Zezwolenie Wieprza – Parsęta (Komunikat RZGW w Szczecinie)

Zezwolenie Wieprza - Parsęta RZGW

Zezwolenie Wieprza – Parsęta – Komunikat Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich rzeki Wieprza – nr 4 oraz Parsęta – nr 1

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich rzeki Wieprzy – nr 4 oraz rzeki Parsęty nr – 1, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie są zobowiązane do przesłania na adres internetowy zezwolenia@szczecin.rzgw.gov.pl następujących danych:

imię i nazwisko
numer karty wędkarskiej
adres zamieszkania

Zezwolenia wydawane będą od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia ustanowienia nowego użytkownika rybackiego dla ww. obwodów rybackich.
Zezwolenie ważne jest od dnia jego wydania do dnia rozstrzygnięcia konkursów ofert i podpisaniu umów użytkowania przedmiotowych obwodów rybackich – o czym Dyrektor RZGW w Szczecinie poinformuje stosownym komunikatem.
Wiadomości niekompletne lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.


Zezwolenie Parsęta – NOWY DZIERŻAWCA, NOWE PRZEPISY, NOWE OPŁATY LICENCYJNE – od 21 lipca 2016 r.


Zezwolenie Wieprza – Parsęta

W poniedziałek (11.01) RZGW w Szczecinie wydał komunikat o rozwiązaniu umów użytkowania obwodów rybackich rzeki Wieprza nr – 4 oraz Parsęta nr – 1. Obie , najważniejsze dla wędkarzy rzeki w regionie, były dotychczas użytkowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.
Swoją decyzję RZGW uzasadnił tym, iż Okręg PZW Koszalin nie wywiązywał się z umów dotyczących zarybiania. Wędkarze są oburzeni. Nie chodzi bowiem tylko o utrudnienia w połowach. Pod znakiem zapytania stoi teraz przyszłość wędkarzy z okręgu koszalińskiego

Opis obwodów rybackich na podstawie Rozporządzenia nr 7/2006 Dyrektora RZGW z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (DZ. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528 ze zm.)
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
1
Ujednolicenie po zmianach, które weszły w życie 15 lipca 2011 r.
Rozporządzenie Nr 5/2011 Dyrektora RZGW z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
– weszło w życie 15 lipca 2011 r.
Załącznik do rozporządzenia Nr 7/2006
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13
grudnia 2006 r.
Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego
I. DORZECZE ODRY
I. 1. RZEKA ODRA I MIĘDZYODRZE
I.1.1. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra
przechodzącą przez punkt leżący na zbiegu lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka z
lewym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu – linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra
przechodzącą przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Odra;
2) rzeki Pliszka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Cybinka-Słubice do jej
ujścia do rzeki Odra;
3) naturalnych zbiorników wodnych, leżących w międzywalu i mających ciągłe bądź
okresowe naturalne połączenie z rzeką o której mowa w pkt. 1 lub 2;
4) starorzeczy i kanałów mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami
rzeki Odra na tym odcinku.
I.1.2. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 2

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra
przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z
prawym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu – linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra
przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym
brzegiem rzeki Odra;
2) starorzeczy i kanałów mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami
rzeki Odra na tym odcinku;
3) rzeki Ilanka na odcinku od dolnego stopnia progu w miejscowości Rybocice do jej
ujścia do rzeki Odra wraz z wodami Kanałów A Świecko i B Świecko.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
2
I.1.3. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą
przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki
Odra,
b) w dolnym biegu – osią jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki
Odra Zachodnia;
2) starorzeczy w rejonie miejscowości Porzecze mających ciągłe bądź okresowe
naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału pod Czelinem, kanału pod Starym
Błeszynem, kanału na południe od miejscowości Siekierki, kanałów i starorzeczy na
południe od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara Rudnica mających ciągłe bądź
okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału w miejscowości Piaski,
kanału w miejscowości Krajnik Dolny, Kanału Rynica – Ognica (Dopływ z Rynicy),
starorzeczy na północ od miejscowości Ognica mających ciągłe bądź okresowe naturalne
połączenie z wodami rzeki Odra;
3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego;
4) rzeki Słubia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w Starych Łysogórkach
do jej ujścia do rzeki Odra;
5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej do brzegów w 2,4 km biegu rzeki do jej
ujścia do rzeki Odra;
I.1.4. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w
704,1 km rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 25,4 km rzeki Odra
Zachodnia, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;
2) rzeki Odra Wschodnia od jej początku, w miejscu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki
Odra Wschodnia i Odra Zachodnia do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 728
km rzeki Odra, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;
3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego
Gryfino – Chojna, wraz z kanałem zimnym i ciepłym Elektrociepłowni „Dolna Odra”;
4) kanałów położonych między odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra Wschodnia,
wyznaczonymi osią jazu w miejscowości Widuchowa i osią podłużną autostrady
Szczecin – Kołbaskowo wraz z Jeziorem Rybackie.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
3
I.1.5. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin – Kołbaskowo a Szosą Poznańską
z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”;
2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Kanału Obnica, Kanału Kurowski;
3) Kanału “Przekop Parnicki” do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim
kanałem łączącym go z rzeką Odra;
4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie
Szczecin – Kołbaskowo położonego w 25,4 km do północnej krawędzi mostu drogowego
na Trasie Zamkowej w Szczecinie położonego w 36,5 km;
5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie
Szczecin – Kołbaskowo położonego w 728 km do północnej krawędzi mostu Cłowego
położonego w 737,8 km;”;
6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka.
I.1.6. Obwód rybacki Jeziora Portowe na rzece Regaliczka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Portowe oraz wody rzeki Regaliczka i Kanału
Rybny na całej ich długości.
I.2. ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP
I.2.1. Obwód rybacki Jeziora Graniczne na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Graniczne wraz z wodami Kanału Konotop
(Kanału Krzesiński), na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Graniczne.
I.2.2. Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Krzesińskie wraz z wodami Kanału Konotop
(Kanału Krzesiński), na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Graniczne do jego
ujścia do Jeziora Krzesińskie z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w
miejscowości Granice wraz z wodami dopływów.
I.3. ZLEWNIA KANAŁU LUBOŃSKIEGO
I.3.1 Obwód rybacki Jeziora Urad na Kanale Luboński – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Urad, wraz z wodami Kanału Luboński od jego początku do linii biegnącej
wzdłuż furty śluzy w wale przeciwpowodziowym;
2) Kanału Cybinka (Kanał Cofkowy) na całej jego długości
– wraz z wodami ich dopływów;
3) Jeziora bez nazwy w ciągu Kanału A Przyrzecze wraz z wodami tego kanału na całej
jego długości.
I.4. ZLEWNIA RZEKI PLISZKA
I.4.1. Obwód rybacki Jeziora Malcz Północny na rzece Pliszka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jezior Malcz Północny oraz Malcz Południowy wraz z
łączącym je przesmykiem.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
4
I.4.2. Obwód rybacki Jeziora Linie (Małe Jeziorko) na rzece Pliszka – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Linie (Małe Jeziorko);
2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Malcz Południowy do Jeziora Linie (Małe
Jeziorko).
I.4.3. Obwód rybacki Jeziora Bobrze (Poźrzadło) na rzece Pliszka – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Bobrze (Poźrzadło);
2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Linie (Małe Jeziorko) do Jeziora Bobrze
(Poźrzadło).
I.4.4. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Bobrze (Poźrzadło)
do Jeziora Ratno (Gądkowskie Małe, Czerwone) wraz z wodami jej dopływu.
I.4.5. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie) na rzece Pliszka – nr
5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ratno (Czerwone), Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie);
2) rzeki Pliszka na odcinku między Jeziorem Ratno (Gądkowskie Małe, Czerwone) a
Jeziorem Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie)
– wraz z wodami ich dopływów.
I.4.6. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Wielicko
(Gądkowskie Duże, Wielkie), do podłużnej osi mostu drogowego na drodze Cybinka –
Słubice, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
I.4.7. Obwód rybacki Jeziora Trześniowskie (Ciecz) na rzece Łagowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trześniowskie (Ciecz), Jeziora Łagowskie;
2) rzeki Łagowa od wypływu z Jeziora Trześniowskie (Ciecz) do jej ujścia do rzeki
Pliszka.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

