PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2020

PZW Koszalin

Pełnomocnika Zarządu Głównego w Warszawie ds. Okręgu PZW w Koszalinie w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 r.


 PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2020

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


 

UCHWAŁA NR 45/ZO/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w 2020 roku.

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 1. Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 1. Wody nizinne:(wszystkie metody)
 • składka niepełna                              –  200,00 zł
 • składka ulgowa I                             –  120,00 zł
 • składka ulgowa II                           –    82,00 zł
 • składka członka uczestnika             –    48,00 zł
 • składka całoroczna na 1 jezioro      –  145,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika).

 1. Wody górskie – składka roczna pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody):
 • Składka pełna                                  –  230,00 zł
 • składka ulgowa I                             –  140,00 zł
 • składka ulgowa II                           –   92,00 zł
 • składka członka uczestnika             –   58,00 zł
 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej :

–   30,00 zł

 1. Składka okresowa okręgowa niepełna na wody nizinne dla członków PZW:
 • za 1 dzień                                        –   30,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   60,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   80,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      –   115,00 zł
 1. Opłata niepełna dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
 • za 1 dzień                                        –    50,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   100,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   120,00 zł
 • za 14 dni (kolejne)                          –   160,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa pełna na wody górskie dla członków PZW:
 • za 1 dzień                                        –    61,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                             –   110,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   125,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      –   150,00 zł
 1. Opłata pełna dla nie zrzeszonych na wody górskie:
 • za 1 dzień                                        –     90,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   150,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   200,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      –   260,00 zł
 1. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
 • Opłata niepełna (wody nizinne, wszystkie metody)

                                                         –  400,00 zł

 • Opłata pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody)

                                                         –  450,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2020 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2020 r. w macierzystym okręgu.

 

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :
 • do 18 lat                                     –  bezpłatnie
 • powyżej 18 lat                           – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

1)      100 % ulgi

–        Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

      2) Składka ulgowa I

–        Młodzież 16-24 ucząca się i studenci (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).

–        Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

–        mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą  60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończenie określonego wieku),

–        osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),

–        renciści o dochodach poniżej 1200,- zł netto – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

 

         3)  Składka ulgowa II

–        członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami   (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).

–        osoby od 75 roku życia.

 

  4)  Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

–        młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2020 r.

–        współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2020 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.       

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2020 rok :
 2. a) Zarząd Główny                                              – 10 %
 3. b) Zarząd Okręgu                                               – 55 %
 4. c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim             – 35 %
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura OPZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i księgowej – kasjer kol. Jadwidze Ogonowskiej z Działu Finansowo Księgowego Biura OPZW w Koszalinie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr  159/IX/2019  ZG PZW

z dnia 20 września 2019 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2020 r.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska   100,- 
2. Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-
3. Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 1. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

Załącznik nr  2

do uchwały nr  159/IX/2019 ZG PZW

z dnia  20 września  2019 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Uwaga:

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego nie wykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.

Udostępnij artykuł ZPW:
 •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments