PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2022

PZW Koszalin

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2022 roku – zezwolenia online.


 PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2020

PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UCHWAŁA NR 36/ZO/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie ustanowienia wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na 2022 rok.

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 • 1.

 1. Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2022 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 1. Wody nizinne:(wszystkie metody)
 • składka niepełna                              –  220,00 zł
 • składka ulgowa I                             –  140,00 zł
 • składka ulgowa II                           –  100,00 zł
 • składka członka uczestnika             –    60,00 zł
 • składka całoroczna na 1 jezioro      –  150,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika).

 1. Wody górskie – składka roczna pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody):
 • Składka pełna                                  –  250,00 zł
 • składka ulgowa I                             –  160,00 zł
 • składka ulgowa II                           –  110,00 zł
 • składka członka uczestnika             –   70,00 zł

 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej:

–   30,00 zł

 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
 • za 1 dzień                                        –   35,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   70,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            – 100,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      – 130,00 zł
 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
 • za 1 dzień                                        –    60,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   120,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   140,00 zł
 • za 14 dni (kolejne)                          –   180,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
 • za 1 dzień                                        –    70,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                             –   130,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   140,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      –   170,00 zł
 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:
 • za 1 dzień                                        –   100,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)                            –   170,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)                            –   220,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)                      –   280,00 zł
 1. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców:
 • wody nizinne                                   –  440,00 zł
 • wody górskie                                   –  500,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2022r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2022 r. w macierzystym okręgu.

 

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
 • do 18 lat                                     – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat                           – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom, które przeprowadziły egzamin.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

 

1)      100 % ulgi

–        Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

      2) Składka ulgowa I

–        Młodzież 16-21 ucząca się (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).

–        Odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

–        mężczyźni od roku następnego po ukończeniu 65 lat życia,

–        kobiety od roku następnego po ukończeniu 60 lat życia,

–        osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie),

–        renciści o dochodach poniżej 1300,- zł netto – po okazaniu ostatniego potwierdzenia wypłaty świadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu),

 

         3)  Składka ulgowa II

–        członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi).

–        osoby od roku następnego po ukończeniu 75 roku życia.

 

  4)  Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

–        młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2022 r.

–        współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2022 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ + OPŁACONĄ SKŁADKĘ  CZŁONKOWSKĄ.

 

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ, itp.         

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2022 rok:

 1. a)Zarząd Główny                                              – 10 %
 2. b)Zarząd Okręgu                                               – 50 %
 3. c)Koła PZW w Okręgu Koszalińskim             – 40 %

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura OPZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i kol. Jadwidze Ogonowskiej (księgowa – kasjer) pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Biura Okręgu PZW w Koszalinie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 361/IX/2021 ZG PZW

z dnia 18 września 2021 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2022 r.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 100,- 
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr 362/IX/2021 ZG PZW

z dnia  18 września  2021 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Uwaga:

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe, ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego niewykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.


Zezwolenia PZW Koszalin można wykupić online klikając poniższy baner.

 

ZEZWOLENIE ONLINE - PZW KOSZALIN

ZEZWOLENIE ONLINE – PZW KOSZALIN

OPŁATY OKRESOWE 2022 PZW KOSZALIN
REGULAMIN – ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE ONLINE

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE
Adres: 75-838 Koszalin, ul. Łużycka 55, NIP: 6692129976


 1. System dostępny pod adresem https://ezezwolenia.zopzw.koszalin.pl/ oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • – dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • – dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • – dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości – bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 5. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • – moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • – moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 7. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 8. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb – które należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Koszalinie.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Koszalinie, adres 75-838 Koszalin, ul. Łużycka 55, lub pod numerem telefonu: +48 94 342 50 66.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Koszlainie, adres 75-838 Koszalin, ul. Łużycka 55 (zwanym dalej: „PZW”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://ezezwolenia.zopzw.koszalin.pl/ w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.
 12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments