PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2019

Zasady wędkowania w Polsce -PZW

Pełnomocnika Zarządu Głównego w Warszawie ds. Okręgu PZW w Koszalinie w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2019 r.


PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - W dniu 19.10.2015 roku, na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie uchwalono wysokość składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na 2016 rok.

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Zarządzenie  nr 7/P/2018

Pełnomocnika Zarządu Głównego w Warszawie ds. Okręgu PZW w Koszalinie w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2019 r.

Na podstawie posiadanego umocowania, zgodnie z Uchwałą nr 30/V/2018 w Warszawie z dnia 26.05.2018 r. , oraz  Uchwałą ZG PZW nr 61/IX/2018 z dnia 21.09.2018 r. i Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW z dnia 21.09.2018 r. postanawiam:

 

 1. Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 roku:Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

   

 1. Wody nizinne:(wszystkie metody)
  • składka niepełna                            –  200,00 zł
  • składka ulgowa I                            –  120,00 zł
  • składka ulgowa II                           –    82,00 zł
  • składka członka uczestnika            –   48,00 zł
  • składka całoroczna na 1 jezioro     – 145,00 zł(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika).

    

 2. Wody górskie: (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)
  • Składka pełna                                –  230,00 zł
  • składka ulgowa I                           –  140,00 zł
  • składka ulgowa II                          –   92,00 zł
  • składka członka uczestnika           –   58,00 zł 
 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej :–   30,00 zł
 2. Składka okresowa okręgowa niepełna na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                       –   30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                           –   60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                           –   80,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                     –   115,00 zł
 3. Opłata niepełna dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień                                       –    50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                           –   100,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                           –   120,00 zł
  • za 14 dni (kolejne)                         –   160,00 zł
 4. Składka okresowa okręgowa pełna na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                       –    61,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                           –   110,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                           –   125,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                     –   150,00 zł
 5. Opłata pełna dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień                                       –   90,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                           –   150,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                           –   200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                     –   260,00 zł
 6. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
 • Opłata niepełna (wody nizinne, wszystkie metody)-  400,00 zł
 • Opłata pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)-  450,00 zł

  (Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2019r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.)

  Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2019 r. w macierzystym okręgu.

   

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :
 • do 18 lat                      –  bezpłatnie
 • powyżej 18 lat                         – 50,00 złWpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

   

 1. Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych: 
 1. 100 % ulgi
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji, 

         2) Składka ulgowa I

  • Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).
  • Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą  60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),
  • renciści o dochodach poniżej 1200,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu), 

            3)  Składka ulgowa II

  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami   (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).
  • osoby od 75 roku życia. 

     4)  Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2019 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2019 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. 

  Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

  Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

  Okręg PZW Szczecin – SZN,

  Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

  Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.     

   

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2019 rok : 
 1. Zarząd Główny                         – 10 %
 2. Zarząd Okręgu                                          – 55 %
 3. Koła PZW w Okręgu Koszalińskim         – 35 % 

  Załącznik Nr 1

  do uchwały nr  61/IX/2018  ZG PZW

  z dnia 21 września 2018 r.

   

  WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

  w  2019 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  90,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka P

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr   61/IX/2018 ZG PZW

z dnia  21 września  2018 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.…”

   

Uwaga:

 

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego nie wykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.

 

 


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o