FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

FESTYN NA ZIEMI BAŃSKIEJ

 FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

Konkurs w ramach Festiwalu Filmu Amatorskiego „Filmy do Bani”. Termin nadsyłania zgłoszeń to 18.06.2018 r. Prace konkursowe i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Festynu na Ziemi Bańskiej.

REGULAMIN

 

Festiwal  Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’  – WYDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA FILMÓW NA KONKURS I UPROSZCZONA FORMUŁA!!!

ZMIANY:

 1. Prace konkursowe na Festiwal Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’ można przesyłać do 21-tego czerwca do godziny 13tej.
 2. Zgłoszenie może być przesłane mailem (na adres: k.pulawska@mctkis.eu lub biuro@mctkis.eu) albo osobiście do MCTKIS i ma zawierać:
 3. a) film przesłany w formie pliku np. wetransferem (zgłoszenie elektroniczne) lub na pendrivie dostarczony do MCTKiS w Baniach
 4. b) karta zgłoszeniowa wypełniona i wysłana w formie skanu lub zdjęcia lub wydruk dostarczony do MCTKiS
 5. Jeżeli czas filmu przekroczy regulaminowe 5 minut max o 5 minut – dopuszczony zostanie do oceny.
 6. Regulaminowo nadesłane filmy powinny posiadać : czołówkę z tytułem filmu oraz napisy końcowe zawierające nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz napis ,,KONIEC’’ – jeżeli zgłoszenie nie będzie posiadało wybranych elementów film zostanie dopuszczony do oceny

KARTA DO POBRANIA ZE STRONY:

https://www.mctkis.eu/209-festiwal-filmu-amatorskiego-,,filmy-do-bani.html

oraz w załączeniu

PRZYPOMINAMY:

 1. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
 2. Tematyka, gatunek i forma jest dowolna.
 3. Film może być wykonany w dowolnej konwencji (tj. dokument, reportaż, reklama, wywiad, itp.)
 4. Nadesłane filmy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria –  filmy autorów do 12 roku życia

II kategoria – filmy autorów od 13 do 16 roku życia

III kategoria – filmy autorów powyżej 16 roku życia

Dodatkowo wyłoniony zostanie film, który otrzyma GRAND PRIX Festiwalu

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
 2. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Prezentacja filmów nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w sali kinowej MCTKiS w Baniach o godz. 19:15.
 1. Organizator: Organizatorem Festiwalu Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’ jest Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach.
Termin i miejsce Festiwalu:

Festiwal Filmu Amatorskiego  ,,FILMY DO BANI’’ odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Baniach.

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

 FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

Cele Festiwalu:

 

 • Prezentacja dorobku twórców  filmów amatorskich.

 • Promocja i  popularyzacja ruchu amatorskiego wśród społeczeństwa.

 • Doskonalenie warsztatu filmowego.

 • Rozwijanie uzdolnień i kreatywności młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie              aktywności twórczej.

 • Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym.

Festiwal ma charakter otwarty.

Zasady zgłoszenia i warunki techniczne filmu:
 • Zgłoszenie filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza                        bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych przez organizatora Festiwalu w celach wynikających z regulaminu tego Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jed. Dz.U. z 2015 r. poz.2135 z późniejszymi zmianami) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora Festiwalu Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’.

 • Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.

 • W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

 • Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

 • Tematyka, gatunek i forma jest dowolna.

 • Film może być wykonany w dowolnej konwencji (tj. dokument, reportaż, reklama, wywiad, itp.)

 • Jeden autor może zgłosić jeden film, dopuszcza się prace zespołowe.

 • Film musi być zapisany na płycie CD lub DVD.

 • Czas filmu nie może przekroczyć 5 minut, dłuższe filmy nie będą podlegały ocenie.

 • Nadesłane filmy powinny posiadać – czołówkę z tytułem filmu oraz napisy końcowe zawierające nazwiska autorów oraz napis ,,KONIEC’’.

 • Płyta z zapisanym filmem powinna być odpowiednio opakowana w taki sposób aby zabezpieczyć ją przed ewentualnym uszkodzeniem.

 • Film wraz z dokładnie czytelnie wypełnioną kartą  zgłoszenia należy dostarczyć                    listownie lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 18.06.2018 r. na adres MCTKiS w Baniach, ul. Skośna 7, 74 -110 Banie – decyduje data stempla pocztowego.

 • Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.mctkis.eu. www.banie.pl

Nadesłane filmy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 

I kategoria –  filmy autorów do 12 roku życia

II kategoria – filmy autorów od 13 do 16 roku życia

III kategoria – filmy autorów powyżej 16 roku życia

 

 1. Zakwalifikowane filmy oceni Jury powołane przez organizatora. Prezentacja filmów nagrodzonych  i wyróżnionych odbędzie się  22 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Baniach o godz. 19:00.
 • Nagrody:

GRAND PRIX, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda, wyróżnienia.

 

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

Uwagi ogólne:

 

 • płyty z kopiami filmów zakwalifikowanych do konkursu pozostają w archiwum organizatora,

 • organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych,

 • zgłaszający podpisuje oświadczenie zezwalające organizatorowi na emisje całości lub fragmentów filmu na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal,

 • prawa autorskie filmu zgłoszonego do  Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. W przypadku zatajenia powyższych informacji uczestnik pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich za naruszenie ich praw.

 • organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmu powstałych z przyczyn nie leżących po jego stronie jak również nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły lub dotarły z opóźnieniem (z przyczyn niezależnych).

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO ,, FILMY DO BANI’’ 22 CZERWIEC  2018

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o