PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2023

PZW Koszalin

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2023 roku – zezwolenia online.


 PZW Koszalin – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2020

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2023 roku

Uchwała Nr 12/ZO/2022

 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie: ustanowienia wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na 2023 rok.

Na podstawie:

– § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 • 1
 1. Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie, w 2023 roku:

 

 1. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne):
 • składka podstawowa                                    – 320,00 zł
 • składka ulgowa I                                           – 240,00 zł
 • składka ulgowa II                                         – 210,00 zł
 • składka członka uczestnika                                      –   85,00 zł
 1. Wody nizinne:  

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 • składka podstawowa                                   –  280,00 zł
 • składka ulgowa I                                          –  205,00 zł
 • składka ulgowa II                                        –  175,00 zł
 • składka członka uczestnika                                      –   70,00 zł
 • składka całoroczna na 1 jezioro                  –  155,00 zł

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Stosowanie trollingu jest objęte dodatkową n/w składką uzupełniającą.

 

 1. Składki uzupełniające:
 • Wody nizinne do składki pełnej(wody górskie):     –   40,00 zł
 • Trolling                                                             –   100,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki na Wody nizinne:   –  125,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki pełnej(wody górskie):  – 165,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
 • za 1 dzień                     –  40,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)          –  80,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)         – 120,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)    – 160,00 zł
 1. Opłata dla niezrzeszonych na wody nizinne:
 • za 1 dzień                –  70,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)       – 140,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)       – 170,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)   – 200,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
 • za 1 dzień             –  85,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)     – 150,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)     – 180,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych) – 190,00 zł
 1. Opłata dla niezrzeszonych na wody górskie:
 • za 1 dzień          – 130,00 zł
 • za 3 dni (kolejne)  – 210,00 zł
 • za 7 dni (kolejne)  – 240,00 zł
 • za 14 dni (kolejnych)  – 300,00 zł
 1. Opłata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców :
 • wody nizinne    – 550,00 zł
 • wody górskie    – 600,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2023 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2023 rok w macierzystym okręgu.

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :
 • do 18 lat    –  bezpłatnie
 • powyżej 18 lat     – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:

 1. 100 % ulgi
 • Honorowy Członek PZW – na postawie wklejonego do legitymacji znaku,
 1. Składka ulgowa I 
 • młodzież 16-21 lat ucząca się (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).
 • odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
 • mężczyźni od roku następnego po ukończeniu 65 lat życia i kobiety od roku następnego po ukończeniu 60 roku życia
 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)
 • renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł netto – po okazaniu ostatniego potwierdzenia wypłaty świadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).
 1. Składka ulgowa II 
 • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),
 • osoby od roku następnego po ukończeniu 75 roku życia,

 

 1. Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:
 • młodzież nie zrzeszona do lat 16 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2023 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2023 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ + OPŁACONĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ.

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.        

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2023 rok :
 2. a) Zarząd Główny – 10 %
 3. b) Zarząd Okręgu   – 50 %
 4. c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim – 40 %
 • 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i kol. Jadwidze Ogonowskiej (księgowa – kasjer) pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Biura Okręgu PZW w Koszalinie.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały nr  52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2023 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 150,- 
2. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-
3. Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-
4. Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-
5. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6. Legitymacja członkowska 10,-

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).


                                                                                                                                   Załącznik nr  2 do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia  24 września  2022 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

 1. Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność
 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 1. Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Dla Skarbników:

Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy.

Uwaga!

Kopia orzeczenia musi być zarchiwizowana i zabezpieczona zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) przyjętą przez dany Okręg PZW.

Uwaga:

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe, ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego niewykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.


 

 

 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments