Składki Okręg Szczecin 2020 – Tabela Składek Rocznych

Okręg PZW Szczecin
TABELA SKŁADEK ROCZNYCH 2020 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r.
LP Treść Wysokość kwotowa w złotych
 

1

 

 

Składka członkowska

 

 

100,-

 

2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
50,-
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,-
4 . Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW (w Okręgu PZW Szczecin)
 

25,-

od 0 do 25,-

5 Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

 

PZW Szczecin Opłaty 2020

Załącznik nr 2
do uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW
z dnia 25 października 2019 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w
ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza
młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka
uczestnika w składce na ochronę
i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich
za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli
stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub
wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady
wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono
określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób
niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, to jest od dnia 1 stycznia bieżącego roku do dnia 31 grudnia.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

PZW Szczecin Opłaty 2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 137/2019 z dnia 07.10.2019 r.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2020 ROK.
Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

 

II. TABELA SKŁADEK na 2020 rok
na ochronę i zagospodarowanie wód, obowiązujących na wodach
Okręgu PZW w Szczecinie (tzw. składki okręgowe)
TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2020 ROK.
Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA
1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 135 zł
2. NIEPEŁNA GÓRSKA NORMALNA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE

153 zł
3.
NIEPEŁNA NIZINNA na jedno wybrane jezioro z brzegu
+ spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora
oraz jego nr z wykazu wód.
92 zł
4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning)  75 zł
5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE

93 zł
6. PEŁNA Uczestnik do 16 lat
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
20 zł 20 zł
7. PEŁNA. Złota Odznaka z Wieńcami
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
20 zł 20 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników
SSR (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
10 zł 10 zł
9. UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI* 60 zł 60 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA. Składka na TROLLING 120 zł 120 zł
11. NIEPEŁNA. NIZINNA składka:
(z brzegu, łódź* i trolling)
308 zł
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)

 333 zł

* Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2019 r,)

UWAGA! W legitymacji członkowskiej wędkującego muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz innymi – odpowiednimi składkami na ochronę i zagospodarowanie wód – uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej oraz znaczki składek na ochronę i zagospodarowanie wód).
2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje wklejony znaczek składki członkowskiej na dany rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek na ochronę i zagospodarowanie wód).
3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek na ochronę i zagospodarowanie wód osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.
4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek – na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

PZW Szczecin Opłaty 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 r. z dnia 07.10.2019 r.
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.

1. Prawo do ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW
w Szczecinie (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
 w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat /po okazaniu Karty Wędkarskiej/ –
pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – przy znaku
obowiązuje wpis skarbnika: Ulga ze względu na wiek.
System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie
ukończony określony wiek.
 odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej
(25 zł) oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód „okręgowej” 20 zł) i okazaniu wpisu
w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/,
 odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (50 zł) i
okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji
odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW złota lub Odznaka PZW
srebrna
 młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci /po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub
studenckiej/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga – MS
 emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.400 zł brutto (1.176 zł netto) /po
okazaniu odcinka renty lub emerytury z okresu wykupienia składki – przy znaczku ulgowym
skarbnik wpisuje adnotację: „niski dochód”/.
2. Członek Honorowy zwolniony jest ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód /na
podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.
3. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w
naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w
całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie.
4. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania
przy sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego
do korzystania z konkretnej ulgi np.:
a) legitymację uczniowską lub studencką,
b) „odcinek” renty lub emerytury /z okresu wykupienia znaków ulgowych/,
5. Wędkarz korzystający z prawa do zwolnienia (członek honorowy) lub ulgi:
a) ze względu na wiek,
b) ze względu na niski dochód,
c) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
d) odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,
– musi również posiadać odpowiedni wpis przy znaku składki w legitymacji członkowskiej
6. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak
brak wykupionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w
Szczecinie.

PZW Szczecin Opłaty 2020

Załącznik nr 2

do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 137 /2019 z dnia 07.10.2019 r.

 

 

TABELA SKŁADEK i OPŁAT OKRESOWYCH na 2020 rok

na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

(Zezwolenie okresowe ważne w roku wykupienia. Wyjątek – zezwolenie wykupione na rozpoczęcie wędkowanie od końca roku kalendarzowego zachowuje ważność na określony zezwoleniem okres roku następnego)

 

PŁATNE NA KONTO PZW SZCZECIN 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW

Osoba która wykupiła składkę członkowską PZW na rok kalendarzowy od 1.01.2019– 31.12.2020

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1. 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 21 zł 27 zł
2. 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 32 zł 38 zł
3. 3 dni NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 33 zł 45 zł
4. 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 43 zł 55 zł
5. 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 47 zł 60 zł
6. 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 58 zł 71 zł
7. 14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 59 zł 73 zł
8. 14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 69 zł 85 zł
 

Opłata Okresowa dla NIEZRZESZONYCH i CUDZOZIEMCÓW

osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW na bieżący rok kalendarzowy to jest od 01.01.2020 – 31.12.2020.

( Periodic Fee for NON-ASSOCIATES and FOREIGNERS a person who has a fishing card / * but has not purchased the PZW membership fee for the current calendar year, i.e. from 01/01/2020 – 31/12/2020.)

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1

n+ c

1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 35 zł 46 zł
2

n +c

1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 49 zł 62 zł
3

n +c

3 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 54 zł 65 zł
4

n +c

3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 68 zł 80 zł
5

n+ c

7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 74 zł 93 zł
6

n +c

7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 88 zł 106 zł
7

n +c

14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 94 zł 112 zł
8

n +c

14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 109 zł 125 zł
9

n+ c

1 rok – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 400 zł 450 zł
10

n+ c

1 rok – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 650 zł 750 zł
PZW Szczecin Opłaty 2020

*    Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

** Łódź wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły wyżej ⇑ w zezwoleniach na 2020 r,)

n – niezrzeszony (Non-attached)

c – cudzoziemiec (foreigner)

Udostępnij artykuł ZPW:
  •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Leszek
Leszek
13 sierpnia 2019 15:45

Jak udokumentować 10 letni staż?

wedkarz
wedkarz
Reply to  Leszek
4 stycznia 2020 13:02

jak to jak? w zezwoleniu masz przeciez wklejane znaczki kazdego roku. “skladka czlonkowska” jest tutaj kluczowym elementem.