Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

Zasady wędkowania w Polsce -PZW

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej


PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI NA UPRAWIANIE WĘDKARSKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu ustala się zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscyplin
sportowych w wędkarstwie :
– spławikowym
– muchowym
– rzutowym
– spinningowym
– morskim
– podlodowym

 

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

 

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej
§ 1
1. Licencję na wyczynowe uprawianie określonej dyscypliny wędkarskiej przyznaje i pozbawia Polski Związek Wędkarski na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej przyznanie.
2. Warunkiem przyznania licencji jest zakwalifikowanie się zawodnika do startu w
Mistrzostwach Polski bądź imprezach ogólnopolskich z cyklu Grand Prix, po spełnieniu
warunków formalnych określonych w § 2.
3. Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.
4. Licencja może być przyznana na czas określony na żądanie osoby ubiegającej się o
przyznanie licencji.

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

§ 2
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa we właściwym Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego pisemny wniosek zawierający :
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) określenie dyscypliny wędkarskiej, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się
o licencję,
3) określenie okresu, na jaki licencja ma być przyznana,
4) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku dołącza się :
1) zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
2) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o dopuszczeniu do uprawiania określonej
dyscypliny wędkarskiej,
3) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz
do przestrzegania warunków uprawiania danej dyscypliny wędkarskiej,
– z uwzględnieniem ust.3 i 4.
3. Osoba niepełnoletnia ubiegająca się o przyznanie licencji dołącza do wniosku ponadto pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej.

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

 

4. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku
oświadczenie, ze nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 5 ust.2 pkt 1 i 2 lub nie
została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.2-4.
§ 3
1. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie licencji jest stowarzyszona w wędkarskim klubie
sportowym, składa wniosek o przyznanie licencji na uprawianie określonej dyscypliny za
pośrednictwem tego klubu.
2. Klub wędkarski przekazuje wniosek, o którym mowa w ust.1, do właściwego Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wraz z opinią klubu.
3. Osoba stowarzyszona, o której mowa w ust.1, może dołączyć do wniosku uwierzytelnioną
kopię książeczki zdrowia wędkarza z aktualnie ważnym badaniem lekarskim zamiast
zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 2.

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

§ 4.
1. Wnioski o przyznanie licencji Zarządy Okręgów PZW przekazują do Głównego Kapitanatu
Sportowego, który w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaje licencję w drodze
decyzji.
2. Licencja zawiera :
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika,
2) numer licencji,
3) dyscyplinę wędkarską, na której uprawianie licencja została przyznana,
4) datę wydania licencji,
5) okres waŜności licencji, jeżeli została przyznana na czas określony.
3. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią Polskiego
Związku Wędkarskiego oraz podpisem przedstawiciela związku przyznającego licencję.

Regulamin przyznawania Licencji Sportowej

4. Wzór licencji określa załącznik do regulaminu.
§ 5.
1. Polski Związek Wędkarski może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o
przyznanie licencji nie spełnia warunków określonych w § 2 lub § 3 i braki nie zostały
usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.
2. Licencji na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej nie może uzyskać osoba, która
uprawiając tę dyscyplinę została:
1) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
2) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary,
3) pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 ust.2 pkt 2-4 – w okresie 2 lat od daty
wydania tej decyzji.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 6.
1. Polski Związek Wędkarski może pozbawić zawodnika licencji w razie :
1) nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju,
2) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie
wędkarskim,

 

Więcej w dziale Przepisy PZW

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o