I.4.8. Obwód rybacki Jeziora Ciche (Pegeerowskie, Majątkowe) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Łagowskie – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Ciche (Pegeerowskie, Majątkowe) wraz z
wodami cieku łączącego to jezioro z Jeziorem Łagowskie.
I.4.9. Obwód rybacki Jeziora Dziarg (Duże) na rzece Konotop – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dziarg (Duże);
2) rzeki Konotop na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Pliszka z wyłączeniem wód
obiektu stawowego w miejscowości Kosobudz.
I.5. ZLEWNIA RZEKI ILANKA
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
5
I.5.1. Obwód rybacki Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka) na rzece Ilanka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trawno, Jeziora Trawienko, Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka), Jeziora Pniów;
2) rzeki Ilanka na odcinku od źródeł do podłużnej osi mostu drogowego na drodze
Starościn – Połęcko wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych
obwodów, z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w obrębie
Bobrówko na Kanale Bobrowa Struga (Bobrówka).
I.5.2. Obwód rybacki rzeki Ilanka – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ilanka od podłużnej osi mostu drogowego na
drodze Starościn – Połęcko do dolnego stopnia progu w miejscowości Rybocice, wraz z
wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
I.5.3. Obwód rybacki Jeziora Karasienko (Ciemne) w zlewni rzeki Ilanka – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karasienko (Ciemne) wraz z wodami jego
dopływu.
I.5.4. Obwód rybacki Jeziora Busko na cieku Dopływ z jeziora Busko uchodzącym do
rzeki Ilanka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Busko wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora
Busko, łączącego to jezioro z rzeką Ilanka.
I.5.5. Obwód rybacki Jeziora Rzepinko (Boczowskie) na rzece Rzepia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rzepinko (Boczowskie) wraz z wodami rzeki
Rzepia na odcinku 50 metrów od wypływu z jeziora Rzepinko (Boczowskie).
I.5.6. Obwód rybacki Jeziora Rzepsko na rzece Rzepia – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzepsko;
2) rzeki Rzepia na odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Rzepinko (Boczowskie) do jej ujścia do
rzeki Ilanka.
I.5.7. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Wielkie, Garbicz) w zlewni rzeki Rzepia – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wielicko (Wielkie, Garbicz), jeziora Pniewy
wraz z wodami ich dopływów.
I.5.8. Obwód rybacki Jeziora Lubińskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepia
– nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lubińskie wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Rzepia.
I.5.9. Uchylony
I.5.10. Obwód rybacki Jeziora Koziczyn (Głębokie) na cieku Dopływ z jeziora Głębokiego
uchodzącym do rzeki Ilanka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Koziczyn (Głębokie) wraz z wodami cieku
Dopływ z jeziora Głębokiego, łączącego to jezioro z Jeziorem Supno.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
6
I.5.11. Obwód rybacki Jeziora Supno na cieku Dopływ z jeziora Głębokiego uchodzącym
do rzeki Ilanka – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Supno wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora
Głębokiego łączącego to jezioro z rzeką Ilanka.
I.6. ZLEWNIA RZEKI MYŚLA
I.6.1. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora bez nazwy w ciągu rzeki Myśla, na południowywschód
od Jeziora Małe (Mostkowo) oraz wody rzeki Myśla na odcinku od źródeł do jej
ujścia do Jeziora Małe (Mostkowo).
I.6.2. Obwód rybacki Jeziora Małe (Mostkowo) na rzece Myśla – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Małe (Mostkowo);
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Małe (Mostkowo) do Jeziora Kościelne (Lipiańskie
Południowe).
I.6.3. Obwód rybacki Jeziora Lipiańskie Północne (Wądół) na rzece Myśla – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kościelne (Lipiańskie Południowe), Jeziora Lipiańskie Północne (Wądół)
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Wądół łączącego wymienione jeziora;
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Kościelne (Lipiańskie Południowe) do Jeziora
Będzin.
I.6.4. Obwód rybacki Jeziora Będzin na rzece Myśla – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Będzin;
2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Będzin do Jeziora Łubie (Głazów).
I.6.5. Obwód rybacki Jeziora Myśliborskie na rzece Myśla – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Myśliborskie, Jeziora Czółnów (Czółnowskie), Jeziora Łubie (Głazów),
Jeziora Renickie (Ławy), Jeziora Wierzbnickie wraz z wodami ich dopływów;
2) Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora Czółnów
(Czółnowskie) do Jeziora Myśliborskie;
3) rzeki Myśla na odcinku od wypływu z Jeziora Łubie (Głazów) do połączenia z
ciekiem bez nazwy odprowadzającym wody z Jeziora Białe.
I.6.6. Obwód rybacki rzeki Myśla – nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Myśla, na odcinku od połączenia z ciekiem bez
nazwy odprowadzającym wody z Jeziora Białe do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z
wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód
obiektów stawowych „Buszów” i „Wyrąb” zlokalizowanych na Kanale Ścieniawica
(rzece Ścieniawica).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
7
I.6.6a. Obwód rybacki Jeziora Paweł (Pował) na Kanale Prądnik uchodzącym do Jeziora
Kościelne (Lipiańskie Południowe) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Paweł (Pował) wraz z Kanałem Prądnik
łączącym to jezioro z Jeziorem Sulimierskie Przednie oraz z Jeziorem Kościelne
(Lipiańskie Południowe).
I.6.7. Obwód rybacki Jeziora Karskie Wielkie na Kanale Giżyn uchodzącym do rzeki
Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Cymbały (Sumiatyckie, Surmiackie), Jeziora Blade, Jeziora Karskie Wielkie,
Jeziora Kunickie (Wolne), Jeziora Uklejno (Ulejno, Rokitno) wraz z ciekami bez nazwy
łączącymi wymienione jeziora i Kanał Giżyn;
2) Kanału Giżyn na odcinku od źródeł do połączenia z odpływem do Jeziora
Sulimierskie Przednie.
I.6.8. Obwód rybacki Jeziora Sulimierskie na Kanale Giżyn uchodzącym do rzeki Myśla
– nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sulimierskie, Jeziora Sulimierskie Małe;
2) Jeziora Sulimierskie Przednie wraz z wodami jego odpływu do połączenia z Kanałem
Giżyn;
2) Kanału Giżyn na odcinku od połączenia z odpływem do Jeziora Sulimierskie
Przednie do Jeziora Będzin.
I.6.8a. Obwód rybacki Jeziora Chłop na Kanale Czółnów uchodzącym do rzeki Myśla –
nr1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Chłop, Jeziora Grochacz (Grodzkie);
2) cieku Dopływ z jeziora Chłop na odcinku od Jeziora Grochacz (Grodzkie) do Jeziora
Chłop;
3)Kanału Czółnów na odcinku od Jeziora Chłop do Jeziora Celno (Mały Chłop).
I.6.8b. Obwód rybacki Jeziora Celno (Mały Chłop) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora
Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Celno (Mały Chłop) wraz z wodami Kanału
Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora Celno (Mały Chłop) do Jeziora
Czółnów (Czółnowskie).
I.6.9. Uchylony
I.6.10. Obwód rybacki Jeziora Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora
Derczewskie (Park) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jasne (Derczewskie) wraz z wodami cieku
uchodzącego do Jeziora Derczewskie (Park).
I.6.11. Obwód rybacki Jeziora Derczewskie (Park) na cieku uchodzącym do Jeziora
Grochacz (Grodzkie) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Derczewskie (Park) wraz z wodami cieku
uchodzącego do Jeziora Grochacz (Grodzkie).
I.6.12. Uchylony
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
8
I.6.13. Obwód rybacki Jeziora Mironów na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora
Grochacz (Grodzkie) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mironów wraz z wodami jego odpływu
łączącego to jezioro z Jeziorem Grochacz (Grodzkie).
I.6.14. Obwód rybacki Jeziora Linowo na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Chłop –
nr 1

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Linowo wraz z wodami jego dopływu łączącego
to jezioro z Jeziorem Chłop.
I.6.15. Uchylony
I.6.16. Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny)
uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Świdno (Drzewno);
2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na odcinku od źródeł do Jeziora Świdno (Drzewno).
I.6.17. Obwód rybacki Jeziora Świdzinko (Świdzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny)
uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Świdzinko (Świdzienko);
2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na odcinku od Jeziora Świdno (Drzewno) do Jeziora
Sitno wraz z wodami jego dopływu.
I.6.18. Obwód rybacki Jeziora Sitno na Kanale Głęboki (Kanale Tarnów) uchodzącym do
rzeki Myśla – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sitno, Jeziora Jezierzyce;
2) Kanału Głęboki (Kanału Tarnów) na odcinku od Jeziora Sitno do Jeziora Myśliborskie
z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Tchórzyno”, Kanału Bronny
(Dopływ spod Rowu), Kanału Kierzków.
I.6.19. Obwód rybacki Jeziora Dobropolskie (Golenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z
jeziora Dobropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czernikowskie, Jeziora Dobropolskie (Golenickie), Jeziora Golenickie Małe
(Pacynowo) wraz z wodami ich dopływów;
2) Kanału Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropolskiego) na całej długości.
I.6.20. Obwód rybacki Jeziora Królewskie (Księże) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Myśliborskie – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Królewskie (Księże) wraz z wodami dopływu
łączącego to jezioro z Jeziorem Myśliborskie.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
9
I.6.21. Obwód rybacki Jeziora Rzeczyca Długa na Kanale Wierzbnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rzeczyca Długa, Jeziora Rzeczyca Mała wraz z wodami cieku łączącego
wymienione jeziora;
2) Kanału Wierzbnica na całej długości.
I.6.22. Obwód rybacki Jeziora Białe na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Białe wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego
to jezioro z rzeką Myśla.
I.6.23. Obwód rybacki Jeziora Kozie na Kanale Kozi – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kozie wraz z wodami Kanału Kozi;
2) Kanału Chocim (Kozi Rów) oraz Kanału Łączyna (Pręga).
I.6.24. Obwód rybacki Jeziora Marwickie (Marwicko) na Kanale Myślański – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Marwickie (Marwicko);
2) Kanału Myślański i Kanału Chłopiński na całej ich długości.
I.6.25. Obwód rybacki Jeziora Postne na cieku Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do
rzeki Myśla – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Postne wraz z wodami Kanału Buszów oraz
cieku Dopływ z jeziora Postne do rzeki Myśla.
I.6.26. Obwód rybacki Jeziora Dolsk (Dolskie) na Kanale Dolsk – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dolsk (Dolskie) oraz wody Kanału Dolsk do
jego ujścia do rzeki Myśla, wraz z wodami jego dopływu.
I.6.27. Obwód rybacki Jeziora Ostrowiec (Ostrowieckie) na Kanale Olchów (Olchowy
Rów) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowiec (Ostrowieckie), Jeziora Warnickie (Promień), Jeziora Rościn
(Rościeńskie);
2) Kanału Dyszno, Kanału Różańsko i Kanału Olchów (Olchowy Rów) na całej ich
długości.
I.6.28. Obwód rybacki Jeziora Babino na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału Dyszno
(Dopływ z Warnic) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Babino wraz z wodami cieku bez nazwy
uchodzącego do Kanału Dyszno (Dopływ z Warnic).
I.6.29. Uchylony
I.6.30. Obwód rybacki Jeziora Czaple (Smolnica) na rzece Kosa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czaple (Smolnica), Jeziora Miałkie, Jeziora Smolnica Mała;
2) rzeki Kosa na odcinku od źródeł do Jeziora Lipowo, z wyłączeniem wód obiektu
stawowego zlokalizowanego w obrębie miejscowości Grzymiradz.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
10
I.6.31. Obwód rybacki Jeziora Lipowo na rzece Kosa – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lipowo wraz z wodami rzeki Kosa na odcinku
od Jeziora Lipowo do jej ujścia do rzeki Myśla.
I.7. ZLEWNIA RZEKI KURZYCA
I.7.1. Obwód rybacki rzeki Kurzyca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kurzyca od źródeł do jej ujścia do rzeki Odra, z
wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na tej rzece w obrębie
ewidencyjnym Kurzycko, wraz z wodami jej dopływów.
I.8. ZLEWNIA RZEKI SŁUBIA
I.8.1. Obwód rybacki Jeziora Narost na rzece Słubia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Białęgi, Jeziora Narost, Jeziora Mierno, Jeziora Witnickie Małe, Jeziora
Witnickie Wielkie;
2) rzeki Słubia na odcinku od źródeł do Jeziora Witnickiego.
I.8.2. Obwód rybacki Jeziora Witnickie na rzece Słubia – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody
Jeziora Witnickie wraz z wodami rzeki Słubia na odcinku od Jeziora Witnickiego do
Jeziora Morzycko (Moryńskie).
I.8.3. Obwód rybacki Jeziora Morzycko (Moryńskie) na rzece Słubia – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Morzycko (Moryńskie), Jeziora Stare Objezierze;
2) rzeki Słubia na odcinku od Jeziora Morzycko (Moryńskie) do osi jazu w rejonie
Kopalni Kruszyw „Skotnica”, wraz z wodami dolnego zbiornika wodnego w rejonie
miejscowości Moryń Dwór;
3) kanału łączącego Jezioro Stare Objezierze z rzeką Słubia.
I.8.4. Obwód rybacki rzeki Słubia – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słubia na odcinku od osi jazu w rejonie Kopalni
Kruszyw „Skotnica” do podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Stare
Łysogórki.
I.9. ZLEWNIA RZEKI RURZYCA
I.9.1. Obwód rybacki Jeziora Piaseczno Małe na rzece Rurzyca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piaseczno Małe.
I.9.2. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr

 

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

 

2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie), Jeziora Klasztorne;
2) rzeki Rurzyca na odcinku od źródeł do Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
11

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

I.9.3. Obwód rybacki rzeki Rurzyca – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rurzyca na odcinku od Jeziora Trzcińskie
(Miejskie, Trzygłowskie) do linii prostej łączącej dwa naprzeciwległe punkty brzegów
rzeki Rurzyca oddalone o 2,4 km od jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
I.9.4. Obwód rybacki Jeziora Małe Klasztorne na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Rurzyca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Małe Klasztorne wraz z wodami cieku łączącego
to jezioro z rzeką Rurzyca.
I.9.5. Obwód rybacki Jeziora Jeleńskie na rzece Mała Kalica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Jeleńskie;
2) rzeki Mała Kalica od źródeł do jej ujścia do rzeki Rurzyca.
I.9.6. Obwód rybacki Jeziora Mętno na rzece Kalica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mętno, Jeziora Ostrów (Stoki);
2) rzeki Kalica od wypływu z Jeziora Mętno do jej ujścia do rzeki Rurzyca, wraz z
wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód
dopływu do Jeziora Ostrów (Stoki) w granicach rezerwatu przyrody „Olszyny
Ostrowskie”.
I.9.7. Obwód rybacki Jeziora Górka (Kukla) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Kalica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Górka (Kukla) wraz z wodami cieku łączącego
to jezioro z rzeką Kalica oraz wodami rzeki Kalica na odcinku od źródeł do Jeziora
Mętno.
I.9.8 Obwód rybacki Jeziora Czachów Duży w zlewni rzeki Kalica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czachów Duży wraz z wodami jego dopływów.
I.10. ZLEWNIA RZEKI STRUGA MARWICKA
I.10.1. Obwód rybacki Jeziora Kiełbicze na rzece Struga Marwicka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kiełbicze, Jeziora Lubicz, Jeziora Lipienko, Jeziora Marzykowo (Marzkowo)
wraz z wodami ich dopływów oraz kanałów i cieków łączących te jeziora ze sobą i z
rzeką Struga Marwicka;
2) rzeki Struga Marwicka od źródeł do ujścia do rzeki Odra z wyłączeniem wód obiektu
stawowego „Dębogóra”.
I.10.2. Uchylony
I.10.3. Obwód rybacki Jeziora Parkowe na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym
do rzeki Struga Marwicka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Parkowe i Jeziora Leśne wraz z wodami cieku
Dopływ z jeziora Lipienko na odcinku od źródeł do Jeziora Parkowe.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
12
I.11. ZLEWNIA RZEKI PNIEWA
I.11.1. Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z Jeziora
Trzemeszno) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzemeszno wraz z dopływami;
2) rzeki Pniewa (Dopływ z Jeziora Trzemeszno) od źródeł do jej ujścia do rzeki Odra,
wraz z wodami jej dopływów.
I.12. ZLEWNIA RZEKI TYWA
I.12.1. Obwód rybacki Jeziora Strzeszowskie na rzece Tywa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie (Trzcińskie Małe), Jeziora Strzeszowskie, Jeziora Dłużyna
(Dołgie), Jeziora Leśne (Grzybno), Jeziora bez nazwy pomiędzy Jeziorem Grodziskie
(Zamkowe) a Leśne (Grzybno), Jeziora Grodziskie (Zamkowe);
2) rzeki Tywa na odcinku od źródeł do Jeziora Grodziskie (Zamkowe) wraz z wodami jej
dopływu.
I.12.2. Uchylony
I.12.3. Uchylony
I.12.4. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od Jeziora Grodziskie
(Zamkowe) do Jeziora Swobnickie (Długie), wraz z wodami jej dopływu.
I.12.5. Obwód rybacki Jeziora Swobnickie (Długie) na rzece Tywa – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Swobnickie (Długie), Jeziora Długie Bańskie (Dłużec), Jeziora Święte, Jeziora
Mostowe, Jeziora Strzeleckie, Jeziora Górne (Zielone);
2) rzeki Tywa na odcinku od Jeziora Swobnickie (Długie) do Jeziora Święte;
– wraz z wodami ich dopływów, z wyłączeniem wód obiektu stawowego
zlokalizowanego w obrębie miejscowości Karpniki.
I.12.6. Uchylony
I.12.7. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od Jeziora Święte do osi jazu w
miejscowości Trzaski, wraz z wodami jej dopływu.
I.12.8. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od osi jazu w miejscowości
Trzaski do podłużnej osi mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
I.12.8a. Uchylony
I.12.9. Uchylony
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
13
I.12.10. Obwód rybacki Jeziora Borzymskie na Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza)
uchodzącym do rzeki Tywa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Borzymskie, Jeziora Węgorzno (Węgorzyno,
Borzym Mały), Jeziora Sobieradz wraz z wodami Kanału Borzym (Dopływ z
Sobieradza) na całej jego długości.
I.13. ZLEWNIA RZEKI OMULNA
I.13.1. Obwód rybacki Jeziora Wełtyń na rzece Omulna (Wełtyńska Struga) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chwarstnickie (Chwastnica), Jeziora Wełtyń, Jeziora Zamkowe (Gardzienko),
Jeziora Krzywe (Krzywienko, Gierland), Jeziora Prusino Duże (Brudzno) wraz z wodami
ich dopływów oraz kanałów i cieków łączących te jeziora ze sobą i z rzeką Omulna
(Wełtyńska Struga);
2) rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) od źródeł do Jeziora Krzywe (Krzywienko,
Gierland) wraz z wodami jej dopływów.
I.13.2. Obwód rybacki rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) od Jeziora Krzywe
(Krzywienko, Gierland) do jej ujścia do rzeki Odra.
I.14. ZLEWNIA RZEKI PŁONIA
I.14.1. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od źródeł do Jeziora Płoń – z
wyłączeniem wód zlokalizowanego na niej obiektu stawowego w miejscowości Barlinek
przy ulicy Świętego Bonifacego, oraz z wyłączeniem wód cieku Dopływu spod Lutówka
w granicach rezerwatu przyrody „Skalisty Jar Libberta”, wraz z wodami jej dopływów
nie stanowiących oddzielnych obwodów.
I.14.2. Obwód rybacki Jeziora Płoń na rzece Płonia – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Płoń, Jeziora Zaborsko;
2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Płoń do połączenia z Kanałem Lubiatowski ;
3) Kanału Lubiatowski na całej jego długości ;
– wraz z wodami ich dopływów.
I.14.3. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od połączenia z Kanałem
Lubiatowski do Jeziora Miedwie, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na
rzece Sicina (Kanał Młyński) w rejonie miejscowości Nowielin.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
14
I.14.3a. Obwód rybacki Jeziora Wołczyno (Połczyno) na cieku bez nazwy uchodzącym
do Jeziora Pstrowickie – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Wołczyno (Połczyno);
2) Jeziora Pstrowickie;
– wraz z wodami ich dopływów;
3) cieku bez nazwy łączącego te jeziora.
I.14.4. Obwód rybacki Jeziora Miedwie na rzece Płonia – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Miedwie, Jeziora Żelewko (Żelewo, Zalewko), Jeziora Płonno (rozszerzenie
rzeki Płoni), Jeziora Cysterskie, Jeziora Klasztorne;
2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Miedwie do Jeziora Klasztorne
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na Dopływie z Buczynowych
Wąwozów w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las oraz w granicach rezerwatu
przyrody „Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego”.
I.14.5. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Klasztorne do
północnej krawędzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie – wraz z wodami ich
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód w granicach
rezerwatu przyrody „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego”.
I.14.6 Obwód rybacki Jeziora Barlineckie (Barlińskie) na cieku Dopływ z jeziora
Barlińskiego uchodzącym do rzeki Płonia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Barlineckie (Barlińskie), Jeziora Stycko (Zauklejowe), Jeziora Klejowe
(Uklejno, Uklejewo) wraz z wodami kanałów łączących wymienione jeziora;
2) ciek Dopływ z jeziora Barlińskiego na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora
Barlineckie (Barlińskie).
I.14. 7 Obwód rybacki Jeziora Trzcinne (Spalone) na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Płonia – nr 1
Obwód rybacki Jeziora Trzcinne (Spalone) wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego
wymienione jezioro z rzeką Płonia.
I.14.8. Obwód rybacki Jeziora Lutowo na cieku Dopływ spod Lutówka uchodzącym do
rzeki Płonia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Głębokie i Jeziora Lutowo wraz z wodami cieku
Dopływ spod Lutówka łączącego wymienione jeziora z rzeką Płonia na odcinku od
źródeł do Jeziora Głębokie – z wyłączeniem wód zlokalizowanego na tym cieku obiektu
stawowego w miejscowości Lutówko.
I.14.9. Obwód rybacki Jeziora Jagowskie (Dróżno) na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Strzelica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jagowskie (Dróżno) wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego to jezioro z rzeką Strzelica.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
15
I.14.10. Obwód rybacki Jeziora Duże na Strumieniu Stróżewski (Stróżewski Rów) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Duże;
2) Strumień Stróżewski (Stróżewski Rów) na odcinku od źródeł do Jeziora Duże wraz z
wodami jego dopływów.

I.14.11. Obwód rybacki Jeziora Długie Mielęcińskie (Dołgie) na rzece Sicina (Kanale
Młyński) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dąbiec (Skrzynka Wielka), Jeziora Długie Mielęcińskie (Dołgie);
2) rzeki Sicina (Kanał Młyński) na odcinku od Jeziora Dąbiec (Skrzynka Wielka) do
Jeziora Nowielińskie.
I.14.12. Obwód rybacki Jeziora Nowielińskie na rzece Sicina (Kanale Młyński) – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nowielińskie.
I.14.13. Obwód rybacki Jeziora Piaseczno na Strumieniu Nieborowskim (Ostrowica) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Piaseczno, Jeziora Dłużyńskie (Bukowe, Bukówno), Jeziora Czarne, Jeziora
Czarnowo, Jeziora Rokity;
2) Strumienia Nieborowskiego (Ostrowica) na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką
Bielica, Kanału Długi, Kanału Czarny, wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
I.14.14. Obwód rybacki Jeziora Będgoszcz na Kanale Ostrowica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Będgoszcz, Jeziora Babińskie (Babin, Parsów), Jeziora Okole (Czarnowskie);
2) Kanału Ostrowica na całej jego długości;
3) rzeki Krzekna od źródeł do jej ujścia do Jeziora Będgoszcz;
4) rzeki Bielica na całej jej długości;
– wraz z wodami ich dopływów.
I.14.15. Obwód rybacki Jeziora Dołgie na Kanale Babiński (Dopływ z Babina) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dołgie koło Babina wraz z wodami Kanału
Babińskiego (Dopływ z Babina) łączącego wymienione jezioro z Jeziorem Babińskie
(Babin, Parsów).
I.14.16. Obwód rybacki Jeziora Glinno na Kanale Żelisławiec (Dopływ z jeziora Glinno) –
nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Glinno (Glinna I i II);
2) Kanału Żelisławiec (Dopływ z jeziora Glinno) na całej jego długości.
I.14.17. Obwód rybacki Jeziora Racze na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z
Bielkowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Racze wraz z wodami cieku łączącego Jezioro
Racze z ciekiem Dopływ z Bielkowa uchodzącym do Jeziora Miedwie wraz wodami
Dopływu z Bielkowa.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
16

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

I.15. ZLEWNIA RZEKI BUKOWA (STOBNICA)
I.15.1. Obwód rybacki Jeziora Słoneczne na rzece Bukowa (Stobnica) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Słoneczne oraz wody rzeki Bukowa (Stobnica)
na całej jej długości wraz z wodami jej dopływu.
I.16. ZLEWNIA LEWOSTRONNYCH DOPŁYWÓW RZEKI ODRA – OD CIEKU
GRĘZINIEC DO RZEKI GUNICA
I.16.1. Obwód rybacki rzeki Łarpia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody cieków: Gręziniec, Skolwinka, Łarpia, Grzybnica oraz
Dopływ z polderu Policko.
Granicę obwodu stanowi granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a
morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na rzece Łarpia.
I.17. ZLEWNIA DOPŁYWÓW JEZIORA DĄBIE – OD RZEKI PŁONIA DO RZEKI INA
I.17.1. Obwód rybacki rzeki Chełszcząca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Chełszcząca wraz z wodami jej dopływu na całej ich długości;
2) kanałów uchodzących do Jeziora Dąbie na odcinku pomiędzy ujściem do niego rzeki
Płoni, a ujściem rzeki Iny do rzeki Odra.
I.18. ZLEWNIA RZEKI INA
I.18.1. Obwód rybacki Jeziora Krzemień (Krzemieńskie) na rzece Ina – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala), Jeziora Krzemień (Krzemieńskie);
2) rzeki Ina na odcinku od źródeł do bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina;
3) Strugi Ińsko (Kanał Ina) na odcinku od Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala) do ujścia
do rzeki Ina.
I.18.2. Obwód rybacki rzeki Ina – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od bifurkacji rzeki Pęzinka z
rzeką Ina do osi jazu w miejscowości Recz – z wyłączeniem wód obiektu stawowego
„Bytowo – Rybaki”.
I.18.3. Obwód rybacki rzeki Ina – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od osi jazu w miejscowości Recz
do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na
Kanale Bród w obrębie ewidencyjnym Bród oraz wód obiektu stawowego na Kanale
Słutowo (Dopływ z Reczu) w rejonie miejscowości Recz – Wielgoszcz.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
17
I.18.4. Obwód rybacki Jeziora Ińsko na Strudze Ińsko (Kanał Ina) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Zamczysko, Jeziora Piesna (Piesno, Bednarza), Jeziora Ińsko, Jeziora
Linkowo (Linówko), wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Wierzchucice łączącego
te jeziora;
2) Strugi Ińsko (Kanał Ina) na odcinku od Jeziora Ińsko do Jeziora Stubnica (Wisola,
Wisala).
I.18.5. Obwód rybacki Jeziora Kurhany na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Ina –
nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kurhany wraz z wodami jego odpływu do
granicy obiektu stawowego „Bytowo – Rybaki”.
I.18.6. Obwód rybacki Jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior
Wapnickich) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Wapnickie Północne, Jeziora Wapnickie Południowe, Jeziora Wapnickie
Małe (Pod Topolami);
2) Kanału Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) od wypływu z Jeziora Wapnickie
Północne na całej jego długości.
I.18.7. Obwód rybacki Jeziora Żeliszewo (Cedynia) na Kanale Żeliszewo (Dopływ spod
Jarostowa) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Żeliszewo (Cedynia) wraz z wodami Kanału
Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa) na całej jego długości.
I.18.8. Obwód rybacki Jeziora Rajsko I na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału
Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rajsko I oraz Jeziora Rajsko II wraz z wodami
cieku łączącego wymienione jeziora z Kanałem Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa).
I.18.9. Obwód rybacki Jeziora Stobno (Stawiń) na rzece Stobnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Stobno (Stawiń) wraz z wodami rzeki Stobnica
na odcinku 50 metrów od wypływu z tego jeziora.
I.18.10. Obwód rybacki rzeki Stobnica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Stobno (Stawiń) do
jej ujścia do rzeki Ina wraz z wodami jej dopływu nie stanowiącego oddzielnego
obwodu;
2) rzeki Wardynka na odcinku od ujścia do niej cieku z Jeziora Rzecko do połączenia z
rzeką Stobnica.
I.18.11. Obwód rybacki Jeziora Raduń na cieku Dopływ z jeziora Raduń uchodzącym do
rzeki Stobnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Raduń, Jeziora Żeńsko (Smoleń), Jeziora
Klukom (Tłukom) oraz wody cieku Dopływ z jeziora Raduń na odcinku 50 metrów od
wypływu z Jeziora Raduń wraz z wodami ich dopływów.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
18
I.18.12. Uchylony
I.18.13. Obwód rybacki Jeziora Karpino na Kanale Kołki – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Karpino, Jeziora Stobnica (Śródleśne), Jeziora Kiełpinko;
2) Kanału Kołki;
3) rzeki Wardynka na odcinku od wypływu z Jeziora Kiełpinko do ujścia do Jeziora
Stobnica Mała (Mała Chojnica, Korytowo).

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

I.18.14. Obwód rybacki Jeziora Chojnica Duża na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Wardynka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Kołki, Jeziora Chojnica Mała, Jeziora Chojnica Duża, Jeziora Zgniłe Duże,
Jeziora Stobnica Mała (Mała Chojnica, Korytowo), Jeziora Rzecko Duże (Rzecko);
2)cieku bez nazwy na całej jego długości od wypływu z Jeziora Kołki do Jeziora
Stobnica Mała (Mała Chojnica, Korytowo);
3)cieku Strumień Suliszewo;
4)rzeki Wardynka na odcinku od wypływu z Jeziora Stobnica Mała (Mała Chojnica,
Korytowo) do ujścia do niej Dopływu z jeziora Rzecko, wraz z tym dopływem.;
I.18.15. Obwód rybacki Jeziora Suliszewo (Sulinowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do
cieku Strumień Suliszewo – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Suliszewo (Sulinowo) wraz z wodami cieku
bez nazwy łączącego wymienione jezioro z ciekiem Strumień Suliszewo.
I.18.16. Obwód rybacki Jeziora Korytowo Duże na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Wardynka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Korytowo Duże i Jeziora Korytowo Małe wraz
z wodami kanału łączącego te jeziora z rzeką Wardynka.
I.18.17 Obwód rybacki Jeziora Chełpa Duża na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Stobnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chełpa Duża oraz Jeziora Chełpa Mała wraz z
ciekami bez nazwy łączącymi wymienione jeziora z rzeką Stobnica.
I.18.18. Obwód rybacki Jeziora Sierakowo (Sierakowskie) na rzece Reczyca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Sierakowo (Sierakowskie);
2) rzeki Reczyca na odcinku od wypływu z Jeziora Sierakowo (Sierakowskie) do
połączenia z Kanałem Ognica.
I.18.19. Obwód rybacki Jeziora Sławęcin (Sulino) na Kanale Sławęcin (Dopływ ze
Sławęcina) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Piasecznik (Stradzewo), Jeziora Sławęcin (Sulino);
2) Kanału Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina) na całej jego długości wraz z wodami jego
dopływu.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
19
I.18.20. Obwód rybacki Jeziora Piasecznik Duży na cieku Dopływ z Piasecznika
uchodzącym do rzeki Ina – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Piasecznik Duży, Jeziora Zajezierze (Żabineckie, Piasecznik), Jeziora
Piasecznik Mały;
2) cieku Dopływ z Piasecznika na całej jego długości;
3) cieku bez nazwy uchodzącego do Jeziora Piasecznik Duży na całej jego długości.

I.18.21. Uchylony
I.18.22. Uchylony
I.18.23. Obwód rybacki Jeziora Mielęcin (Długie) na rzece Ina Mała – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mielęcin (Długie), Jeziora Brudne (Krzęcińskie), Jeziora Przekolno Duże,
Jeziora Tyrno (Przekolno Krzywe);
2) Kanału Nadarzyn, Strumienia Zwierzyń (Dopływ z Nowego Żeńska), Strumienia
Granowo (Dopływ z Granowa), Strumienia Sobieradz (Dopływ z Sobieradza);
3) rzeki Ina Mała na odcinku od Jeziora Mielęcin (Długie) do połączenia z Kanałem
Nadarzyn.
I.18.24. Obwód rybacki Jeziora Czyste (Głębokie) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Brudne (Krzęcińskie) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czyste (Głębokie) wraz z wodami cieku bez
nazwy uchodzącego do Jeziora Brudne (Krzęcińskie).
I.18.25. Obwód rybacki Jeziora Żeńsko (Skórka) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Czyste (Głębokie) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Żeńsko (Skórka) wraz z wodami cieku bez
nazwy uchodzącego do Jeziora Czyste (Głębokie).
I.18.26. Obwód rybacki Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko) na Strudze Lubiana (Dopływ z
Trzęsacza) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko), Jeziora Pełcz Mały (Pełczyk);
2) cieku Struga Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) na odcinku od Jeziora Pełcz Duży do
Jeziora Pełcz Mały.
I.18.27. Obwód rybacki Jeziora Stawne na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Stawne wraz z wodami Cieku Struga Lubiana
(Dopływ z Trzęsacza) na odcinku od Jeziora Pełcz Mały do Jeziora Stawne.
I.18.28. Obwód rybacki Jeziora Trzebień na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Panieńskie, Jeziora Sławno (Łąka, Łąkie), Jeziora Trzebień (Bolewickie),
Jeziora Jan (Zielone Oko);
2) cieku Struga Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) na odcinku od Jeziora Stawne do jego
ujścia do rzeki Ina Mała.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
20

