Zezwolenie Jezioro Wicko

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.

Jezioro Wicko położone jest na północny zachód od Słupska w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Obszar jeziora Wicko w całości położony jest na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” o powierzchni 7516 ha, który leży w mezoregionie Wybrzeże Słowińskie. Osobliwością geograficzną, przyrodniczą i krajobrazową jest tu bezpośrednie sąsiedztwo morza. Obszar obejmuje eutroficzne jezioro typu sandaczowego, wraz z przyległymi zaroślami i torfowiskami. Jezioro Wicko jest jeziorem przybrzeżnym, a charakterystycznym dla tego zbiornika jest fakt, iż jest to dawna zatoka morska oddzielona od Bałtyku lesistą mierzeją.

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.

Obwód rybacki Jeziora Wicko nr 1 stanowią wody Jeziora Wicko oraz dopływy Jeziora Wicko nie stanowiące osobnych obwodów rybackich tj. rzeka Głównica łącząca jezioro z morzem od wypływu z jeziora do jej ujścia do Morza Bałtyckiego, rzeka Główniczka, Świdnik, Klasztorna oraz Marszewka.

 powierzchnia lustra wody wynosi 1059,7

 maksymalna głębokość wynosi 6,1 m

 maksymalna długość wynosi 5100 m

 maksymalna szerokość wynosi 3700 m

UWAGA! KAŻDY WĘDKARZ PŁACI OSOBNO!!!

Prosimy wędkarzy, aby nie przysyłali przy pomocy jednego przelewu opłaty za dwie lub więcej osób. Niestety potwierdzenie przelewu dokonane jednocześnie za dwie lub więcej osób w czasie kontroli może być uznane za nieważne i Użytkownik Rybacki nie ponosi za to odpowiedzialności, a za skonfiskowane z tego powodu zezwolenia nie przysługuje zwrot kosztów. Jeśli chcecie Państwo wykupić dwa zezwolenia przy pomocy druków na poczcie lub w banku, prosimy o wypełnienie dwóch osobnych druków po jednym dla każdego Wędkarza. Jeśli chcecie Państwo dokonać przelewu internetowego prosimy o dokonanie dwóch osobnych przelewów (przy użyciu „koszyka przelewów” płaci się jak za jeden przelew).

CENNIK ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA JEZIORZE WICKO:

Każde zezwolenie ważne jest TYLKO z podpisanym przez Wędkarza wydrukiem Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na Jeziorze Wicko!

  Zezwolenie roczne z łodzi, z brzegu i z lodu 180 zł

  Zezwolenie roczne z brzegu i z lodu 110 zł

  Zezwolenie roczne (od daty do daty) ze zniżką dla osób do lat 18 i powyżej 65 roku życia z łodzi, z brzegu i z lodu – 125 zł

  Zezwolenie roczne (od daty do daty) ze zniżką dla osób do lat 18 i powyżej 65 roku życia z brzegu i z lodu – 78 zł

  Zezwolenie dla posiadaczy rocznego zezwolenia ( za 180 lub 120 zł) na obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4 (PATRZ PUNKT VII. 8. REGULAMINU) – z łodzi, z brzegu i lodu ; z brzegu i lodu – 80 zł

  Zezwolenie 3 – miesięczne z łodzi, z brzegu i z lodu – 120 zł

  Zezwolenie 3 – miesięczne z brzegu i z lodu – 95 zł

  Zezwolenie 30 – dniowe z łodzi, z brzegu i z lodu – 90 zł

  Zezwolenie 30 – dniowe z brzegu i z lodu – 85 zł

  Zezwolenie 14 – dniowe z łodzi, z brzegu i z lodu – 80 zł

  Zezwolenie 14 – dniowe z brzegu i z lodu – 65 zł

  Zezwolenie 7 – dniowe z łodzi, z brzegu i z lodu – 60 zł

  Zezwolenie 7 – dniowe z brzegu i z lodu – 50 zł

  Zezwolenie 3 – dniowe z łodzi, z brzegu i z lodu – 40 zł

  Zezwolenie 3 – dniowe z brzegu i z lodu – 30 zł

  Zezwolenie 1 dzień z łodzi, z brzegu i z lodu – 25 zł

  Zezwolenie 1 dzień z brzegu i z lodu – 15 zł

Zezwolenia wędkarskie wykupione przed 1 maja 2019 roku, których czas obowiązywania kończy się po 1 maja 2019 roku nie tracą ważności.

Możliwości i sposoby dokonywania opłat opisane są dokładnie z Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na Jeziorze Wicko. 

