PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2016

Zasady wędkowania w Polsce -PZW

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – W dniu 19.10.2015 roku, na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie uchwalono wysokość składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na 2016 rok.
Zgodnie z obietnicą stawki nie zostały podwyższone.
Podwyższono jedynie wysokość opłaty egzaminacyjnej z 40 na 70 zł. Młodzież poniżej 18 roku życia dalej jest zwolniona z opłaty egzaminacyjnej a w stosunku do pozostałych decyzję o pobraniu opłaty egzaminacyjnej dalej pozostawia się w gestii kół.
W systemie ulg podwyższono minimalną kwotę dochodów dla emerytów i rencistów z 1000 zł na 1200 zł uprawniającą do składki ulgowej.
Aby zapewnić zgodność z wytycznymi Zarządu Głównego treść uchwały była korygowana poprzez głosowanie elektroniczne stąd i opóźnienie w publikacji.
Poniżej w załączniku pełna treść obowiązującej uchwały.


PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - W dniu 19.10.2015 roku, na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie uchwalono wysokość składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na 2016 rok.

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


UCHWAŁA NR 92/ZO/2015

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie w wyniku głosowania drogą elektroniczną w dniu 26.11.2015 r. działając na podstawie § 46, pkt 10 Statutu PZW
Postanowił :
Zmienić treść Uchwały NR 83/ZO/2015 z dnia 19.10.2015 r. na następującą :

 

I. Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2016 roku:
Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie
udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin
1. Wody nizinne:
• składka podstawowa – 146,00 zł
• składka ulgowa I – 89,00 zł
• składka ulgowa II – 53,00 zł
• składka członka uczestnika – 35,00 zł
• składka całoroczna na 1 jezioro – 100,00 zł
Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.
2. Wody górskie :
• składka podstawowa – 175,00 zł
• składka ulgowa I – 106,00 zł
• składka ulgowa II – 63,00 zł
• składka członka uczestnika – 45,00 zł
3. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
• za 1 dzień – 22,00 zł
• za 2 dni (kolejne) – 26,00 zł
• za 3 dni (kolejne) – 37,00 zł
• za 7 dni (kolejne) – 47,00 zł
• za 14 dni (kolejnych) – 56,00 zł
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni) – 80,00 zł
4. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
• za 1 dzień – 38,00 zł
• za 2 dni (kolejne) – 46,00 zł
• za 3 dni (kolejne) – 68,00 zł
• za 7 dni (kolejne) – 85,00 zł
• za 14 dni (kolejnych) – 115,00 zł
5. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
• za 1 dzień – 36,00 zł
• za 2 dni (kolejne) – 52,00 zł
• za 3 dni (kolejne) – 67,00 zł
• za 7 dni (kolejne) – 78,00 zł
• za 14 dni (kolejnych) – 106,00 zł
• za 1 miesiąc (30 kolejnych dni) – 156,00 zł
6. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:
• za 1 dzień – 58,00 zł
• za 2 dni (kolejne) – 79,00 zł
• za 3 dni (kolejne) – 96,00 zł
• za 7 dni (kolejne) – 126,00 zł
• za 14 dni (kolejnych) – 206,00 zł
7. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
• wody nizinne – 300,00 zł
• wody górskie – 350,00 zł
(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2016 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.)
Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę
członkowską na 2016 r. w macierzystym okręgu.

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

II. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
• do 18 lat – bezpłatnie
• powyżej 18 lat – 70,00 zł
Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone
kołom które przeprowadziły egzamin.
Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty egzaminacyjnej.

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

III. Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:
1) 100 % ulgi
− Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,
2) Składka ulgowa I
− młodzież ucząca się, studenci do lat 24 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
− odznaczeniu złotą odznaką PZW
− odznaczeni srebrną odznaką PZW
− mężczyźni – po ukończeniu 65 roku życia.
− kobiety – po ukończeniu 60 roku życia.
− renciści i emeryci o dochodach poniżej 1200,00 zł ( brutto) – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).
3) Składka ulgowa II
− członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami
Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi.
4) bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:
− młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego
opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2016 r.
− współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunek posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2016 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.
Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach.
Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.
Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:
Okręg PZW Szczecin – SZN,
Okręg PZW Jelenia Góra – JGA
Okręg PZW Poznań – PŃ, itp.

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

IV. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2016 rok:
a) Zarząd główny – 10 %
b) Zarząd Okręgu – 50 %
c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim – 40 %

Uchwałę podjęto jednogłośnie


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o