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

I.18.29. Obwód rybacki Jeziora Krzywe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora
Sławno (Łąka, Łąkie) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Krzywe wraz z wodami cieku bez nazwy
uchodzącego do Jeziora Sławno (Łąka, Łąkie).
I.18.30. Obwód rybacki Jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Gardzko (Grodzko) oraz wody cieku łączącego
to jezioro ze Strumieniem Smardzyńskim (Dopływ z Ziemomyśla) wraz z wodami tego
Strumienia.
I.18.31. Obwód rybacki Jeziora Dobrzany (Szadzko) na rzece Pęzinka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dolice, Jeziora Dobrzany (Szadzko);
2) rzeki Pęzinka na odcinku od wypływu z obiektu stawowego „Pęzinka” do przepustu
drogowego za Jeziorem Dobrzany (Szadzko), wraz z wodami jej dopływu.
I.18.32. Obwód rybacki Jeziora Kościelne na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Pęzinka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kościelne wraz z wodami jego odpływu do
granicy obiektu stawowego „Pęzinka”.
I.18.33. Obwód rybacki Jeziora Marianowo (Marianowskie, Wielkie) na rzece Krępa – nr
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okole (Okuny, Okonie), Jeziora Marianowo (Marianowskie, Wielkie),
Jeziora Wiechowo (Wiechowskie, Małe);
2) rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej ich długości, wraz z wodami ich dopływów.
I.18.33a. Obwód rybacki Jeziora Strażno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Krąpiel – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Strażno wraz z wodami jego dopływów;
2)cieku bez nazwy uchodzącego do rzeki Krąpiel.
I.18.34. Obwód rybacki Jeziora Chociwel (Starzyc) na rzece Krąpiel – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Chociwel (Starzyc), Jeziora Kamienny Most;
2) rzeki Krąpiel na odcinku od źródeł do ujścia do niej rzeki Okra.
I.18.35. Obwód rybacki Jeziora Chlebowo na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Krąpiel – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chlebowo wraz z wodami kanału łączącego to
jezioro z rzeką Krąpiel.
I.19. ZLEWNIA PRAWOSTRONNYCH DOPŁYWÓW RZEKI ODRA – OD RZEKI INA
DO RZEKI KRĘPA
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
21
I.19.1. Obwód rybacki Kanału Brzeziny – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
Kanałów polderu Brzeziny oraz polderu Święta: Kanału Brzeziny, Kanału Święta,
Kanału Jedliny.
I.20. ZLEWNIA RZEKI KRĘPA
I.20.1. Obwód rybacki rzeki Krępa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Krępa na odcinku od źródeł do granicy z morskimi
wodami wewnętrznymi pomiędzy nią, a rzeką Odra wraz z wodami jej dopływów.
I.21. ZLEWNIA RZEKI GUNICA
I.21.1. Obwód rybacki Jeziora Stolsko (Stolskie) na rzece Gunica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Stolsko (Stolskie);
2) rzeki Gunica na odcinku łączącym to jezioro z Jeziorem Świdwie wraz z jej
dopływem – do granicy rezerwatu przyrody „Świdwie”.
I.21.2. Obwód rybacki rzeki Gunica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gunica na odcinku od granicy rezerwatu przyrody
„Świdwie” do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi – wraz z
wodami jej dopływów.
II. ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO, CIEŚNICY ŚWINA I CIEŚNINY DZIWNA
II.1. ZLEWNIA RZEKI MYŚLIBORKA
II.1.1. Obwód rybacki Jeziora Myśliborskie Wielkie na rzece Myśliborska Struga

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

(Myśliborka) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Myśliborskie Wielkie, Jeziora Małomyśliborskie (Myśliborskie Małe);
2) rzeki Myśliborska Struga (Myśliborka) od źródeł do jej ujścia do Zalewu
Szczecińskiego wraz z wodami jej dopływu.
II.2. LEWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD RZEKI
MYŚLIBORKA DO RZEKI GUNICA
II.2.1. Obwód rybacki rzeki Karwia Struga – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody cieków:
Dopływ z polderu Niekłończyca,
Dopływ z polderu Jasienica I, Dopływ z polderu Uniemyśl, Karwia Struga, Dopływ z
polderu Trzebież, Dopływ z polderu Warnołęka (Kanał Warnołęka), Kanał Warnołęka –
Brzózki)
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
22
II.2.2. Obwód rybacki Jeziora Karpino na rzece Karpinka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karpino i wody rzeki Karpinka, od źródeł do jej
ujścia do Zalewu Szczecińskiego, wraz z wodami jej dopływu.
II.3. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD RZEKI KRĘPA
DO RZEKI GOWIENICA
II.3.1. Obwód rybacki Kanału Brylanty – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
Kanałów polderu Stepnica III: Kanału Podleśny, Kanału Brylanty, Kanału Łączna,
Kanału Kłosowica – z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Olszanka”.
II.4. ZLEWNIA RZEKI GOWIENICA
II.4.1. Obwód rybacki rzeki Gowienica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stepnica na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości
Maciejewo do jej ujścia do rzeki Gowienica;
2) rzeki Gowienica na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi
wodami wewnętrznymi;
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

II.4.2. Obwód rybacki Jeziora Lechickie (Pogrzymie) na rzece Stepnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lechickie (Pogrzymie), Jeziora Budzieszowickie (Krakus, Budzieszowce);
2) rzeki Stepnica na odcinku od źródeł do podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Maciejewo.
II.4.3. Obwód rybacki Jeziora Maszewo (Maszewskie) na rzece Leśnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Maszewo (Maszewskie);
2) rzeki Leśnica na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Stepnica – z wyłączeniem
wód dwóch obiektów stawowych zlokalizowanych na tej rzece w rejonie miejscowości
Maszewo, wraz z wodami jej dopływu.
II.4.4. Obwód rybacki Jeziora Długie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Leśnica –
nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego Jezioro Długie z rzeką Leśnica.
II.4.5. Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce
uchodzącym do rzeki Stepnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Węgorzyce wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Węgorzyce łączącego to jezioro z rzeką Stepnica.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
23
II.4.6. Obwód rybacki Jeziora Kościuszki (Olchowskie) na Kanale Kościuszki uchodzącym
do rzeki Stepnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kościuszki (Olchowskie) wraz z wodami Kanału
Kościuszki łączącego to jezioro z rzeką Stepnica.
II.4.7. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na cieku Dopływ w Biebrówku uchodzącym do
rzeki Gowienica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody dwóch Jezior bez nazwy na północ od miejscowości
Czermnica wraz z wodami cieku Dopływ w Biebrówku łączącego te jeziora z rzeką
Gowienica.
II.4.8. Uchylony

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

II.5. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO – OD RZEKI
GOWIENICA DO GŁĘBOKIEGO NURTU
II.5.1. Obwód rybacki Kanału Gąsierzyński – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Kanałów: Gąsierzyński, Piaskowy, Świętowicki,
Kopicki, Żarnowski, Czarnociński, Śmięć, Okrężny, Łączyna oraz Skoszewski.
II.6. ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSIEGO ORAZ CIEŚNINY ŚWINA NA WYSPACH
MIĘDZY CIEŚNINĄ DZIWNA, A ZACHODNIĄ GRANICĄ PAŃSTWA
II.6.1. Obwód rybacki Kanału Torfowy – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Kanałów: Torfowy, Wydrzany A, Ognica, Karsibór B,
Karsibór A, Karsibór E, Karsibór D, Karsibór F oraz Międzyzdroje A.
II.7. LEWOSTRONNA ZLEWNIA CIEŚNINY DZIWNA OD GŁĘBOKIEGO NURTU DO
UJŚCIA DO MORZA
II.7.1. Obwód rybacki Jeziora Koprowo na rzece Struga Lewińska – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Koprowo, Jeziora Kołczewo, Jeziora Żółwino (Żółwińskie);
2) cieku Struga Lewińska od granicy Wolińskiego Parku Narodowego aż do jej ujścia do
Cieśniny Dziwna.
II.7.2. Obwód rybacki Kanału Mokrzycki – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody
Kanałów: Mokrzycki, Darzowice, Płocin, Mokrzyca-Ładzin, Sierosław oraz Zastań D.
II.8. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA CIEŚNINY DZIWNA
II.8.1 Obwód rybacki Kanału Sibin – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzek: Kurawa, Dusinka, Wrzosówka, oraz Kanałów:
Kukułowo, Rozwarowo, Sibin, Połchowo, Chrząszczewo, Wrzosowo A, Wrzosowo C,
Wrzosowo B oraz Dziwnówek.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
24

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

II.9. ZLEWNIA RZEKI WOŁCZENICA
II.9.1. Obwód rybacki rzeki Wołczenica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołczenica od źródeł do granicy wód
śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów.
II.9.2. Uchylony
II.9.3. Obwód rybacki Jeziora Nowogardzkie (Nowogardno) na rzece Dąbrzyca – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Nowogardzkie (Nowogardno);
2) rzeki Dąbrzyca na całej długości, wraz z wodami jej dopływu.
II.9.4. Obwód rybacki Jeziora Ostrowo (Mierzęcin) na rzece Grzybnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowo (Mierzęcin) wraz z wodami jego dopływów, Jeziora Piaski;
2) rzeki Grzybnica na odcinku od źródeł do połączenia z prawobrzeżnym dopływem
spod Ostromic.
II.9.5. Obwód rybacki Jeziora Przybiernowskie (Przybiernów) na rzece Struga
Przybiernowska (Wola Struga) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Przybiernowskie (Przybiernów);
2) rzeki Struga Przybiernowska (Wola Struga) na całej jej długości wraz z wodami jej
dopływu.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta
II.10. ZLEWNIA RZEKI ŚWINIEC
II.10.1 Obwód rybacki rzeki Świniec – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świniec na odcinku od podłużnej osi mostu
drogowego na trasie Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy wód śródlądowych z
morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
II.10.2. Obwód rybacki rzeki Świniec – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Stuchowska Struga na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec, wraz z
wodami jej dopływów;
2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką Wołcza oraz rzeką Stuchowska Struga do
podłużnej osi mostu drogowego Chrząstowo-Trzebieszewo.
II.10.3. Obwód rybacki Jeziora Kołomąć (Kołomąckie) na rzece Wołcza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kołomąć (Kołomąckie), Jeziora Rybokarty;
2) rzeki Wołcza na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec
– wraz z wodami ich dopływów – z wyłączeniem wód dopływu ze Świeszewa w
granicach rezerawatu przyrody „Golczewskie Uroczysko”.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
25

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

II.10.4. Obwód rybacki Jeziora Okonie (Golczewo) na rzece Niemica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okonie (Golczewo) wraz z wodami jego dopływu, Jeziora Szczucze
(Niemcza);
2) rzeki Niemica na odcinku od źródeł do Jeziora Okonie(Golczewo).
II.10.5. Obwód rybacki rzeki Niemica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Niemica na odcinku od Jeziora Okonie (Golczewo)
do jej ujścia do rzeki Świniec wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów.
II.10.6. Obwód rybacki Jeziora Śniatowskie (Śniatowo) na cieku Dopływ z jeziora
Śniatowskiego uchodzącym do rzeki Niemica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Śniatowskie (Śniatowo) wraz z wodami cieku
Dopływ z jeziora Śniatowskiego na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora
Śniatowskie (Śniatowo).
III. PRZYMORZE
III.1. DORZECZE PRZYMORZE OD CIEŚNINY DZIWNA DO RZEKI REGA
III.1.1. Obwód rybacki Jeziora Liwia Łuża – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Liwia Łuża, wraz z wodami jego dopływów;
2) Kanału Liwia Łuża łączącego Jezioro Liwia Łuża z Morzem Bałtyckim do granicy
wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi.
III.2. DORZECZE RZEKI REGA
III.2.1. Obwód rybacki rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Rega od źródeł do osi jazu w miejscowości Prusinowo;
2) rzeki Stara Rega od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Więcław do jej
ujścia do rzeki Rega
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
26

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.2.2. Obwód rybacki Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo) na rzece Rega –
nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo);
2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do niej rzeki Dobrzenica do Jeziora Lisowo
(zbiornika zaporowego Likowo);
3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice;
4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki Dąbrówka;
5) rzeki Gardominka na odcinku od źródeł do jej ujścia do Jeziora (zbiornika
zaporowego) Rejowice;
6) rzeki Mołstowa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Rega;
7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusinowo do granicy wód śródlądowych z
morskimi wodami wewnętrznymi
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego w rejonie miejscowości Bonin, zlokalizowanego
na Kanale Bonin.
III.2.3. Obwód rybacki Jeziora Donatowo (Kłęckie, Klęckie) na cieku Dopływ z jeziora
Klęckiego uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Donatowo (Kłęckie, Kleckie), Jeziora Resko
Górne (Resko) wraz z wodami cieków Dopływ z jeziora Klęckiego oraz Dopływ z
jeziora Resko łączących te jeziora z rzeką Rega.
III.2.4. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno Wielkie na cieku Dopływ spod Bystrzyny
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bystrzyno Wielkie wraz z wodami cieku
Dopływ spod Bystrzyny łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.5. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) na cieku Dopływ z jeziora
Bystrzyno Małe uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) wraz z wodami cieku
Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe łączącego to jezioro z ciekiem Dopływ spod
Bystrzyny.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.2.6. Obwód rybacki Jeziora Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie) na cieku Dopływ z
jeziora Wilczkowo uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie) wraz z
wodami cieku Dopływ z jeziora Wilczkowo łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.7. Obwód rybacki Jeziora Słonowice na cieku Dopływ z jeziora Słonowice
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Słonowice wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Słonowice łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.8. Obwód rybacki Jeziora Oparzno na cieku Dopływ z jeziora Oparzno uchodzącym
do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Oparzno wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Oparzno łączącego to jezioro z rzeką Rega.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
27
III.2.9. Obwód rybacki Jeziora Zarańsko (Zarańskie) na rzece Stara Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Więcław (Wiesław), Jeziora Gągnowo Duże (Gangnowo Duże, Gęgnowskie
Wielkie), Jeziora Gągnowo Małe (Łabędzie), Jeziora Będargowo (Nętno), Jeziora
Rydzewo, Jeziora Węglino Wielkie, Jeziora Zarańsko (Zarańskie), Jeziora Małe Dołgie
(Dołgie Małe, Dołgie), Jeziora Kamień, Jeziora Przytońko (Przytoń), Jeziora Karpno,
Jezior Dąbie Wielkie i Małe;
2) rzeki Stara Rega na odcinku od źródeł do podłużnej osi mostu drogowego w
miejscowości Więcław

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

– wraz z wodami ich dopływów.
III.2.10. Obwód rybacki Jeziora Węglino Małe (Węglinko) na cieku Dopływ z jeziora
Węglino Wielkie – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Węglino Małe (Węglinko) wraz z wodami
cieku Dopływ z jeziora Węglino Wielkie na odcinku do Jeziora Węglino Wielkie.
III.2.11. Obwód rybacki Jeziora Brzeźno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Rzepczynka (Grądek) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Brzeźno wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Rzepczynka (Grądek).
III.2.12. Obwód rybacki Jeziora Pęczerzyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Stara Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pęczerzyno wraz z wodami cieku bez nazwy
łączącego to jezioro z rzeką Stara Rega.
III.2.13. Obwód rybacki Jeziora Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) na Kanale Klępnica
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) wraz z
wodami Kanału Klępnica łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.14. Obwód rybacki Jeziora Nowe Zajezierze na Kanale Zajezierze – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nowe Zajezierze wraz z wodami Kanału
Zajezierze na całej jego długości.
III.2.15. Obwód rybacki Jeziora Zajezierze (Przytońskie) na cieku Dopływ z Jeziora
Przytoń uchodzącym do rzeki Reska Węgorza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Węgorzyno (Węgorzyńskie) Jeziora Zajezierze (Przytońskie), Jeziora
Przytoń;
2) rzeki Reska Węgorza na odcinku od źródeł do połączenia z ciekiem Dopływ z
jeziora Konie, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów –
z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w rejonie miejscowości
Połchowo, na Kanale Połchowo.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
28

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.2.16. Obwód rybacki Jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Węgorzyno – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) i Jeziora
Strokowskie Górne (Czarne Średnie) wraz z ciekiem łączącym te jeziora i uchodzącym
do Jeziora Węgorzyno – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w
rejonie miejscowości Węgorzyno na cieku łączącym Jezioro Węgorzyno
(Węgorzyńskie) z Jeziorem Strokowskie Górne (Czarne Średnie).
III.2.17. Obwód rybacki Jeziora Konie na cieku Dopływ z jeziora Konie uchodzącym do
rzeki Reska Węgorza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Konie wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Konie, na odcinku do
połączenia z Jeziorem Mielno;
2)Jeziora Mielno wraz z wodami Kanału Kraśnik na odcinku do połączenia z rzeką
Reska Węgorza.
III.2.18. Uchylony
III.2.19. Obwód rybacki Jeziora Studnica na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Studnica;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Jeziora Studnica do Jeziora Mielno.
III.2.20. Obwód rybacki Jeziora Mielno na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mielno;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Jeziora Mielno do Jeziora Ostrowiec
(Ziemsko), wraz z wodami jej dopływu.
III.2.21. Obwód rybacki Jeziora Ostrowiec (Ziemsko) na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Ostrowiec (Ziemsko);
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Jeziora Ostrowiec (Ziemsko) do Jeziora
Bucież Duży (Bucierz).
III.2.22. Obwód rybacki Jeziora Bucież Duży (Bucierz) na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr
4
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czaple Małe, Jeziora Czaple Duże, Jeziora Bucież Duży (Bucierz), Jeziora
Kocioł, Jeziora Kociołek;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Jeziora Bucież Duży (Bucierz) do
połączenia z ciekiem Dopływ z jeziora Dubie.
III.2.23. Obwód rybacki Jeziora Brzeźniak (Brzeźno, Brzeźnia) na rzece Brzeźnicka
Węgorza – nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Brzeźniak (Brzeźno, Brzeźnia) wraz z wodami jego dopływu, Jeziora
Żabice, Jeziora Dubie (Ginawskie), wraz z wodami ich dopływów;
2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od połączenia z ciekiem Dopływ z jeziora
Dubie do osi jazu młyna w miejscowości Węgorsko.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
29
III.2.24. Obwód rybacki Jeziora Mielinek (Mieliniec, Kolk) na rzece Mnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mielinek (Mieliniec, Kolk) wraz z wodami
rzeki Mnica łączącego to jezioro z Jeziorem Ostrowiec (Ziemsko).
III.2.25. Obwód rybacki Jeziora Rogówko na cieku Dopływ spod Rogówka uchodzącym do
rzeki Brzeźnicka Węgorza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rogówko wraz z wodami cieku Dopływ spod
Rogówka łączącego to jezioro z rzeką Brzeźnicka Węgorza.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.2.26. Uchylony
III.2.27. Obwód rybacki Jeziora Kocianowo w zlewni rzeki Brzeźnicka Węgorza – nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kocianowo wraz z wodami jego dopływu.
III.2.28. Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki
Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Helka wraz z wodami cieku Dopływ z
Zachełmia łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.29. Obwód rybacki Jeziora Głębokie na Kanale Radowo-Strzemiele (Dopływ z
Strzmieli, rzeka Mielnica) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Głębokie, Jeziora Biały Zdrój (Strzemiele);
2) Kanału Radowo-Strzemiele (Dopływu z Strzmieli, rzeka Mielnica) na całej jej
długości.
III.2.30. Obwód rybacki Jeziora Karwowo na cieku Dopływ z jeziora Karwowo
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karwowo wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Karwowo łączącego to jezioro z rzeką Rega.
III.2.31. Obwód rybacki Jeziora Piaski na rzece Piaskowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piaski oraz wody rzeki Piaskowa na odcinku
50 metrów od jej wypływu z Jeziora Piaski.
III.2.32. Obwód rybacki rzeki Piaskowa – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od wypływu z
Jeziora Piaski do jej ujścia do rzeki Rega, wraz z wodami jej dopływów – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece Wilkowa w rejonie
miejscowości Maliniec.
III.2.33. Obwód rybacki Jeziora Dłusko (Długie) na rzece Ukleja – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dłusko I (Długie) i Jeziora Dłusko II (Długie)
wraz z odcinkiem rzeki Ukleja od źródeł do Jeziora Woświn – z wyłączeniem wód
obiektu stawowego zlokalizowanego w rejonie miejscowości Dłusko.
III.2.34. Obwód rybacki Jeziora Woświn na rzece Ukleja – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Woświn wraz z odcinkiem rzeki Ukleja od
Jeziora Woświn do Jeziora Mielno oraz wody Dopływu do jeziora Woświn.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
30

Zezwolenie Wieprza – Parsęta
III.2.35. Obwód rybacki Jeziora Okrzeja na rzece Ukleja – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Okrzeja, Jeziora Mielno, Jeziora Sambórz Wielki (Sielsko, Sambórz Duży);
2) rzeki Ukleja na odcinku od Jeziora Mielno do ujścia do niej rzeki Dobrzenica, wraz
z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
III.2.36. Obwód rybacki Jeziora Dobre (Tuczno) na rzece Dobrzenica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dobre (Tuczno) oraz wody rzeki Dobrzenica
na całej jej długości wraz z wodami jej dopływów.
III.2.37. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Dobra – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora bez nazwy na zachód od miejscowości Dobra
oraz wody rzeki Dobra na całej jej długości wraz z wodami jej dopływów.
III.2.38. Obwód rybacki Jeziora Łabuń na rzece Rekowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łabuń oraz rzeki Rekowa na odcinku od źródeł
do ujścia do niej rzeki Dąbrówka, wraz z wodami jej dopływów.
III.2.39. Obwód rybacki Jeziora Dąbie Północne na rzece Dąbrówka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dąbie Północne i Jeziora Dąbie (Dębie, Olenin)
oraz wody rzeki Dąbrówka na całej jej długości wraz z wodami jej dopływu.
III.2.40. Obwód rybacki Jeziora Trzygłowskie na cieku Dopływ z jeziora Trzygłowskiego
uchodzącym do rzeki Gardominka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Trzygłowskie I i Jeziora Trzygłowskie II wraz
z wodami cieku Dopływ z jeziora Trzygłowskiego łączącego te jeziora z rzeką
Gardominka.

 

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.2.41. Obwód rybacki Jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Mołstowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) wraz z wodami
cieku łączącego to jezioro z rzeką Mołstowa.
III.2.42. Obwód rybacki Jeziora Starnin na rzece Starninka uchodzącej do rzeki Mołstowa
– nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Starnin wraz z wodami rzeki Starninka na całej
jej długości.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.3. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI REGA DO RZEKI PARSĘTA
III.3.1. Obwód rybacki Jeziora Resko Przymorskie (Resko) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Resko Przymorskie (Resko) wraz z wodami
cieków uchodzących do tego jeziora nie stanowiących oddzielnych obwodów.
Granicę obwodu stanowi granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a
morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na Kanale łączącym
Jezioro Resko Przymorskie (Resko) z Morzem Bałtyckim.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
31

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.3.2. Obwód rybacki rzeki Dębosznica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dębosznica na odcinku od źródeł do ujścia do
Jeziora Resko Przymorskie (Resko), wraz z wodami jej dopływów.
III.3.3. Obwód rybacki Jeziora Trzynik Duży (Duże) na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Dębosznica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Trzynik Duży (Duże) wraz z wodami cieku
bez nazwy łączącego Jezioro Trzynik z rzeką Dębosznica.
III.3.4. Obwód rybacki Jeziora Kamienica (Kamnica) na rzece Błotnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kamienica (Kamnica) wraz z wodami rzeki
Błotnica na odcinku
50 metrów od wypływu z Jeziora Kamienica (Kamnica).
III.3.5. Obwód rybacki rzeki Błotnica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Błotnica na odcinku od linii prostopadłej do osi
rzeki łączącej punkty jej brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora
Kamienica (Kamnica) do ujścia do Jeziora Resko Przymorskie (Resko), wraz z wodami
jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.
III.3.6. Obwód rybacki Jeziora Pławęcino (Pławęcińskie) na cieku bez nazwy uchodzącym
do rzeki Ołużna – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pławęcino (Pławęcińskie) wraz z wodami cieku
bez nazwy łączącego to jezioro z rzeką Ołużna.
III.3.7. Obwód rybacki Jeziora Gościno na cieku Dopływ z jeziora Gościno uchodzącym
do rzeki Błotnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Gościno wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Gościno na
odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Gościno.
III.4. DORZECZE RZEKI PARSĘTA
III.4.1. Obwód rybacki rzeki Parsęta – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi
wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych
obwodów – z wyłączeniem wód obiektów stawowych zlokalizowanych: na rzece
Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie
miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na
rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód
zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i
Trzemno;
2) wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie
połączonych z głównym nurtem rzeki Parsęta.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
32

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.4.2. Obwód rybacki Jeziora Kiełpino (Koknia) na rzece Gęsia – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kiełpino (Koknia) wraz z wodami rzeki Gęsia
na odcinku od wypływu z Jeziora Kiełpino do zbiornika wodnego zlokalizowanego w
rejonie miejscowości Bądki Trzemno.
III.4.2a. Obwód rybacki Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) na Kanale Trzebiechowo
uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Trzebiechowo (Lutowo), Jeziora Martwe, Jeziora Kople (Szmałc), Jeziora
Jeziorki (Trzebiechówko)
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów;
2)Kanału Trzebiechowo na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi kanału,
łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Trzebiechowo
(Lutowo).

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.4.2b. Obwód rybacki Jeziora Wielatowo (Brzeźno) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

1)Jeziora Wielatowo (Brzeźno) wraz z wodami jego dopływów nie stanowiących
oddzielnych obwodów;
2)cieku bez nazwy uchodzącego do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo).
III.4.3. Uchylony
III.4.4. Uchylony
III.4.5. Uchylony
III.4.6. Uchylony
III.4.7. Obwód rybacki Jeziora Łozice (Łozica) na rzece Łozica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Łozice (Łozica);
2) rzeki Łozica na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty
brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Łozice (Łozica).
III.4.7a. Obwód rybacki Jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica
– nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Baczyno oraz wody Jeziora Baczynko wraz z
wodami ich dopływów i odpływów.
III.4.8. Obwód rybacki Jeziora Kolbackie (Kołbackie, Północne, Południowe) na rzece
Dębnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kolbackie (Kołbackie, Północne, Południowe);
2) rzeki Dębnica na odcinku od źródeł do Jeziora Dębno (Damskie).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
33
III.4.9. Obwód rybacki Jeziora Dębno (Damskie) na rzece Dębnica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Koprzywno (Dębica, Librazyń), Jeziora Dębno (Damskie);
2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora Dębno (Damskie) do Jeziora Luboradz.
III.4.10. Obwód rybacki Jeziora Luboradz na rzece Dębnica – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Luboradz;
2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora Luboradz do ujścia do niej rzeki Lubiatówka.
III.4.11. Obwód rybacki Jeziora Dobrowieckie Duże (Radoniewieckie, Kołackie) na cieku
Odpust uchodzącym do rzeki Dębnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dobrowieckie Duże (Radoniewieckie,
Kołackie) wraz z ciekiem Odpust do jego ujścia do rzeki Dębnica.
III.4.12. Obwód rybacki Jeziora Kłokowskie (Kłokowo) na rzece Wogra – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Kłokowskie (Kłokowo);
2) rzeki Wogra na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty
brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Kłokowskie (Kłokowo).

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.4.13. Obwód rybacki Jeziora Lekowo (Duże) na rzece Pokrzywnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lekowo (Duże);
2) rzeki Pokrzywnica na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Lekowo (Duże).
III.4.14. Obwód rybacki Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece Radew – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Kwiecko (Dolne, Żydowskie), Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo,
Jeziora (zbiornika zaporowego) Hajka, Jeziora Szczawno (Szczawne, Łęczeńsko,
Szczewne), Jeziora Kamienne (Górne, Drobno, Kamin, Drobko), Jeziora Drzewiany I
(Mydłowskie), Jeziora Wielkie (Cetuń), Jeziora Czarne;
2)rzeki Radew na odcinku od źródeł do końca zasięgu oddziaływania cofki zbiornika
Bardzlino w km 32+930
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów;
3)wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie
połączonych z głównym nurtem rzeki Radew.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.4.15. Obwód rybacki zbiornika Bardzlino na rzece Radew – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Bardzlino od zasięgu
oddziaływania cofki w km 32+930 do jazu na rzece Radew w km 30+350
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
34
III.4.16. Obwód rybacki rzeki Radew – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Radew na odcinku od jazu w km 30+350 do jej ujścia do rzeki Parsęta, wraz z
wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód
dwóch obiektów stawowych zlokalizowanych na Kanale Zaspiańskim w rejonie
miejscowości Zaspy Wielkie;
2) starorzeczy i zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych
z głównym nurtem rzeki Radew.
III.4.17. Obwód rybacki Jeziora Wiejskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Drężnianka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wiejskie wraz z wodami cieku łączącego to
jezioro z rzeką Drężnianka.
III.4.17a. Obwód rybacki Jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne)
w zlewni rzeki Chociel – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie,
Spokojne).
III.4.17b. Obwód rybacki Jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko Pierwsze)
w zlewni rzeki Chociel – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chlewienko (Chlewienko I, Chlewienko
Pierwsze) wraz z wodami jego dopływów i odpływów.
III.4.18. Obwód rybacki Jeziora Nicemino (Rekowo) na cieku bez nazwy uchodzącym
do rzeki Mszanka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nicemino (Rekowo) wraz z ciekiem łączącym
to jezioro z rzeką Mszanka.
III.4.19. Uchylony
III.4.20. Obwód rybacki Jeziora Wapienne (Kałek) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Nicemino (Rekowo) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wapienne (Kałek) wraz z ciekiem łączącym to
jezioro z Jeziorem Nicemino (Rekowo).

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.4.21. Uchylony
III.5. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI PARSĘTA DO RZEKI WIEPRZA
III.5.1. Obwód rybacki rzeki Malechowska Struga – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Malechowska Struga oraz cieku Dopływ spod
Krzywej Góry na całej ich długości.
III.5.2. Obwód rybacki Jeziora Parnowskie (Parnowo) na rzece Czerwona – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Parnowskie (Parnowo) oraz rzeki Czerwona na
odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 50
metrów od wypływu z Jeziora Parnowskie (Parnowo).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
35
III.5.3. Obwód rybacki rzeki Czerwona – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czerwona na odcinku od linii prostopadłej do osi
rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Parnowskie
(Parnowo) do ujścia do morza, wraz z wodami jej dopływów.
III.5.4. Obwód rybacki Jeziora Lubiatowo Północne na rzece Dzierżęcinka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Lubiatowo Północne i Lubiatowo Wschodnie, Jeziora Bonińskie (Lubiatowo
Południowe), Jeziora Policko (Policzko, Cieszyno), Jeziora Debro (Dobre), Jeziora
Wyszewskie (Okółko);
2) rzeki Dzierżęcinka na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 100 metrów od wypływu z Jeziora Lubiatowo Północne – z
wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w źródliskowym odcinku rzeki
Dzierżęcinki w rejonie miejscowości Zacisze
– wraz z wodami ich dopływów.
III.5.5. Obwód rybacki rzeki Dzierżęcinka – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dzierżęcinka na odcinku od linii prostopadłej do
osi rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 100 metrów od wypływu z Jeziora
Lubiatowo Północne do osi jazu elektrowni wodnej w Jamnie, wraz z wodami jej
dopływu.
III.5.6. Obwód rybacki Jeziora Jamno – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Jamno, wraz z wodami jego dopływów nie stanowiących oddzielnych
obwodów;
2) cieku z Jeziora Jamno (Jamieński Nurt) łączącym Jezioro Jamno z Morzem
Bałtyckim.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.5.7. Obwód rybacki rzeki Unieść – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Unieść na odcinku od źródeł do podłużnej osi
mostu drogowego Łabusz – Osieki, wraz z wodami jej dopływów – z wyłączeniem wód
dwóch obiektów stawowych zlokalizowanych na rzece Ząbrza w rejonie miejscowości
Kościernica oraz Wonieść.
III.5.8. Obwód rybacki Jeziora Rekowe (Rakowe, Racze, Rącze) na cieku bez nazwy
uchodzącym do rzeki Ząbrza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rekowe (Rakowe, Racze, Rącze) wraz z
ciekiem bez nazwy łączącym to jezioro z rzeką Ząbrza.
III.5.9. Obwód rybacki Jeziora Bukowo Morskie (Bukowo) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Bukowo Morskie (Bukowo) wraz z wodami jego dopływów;
2) Kanału Bagiennica (Bagnica);
3) cieku z Jeziora Bukowo Morskie (Kanału Szczuczy) łączącego Jezioro Bukowo
Morskie (Bukowo) z Morzem Bałtyckim.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6. DORZECZE RZEKI WIEPRZA
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
36
III.6.1. Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Wieprza – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Białe oraz Jeziora Kołoleż wraz z wodami
rzeki Wieprza na odcinku od źródeł do Jeziora Bluj.
III.6.2. Obwód rybacki Jeziora Bluj na rzece Wieprza – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bluj, Jeziora Wałdowskie Małe i Jeziora
Wałdowskie Duże wraz z wodami rzeki Wieprza na odcinku od wypływu z Jeziora
Bluj do jej połączenia z wodami cieku Struga Kramarzyńska.
III.6.3. Obwód rybacki rzeki Wieprza – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na odcinku od jej połączenia z wodami
cieku Struga Kramarzyńska do osi jazu w miejscowości Kępice, wraz z wodami jej
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle bądź
okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Wieprza.
III.6.4. Obwód rybacki rzeki Wieprza – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na odcinku od osi jazu w miejscowości
Kępice do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z
wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle
bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Wieprza.
III.6.5 Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego
Wielkiego uchodzącym do Strugi Kramarzyńska – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czarne Wielkie, Jeziora Podgórze Duże (Krumer);
2) cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego na odcinku od źródeł do jego ujścia do
Strugi Kramarzyńska.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6.6. Uchylony
III.6.7. Obwód rybacki Jeziora Dolskie na rzece Doszenica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Dolskie;
2) rzeki Doszenica na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Dolskie.
III.6.7a. Obwód rybacki Jeziora Gomolskie Wielkie na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Gomolskie Małe – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Gomolskie Wielkie wraz z wodami jego dopływów;
2)Jeziora Gomolskie Małe;
3)cieku bez nazwy łączącego Jezioro Gomolskie Wielkie z Jeziorem Gomolskie Małe.
III.6.8. Obwód rybacki Jeziora Łubno (Graniczne) na rzece Pokrzywna – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Łubno (Graniczne);
2) rzeki Pokrzywna na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Łubno (Graniczne).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
37
III.6.9. Obwód rybacki Jeziora Rybiec na rzece Rybiec – nr 1

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Rybiec;
2) rzeki Rybiec na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty
brzegu oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Rybiec.
III.6.10. Obwód rybacki Jeziora Smolanka (Smolenko) na rzece Kunica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Smolanka (Smolenko);
2) rzeki Kunica na odcinku od źródeł do Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie).
III.6.11. Obwód rybacki Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie) na rzece Kunica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie);
2) rzeki Kunica na odcinku od Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie) do jej ujścia do
rzeki Pokrzywna.
III.6.12. Obwód rybacki Jeziora Leśnik (Bąkowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do
rzeki Pokrzywna – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Leśnik (Bąkowo) wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego to jezioro z rzeką Pokrzywna.
III.6.12a. Obwód rybacki Jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora
Obierowo – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Skąpe wraz z wodami jego dopływów;
2)cieku bez nazwy łączącego Jezioro Skąpe z Jeziorem Obierowo.
III.6.13. Obwód rybacki Jeziora Obierowo na rzece Milanówka (Miłacz) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Obierowo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od źródeł do Jeziora Trzcińskie.
III.6.14. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie na rzece Milanówka (Miłacz) – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Trzcińskie, Jeziora Miłaczewo;
2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od Jeziora Trzcińskie do linii prostopadłej do
osi rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Jeziora
Miłaczewo.
III.6.15. Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Słosineckie Małe, Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie), Jeziora Rudnik;
2) rzeki Studnica na odcinku od źródeł do Jeziora Studzieniczno.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
38

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6.16. Obwód rybacki Jeziora Studzieniczno na rzece Studnica – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Studzieniczno;
2) rzeki Studnica na odcinku od Jeziora Studzieniczno do podłużnej osi mostu
drogowego Miastko – Bytów.
III.6.17. Obwód rybacki Jeziora Kościelne na rzece Pląsa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Czarnka, Jeziora Wołczyca, Jeziora Kościelne, Jeziora Średnie, Jeziora Białe
(Białynia);
2) rzeki Pląsa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Studnica.
III.6.18. Obwód rybacki Jeziora Wołcza Mała na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki
Pląsa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wołcza Mała wraz z wodami cieku bez nazwy
uchodzącego do rzeki Pląsa.
III.6.18a. Obwód rybacki Jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącym do rzeki
Studnica – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lipkowo (Płaskie) wraz z wodami rzeki Kątnik
na całej jej długości.

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6.19. Obwód rybacki Jeziora Kamnica (Kamnickie) na rzece Pierska Struga – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kamnica (Kamnickie) wraz z wodami rzeki
Pierska Struga na odcinku od źródeł do połączenia z ciekiem Dopływ z jeziora
Pajerskiego.
III.6.19a. Obwód rybacki Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na cieku Odpływ
Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do
Jeziora Przyradź – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie), Jeziora Bobęcino Małe, Jeziora
Czarne;
2)Kanału ulgi na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Bobęcino Małe.
III.6.19b. Obwód rybacki Jeziora Oblica na cieku Odpływ Południowy z Jeziora
Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Oblica wraz z wodami cieku Odpływ
Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na odcinku od wypływu
z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) do Jeziora Oblica.
III.6.19c. Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora
Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kołtki (Kątnica) wraz z wodami cieku Odpływ
Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na odcinku od Jeziora
Oblica do Jeziora Kołtki (Kątnica).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
39

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6.19d. Obwód rybacki Jeziora Przyradź na cieku Odpływ Południowy z Jeziora
Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Przyradź wraz z wodami cieku Odpływ
Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na odcinku od Jeziora
Kołtki (Kątnica) do Jeziora Przyradź.
III.6.20. Uchylony
III.6.21. Uchylony
III.6.22. Uchylony
III.6.23. Uchylony
III.6.24. Obwód rybacki Jeziora Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego
uchodzącym do rzeki Pierska Struga – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pajerskie wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Pajerskiego łączącego to jezioro z rzeką Pierska Struga na odcinku do
połączenia z kanałem ulgi wypływającym z Jeziora Bobęcino Małe.
III.6.25. Obwód rybacki Jeziora Darnowskie na Strudze Darnowska (Darnówka) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Darnowskie;
2) Strugi Darnowska (Darnówka) na całej jej długości.
III.6.26. Obwód rybacki Jeziora Obłęże (Obłęskie) na Strudze Obłęża (Dopływ z jeziora
Obłęskiego) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Zamkowe, Jeziora Obłęże (Obłęskie);
2) Strugi Obłęże (Dopływ z jeziora Obłęskiego) na całej jej długości.
III.6.27. Obwód rybacki Jeziora Łętowskie na rzece Karwina (Dopływ z jeziora
Łętowskiego) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łętowskie wraz z wodami rzeki Karwina
(Dopływ z jeziora Łętowskiego) na całej jej długości.
III.6.27a. Obwód rybacki Jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) na rzece Kosierzewka
uchodzącej do rzeki Reknica –nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) wraz z wodami rzeki
Kosierzewka na całej jej długości.
III.6.28. Obwód rybacki Jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łączno (Zielone) wraz z wodami rzeki
Grabowa na odcinku od źródeł do Jeziora Żeliborskie (Żelberskie).
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
40

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.6.29. Obwód rybacki Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) na rzece Grabowa – nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) wraz z wodami rzeki Grabowa na odcinku od
Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) do połączenia z dopływem z Jeziora Grabowiec;
2)Jeziora Rączy Dół (Raczydół) wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z rzeką
Grabowa;

Zezwolenie Wieprza – Parsęta
3)Jeziora Grabowiec wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z rzeką
Grabowa, na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Grabowiec.
III.6.30. Obwód rybacki rzeki Grabowa – nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Grabowa od połączenia z dopływem z Jeziora
Grabowiec wraz z tym dopływem (na odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Grabowiec) do jej
ujścia do rzeki Wieprza, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych
obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece
Pustynka w rejonie miejscowości Rzeczyca Mała, gm. Polanów.
III.6.31. Uchylony
III.6.32. Uchylony
III.6.33. Obwód rybacki Jeziora Wielin (Wielińskie, Wielino) na rzece Wielinka – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Wielin (Wielińskie, Wielino) wraz z wodami rzeki Wielinka do jej ujścia do
rzeki Grabowa;
2) Jeziora Zgniłe wraz z wodami rzeki Błotnica do jej ujścia do rzeki Grabowa.
III.6.34. Obwód rybacki Jeziora Długie (Nidno) na cieku dopływ z jeziora Długiego
uchodzącym do rzeki Grabowa – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie (Nidno) wraz z wodami cieku Dopływ z
jeziora Długiego łączącego to jezioro z rzeką Grabowa.
III.6.35. Obwód rybacki Jeziora Mzdowo na rzece Podgórna (Grabówka) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Mzdowo;
2) rzeki Podgórna (Grabówka) na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki
łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Mzdowo.
III.6.36. Obwód rybacki rzeki Jasieńka (Jasienica) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Jasieńka (Jasienica) na całej jej długości.
III.7. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI WIEPRZA DO RZEKI SŁUPIA
III.7.1. Obwód rybacki Jeziora Kopań – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kopań wraz z wodami jego dopływów i
odpływu do Morza Bałtyckiego.
Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76, poz. 1410 z dnia 1.07.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1369 z dnia 30.06.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 1662 z dnia 30.06.2011 r.
41

Zezwolenie Wieprza – Parsęta

III.7.2. Obwód rybacki Jeziora Wicko – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wicko wraz z wodami jego dopływów nie
stanowiących oddzielnych obwodów oraz rzeki Głownica (Głównica) uchodzącej do
Morza Bałtyckiego.
III.7.3. Obwód rybacki Jeziora Marszewo (Marszewskie Duże) na rzece Marszewka – nr
1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Jeziora Marszewo (Marszewskie Duże);
2) rzeki Marszewka na całej jej długości.
III.7.4. Obwód rybacki rzeki Potena (Potynia) – nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Potena (Potynia) na całej jej długości
– wraz z wodami jej dopływów oraz dopływów Jeziora Modła,
z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Modła”.


Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o