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
UWAGA WĘDKARZE!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dane wpisywane w tytule transakcji podczas dokonywania przelewu za zezwolenia wędkarskie. Wpisanie danych niezgodnie z Regulaminem unieważnia zezwolenie, a pieniądze za błędnie i pomyłkowo dokonane przelewy nie będą zwracane

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB GOSPODARSTWO RYBACKIE JEZIORO WICKO

I.Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego Jezioro Wicko.

 1. Z zasięgiem wód należących do obwodu rybackiego Jeziora Wicko oraz zasięgiem wód objętych zakazem wędkowania z łodzi zapoznać można się na dołączonej mapie.

III. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z późniejszymi zmianami).

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH W WODACH GR JEZIORO WICKO:
 2. Wędkujący na wodach obwodu rybackiego Jeziora Wicko zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także niniejszego Regulaminu.
 3. W czasie wędkowania Wędkarz ma obowiązek mieć przy sobie: komplet dokumentów zgodnie z opisem z punktu VII. niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Państwową Straż Łowiecką, Straż Leśną, Straż Gminną gminy Postomino, Użytkownika Rybackiego oraz osoby przez niego upoważnione i okazania na żądanie kontrolujących dokumentów, sprzętu wędkarskiego, a także złowionych ryb i przynęt.
Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
 1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy.
 2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 14 lat.
 3. Osoba do lat 14 ma prawo wędkować tylko z pełnoletnim opiekunem posiadającym kartę wędkarską w ramach jego limitów oraz tego samego stanowiska. Tym samym w metodach, w których dozwolony jest połów na dwie wędki Wędkarz-opiekun może prowadzić połowy na jedną wędkę, na drugą zaś może poławiać osoba do lat 14. W przypadku metody spinningowej dozwolony jest połów tylko jednej osoby na jedną wędkę.
 4. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten Wędkarz, który przybył na nie wcześniej.
 5. W przypadku odbywania się zawodów wędkarskich Wędkarz nie biorący w nich udziału musi opuścić teren, na którym są zawody.
 6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika; sprzęt wędkarski pozostawiony bez opieki, a także zagrażający bezpieczeństwu korzystających z wody lub uniemożliwiający wykonywanie pracy Użytkownikowi Rybackiemu lub jego pracownikom zostanie usunięty.
 7. Wędkarz ma obowiązek utrzymać czystość na swoim stanowisku i w promieniu 5m od niego BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKIM STANIE JE ZASTAŁ.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody lub inne zmiany budzące podejrzenia o zanieczyszczeniu) Wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników gospodarstwa lub Użytkownika Rybackiego.
 9. Zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O zauważonym, a podejrzanym o pochodzenie kłusownicze sprzęcie rybackim lub o zauważonym procederze kłusownictwa należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika Rybackiego, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Rybacką lub Społeczną Straż Rybacką współpracującą z Użytkownikiem Rybackim.
 10. Wędkarz wędkujący na nielegalnej kładce lub pomoście będzie musiał niezwłocznie opuścić to stanowisko.
 11. W przypadku wędkowania ze sprzętu pływającego – wędkować wolno tylko z zarejestrowanego i spełniającego normy bezpieczeństwa sprzętu pływającego.
 12. ZASADY WĘDKOWANIA:
 13. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
 14. a) w metodzie spławikowej i gruntowo-spławikowej – jednym haczykiem z przynętą naturalną; metoda dozwolona równocześnie na dwie wędki; złowione ryby należy przechowywać w wodzie w przeznaczonych do tego celu narzędziach wykonanych z siatki oraz sztywnych obręczy;
 15. b) w metodzie spinningowej – sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła; o średnicy 30 mm; metoda dozwolona na jedną wędkę, trzymaną w rękach; nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince;
 16. c) przy połowie ryb spod lodu – jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm; albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm; metoda dozwolona na jedną wędkę; otwory w lodzie o średnicy nie większej niż 20 cm, zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty; złowione ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu; zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
 17. W wodach Jeziora Wicko z brzegu lub pomostu wędkować można przez całą dobę;
 18. Wędkowanie z łodzi i z lodu jest dozwolone tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu, natomiast w nocy jest zabronione.
 19. Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.

  Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko

 20. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest:
 21. a) Na części jeziora oznaczonej na mapie kolorem białym – przez cały rok;
 22. b) Na części jeziora oznaczonej na mapie kolorem szarym – od 1.06. do 31.10.
 23. Niedozwolone metody połowu: • na tzw. „macanego” (łowienie na żywca poprzez wpuszczanie przynęty między roślinność wodną wynurzoną i przemieszczanie się wzdłuż linii brzegowej); • na tzw. „koguta” (przynęta tego typu masowo kaleczy ryby przez co czyni spustoszenie wśród ryb okoniowatych tj. okonia i sandacza), • na tzw. „szarpaka”, • metoda trollingowa, • łowiectwo podwodne.
 24. Ponadto Wędkarzowi nie wolno:
 25. a) rozdawać ani sprzedawać złowionych ryb na łowisku,
 26. b) obcinać głów i ogonów ryb na łowisku i w obrębie wód obwodu,
 27. c) wędkować bliżej niż 50 m od sieci i innych rybackich narzędzi połowowych,
 28. d) budować kładek i pomostów bez zgody Użytkownika Rybackiego,
 29. e) podczas wędkowania wpływać w trzcinowiska, krześliska, tarliska ryb.
 30. WYMIARY, OKRESY OCHRONNE I LIMITY POŁOWOWE RYB
 31. Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.

Wymiary i okresy ochronne ryb (wymiar ochronny ryby stanowi jej długość od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej) oraz limity ilościowe (ilość ryb dozwolona do zabrania z łowiska w ciągu doby, w godz. 0:00-24:00):

 1. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb (wymiar ochronny ryby stanowi jej długość od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej): • lin 25 cm; • okoń 15 cm; • sandacz 50 cm; • sum 70 cm; • szczupak 50 cm; • węgorz 50 cm; • płoć 15 cm; • wzdręga 15 cm;
 2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: • sandacz 1.01.-31.05.; • sum 1.01.-31.05.; •szczupak 1.01.-30.04.; • węgorz 1.12.-31.03.
 3. Ustala się następujące limity ilościowe ryb (limit określa ilość ryb dozwoloną do zabrania z łowiska ciągu doby w godzinach 0:00-24:00): • sandacz i szczupak 2 szt. (łącznie sandacza i szczupaka nie więcej niż dwie sztuki); •sum 1 szt.; • lin 4 szt.; • węgorz 2 szt. Dopuszcza się zabranie ryb innych gatunków w ilości nie większej niż 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą amura, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza.
 4. Ryby niewymiarowe lub złowione w ich okresie ochronnym należy bezzwłocznie wypuścić do wody.
 5. Ryby żywe, złowione zgodnie z zasadami i limitami każdy wędkarz zobowiązany jest przechowywać osobno. Zabrania się przechowywania ryb żywych dłużej niż 12 godzin oraz przechowywania większej ilości ryb niż limity dobowe.
Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
VII. OPŁATY
 1. Ustala się następujące kwoty opłat za zezwolenia połowowe:
Okres obowiązywania zezwolenia Z łodzi, z brzegu i z lodu Z brzegu i z lodu
Roczne 180 zł 110 zł
Roczne ze zniżką dla osób do lat 18 i powyżej 65 roku życia 125 zł 78 zł
Zezwolenie dla posiadaczy rocznego zezwolenia (za 180 zł lub 125 zł) na obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4

(PATRZ PUNKT VII.8. REGULAMINU)

 

80 zł

3 miesiące 120 zł 95 zł
1 miesiąc 90 zł 85 zł
14 dni 80 zł 65 zł
7 dni 60 zł 50 zł
3 dni 40 zł 3r0 zł
1 dzień 25 zł 15 zł
 1. Dopuszcza się następujące metody dokonywania opłat: wpłata na poczcie, w banku lub przelewem internetowym odpowiedniej kwoty na konto GR Jezioro Wicko (gotowe druki można pobrać ze strony internetowej www.jeziorowicko.pl lub w punktach wymienionych na stronie internetowej) oraz wykupienie zezwolenia wędkarskiego bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego (patrz punkt VII.7.).

 1. W PRZYPADKU DOKONYWANIA WPŁAT NA KONTO W TYTULE PRZELEWU NALEŻY OBOWIĄZKOWO WPISAĆ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

Nr konta bankowego BZWBK 75 1090 2659 0000 0001 2048 1755

 1. a) „zezwolenie wędkarskie Jezioro Wicko”,
 2. b) dokładne daty obowiązywania zezwolenia,
 3. c) pełne imię i nazwisko Wędkarza,
 4. d) serię i numer karty wędkarskiej

WZÓR: Zezwolenie wędkarskie Jezioro Wicko, 05.06.2023 r. – 04.06.2024 r., Jan Kowalski 0000

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
 1. W przypadku dokonywania wpłat na poczcie lub w banku zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi dowód wpłaty wraz z kartą wędkarską.
 2. W przypadku przelewu internetowego zezwolenie na amatorski połów ryb stanowi wydrukowane potwierdzenie przelewu wraz z kartą wędkarską. W tym przypadku dopuszcza się posiadanie potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym jego czytelne wyświetlenie..
 3. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tytule przelewu, gdyż informacje niepełne lub wpisane błędnie i uniemożliwiające weryfikację Wędkarza lub ważności zezwolenia unieważniają zezwolenie BEZ ODSZKODOWANIA.
 4. Zakupu zezwolenia bezpośrednio od Użytkownika Rybackiego można dokonać tylko pod warunkiem ustalenia szczegółów telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem (tel. 514 775 568).
 5. Zakupu zezwolenia wędkarskiego w cenie 80 zł mogą dokonać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie roczne (w cenie 180 zł lub 125 zł) na rzekę Wieprzę. W przypadku zakupu tego zezwolenia do kompletu dokumentów podczas wędkowania na jeziorze Wicko dołączyć należy zezwolenie wędkarskie na rzekę Wieprzę jako dokument uprawniający do zniżki. Zezwolenie z tą zniżką ważne jest tylko do końca okresu obowiązywania zezwolenia uprawniającego do zniżki.
 6. Dokonując opłaty za amatorski połów ryb Wędkarz oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH
 1. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji BEZ ODSZKODOWANIA przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami, a wędkarz będzie musiał opuścić łowisko.
 2. Zwrotów zezwoleń nie przyjmuje się.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 roku.
 4. Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
UWAGA

Na wodach należących do obwodu rybackiego Jeziora Wicko umożliwiamy organizację zawodów wędkarskich. W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłaty za zawody ustalane są w każdym przypadku indywidualnie.

Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.
KONTAKT

Aqua-Pro – Gospodarstwo Rybackie Jezioro Wicko Łukasz Szostak

ul.Broniewskiego 15

74-300 Myślibórz

Nip 597-161-28-08

Regon 320677195

Nr konta bankowego BZWBK 75 1090 2659 0000 0001 2048 1755

tel. 514 775 568

aqua-pro@wp.pl


Zezwolenie na wędkowanie Jezioro Wicko.

W przypadku chęci pobrania druku do przelewu oraz Regulaminu prosimy o wcześniejszy kontakt z wybranym sklepem w celu potwierdzenia dostępności druków. Istnieje też możliwość wykupienia zezwolenia wędkarskiego bezpośrednio u Użytkownika Rybackiego, jednak tylko po wcześniejszym ustaleniu szczegółów telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jarosławiec
Punkt Informacji Turystycznej – sezonowo od połowy czerwca do końca sierpnia
Ul. Nadmorska 30
76-107 Jarosławiec
tel. (59) 810 94 40
http://www.postomino.pl
e-mail: pit@postomino.pl
Słupsk
Sklep Wędkarski JAXONCLUB
Ul. Marii Dąbrowskiej 3
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 555 36, 504 116 390, 505 112 632
http://jaxonclub.slupsk.pl/
e-mail: biuro@jaxonclub.slupsk.pl
RYBKA Sklep Wędkarski s.c. Piotr Andrzejowski, Arkadiusz Paczkowski
ul. Niedziałkowskiego 5
76-200  Słupsk
http://wedka.pl/webs/rybka
Sklep Wędkarski STYNKA
ul. Wolności  37-38/75
76-200 Słupsk
tel.  601 643 559
e-mail: stynka.slupsk@gmail.com
WĘDKARZ Sklep Wędkarski
Ul. Wyspiańskiego 2
76-200 Słupsk
tel. 59 8432 555
e-mail: firma.adkonis@neostrada.pl
KOBYLNICA
Salon Wędkarski Irena Gołębiewska
76-251 Kobylnica, Bolesławice
USTKA
TROĆ Sklep Wędkarski Czesław Staszkiewicz
Ul. Marynarki Polskiej 85 A
76-271 Ustka
tel. 59 8143 445
SILVER FISH Sklep Wędkarski Marcin Zagóra
Ul. Marynarki Polskiej 64 E
76-271 Ustka
tel. 668 696 883
DARŁOWO
Handel Artykułami Przemysłowymi Marian Klimaszewski
Ul. Wieniawskiego 2
76-150 Darłowo
SŁAWNO
Sklep ROBACZEK Lech Czerwiński
Ul. Armii Krajowej 18 A
76-100 Sławno
Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments