Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską

INFORMACJA DLA WĘDKARZY O ZMIANIE PRZEPISÓW – ZAPRZESTANIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ OSOBOM FIZYCZNYM

W związku z wejściem w życie z dniem 4 marca 2015 r. nowej ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 222) straciły moc przepisy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wydane na podstawie ustawy o rybołówstwie z 2004 r. Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających – uprawnia teraz posiadanie imiennego DOWODU UISZCZENIA OPŁATY. W związku z powyższym od 4 marca br. OIRM w Szczecinie zaprzestał wydawania zezwoleń na sportowy połów ryb osobom fizycznym. Zgodnie z art. 139 ust. 3 nowej ustawy sportowe zezwolenia połowowe (blankiety) wydane na podstawie poprzednich przepisów zachowują jeszcze ważność, ale tylko przez okres, na jaki zostały wydane.

Zezwolenie na strefę Morską

Z dniem 6 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. z dnia 22 lipca 2015 r., poz. 1015), w którym określono wysokość opłat w zależności od okresu połowów oraz ulg w tych opłatach, jak niżej:

1. Na 1 tydzień:

opłata pełna 30,00 zł;

z ulgą 50% – 15 zł;

z ulgą 75% 7,50 zł

2. Na 1 miesiąc:

opłata pełna 70,00 zł;

z ulgą 50% – 35 zł;

z ulgą 75%17,50 zł

3. Na 12 miesięcy:

opłata pełna 140,00 zł;

z ulgą 50% – 70 zł;

z ulgą 75% – 35,00 zł.

 

Zezwolenie na strefę Morską

 

Ulgi przysługują: 50% – emerytom, rencistom oraz dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat, a 75% – członkom rodzin wielodzietnych posiadającym kartę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

Sposób zapłaty – tylko bezgotówkowo – przelewem na rachunek bankowy jak niżej:

Nazwa odbiorcy: 

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Nr rachunku:

02 1010 1599 0518 4222 3100 0000

 

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Zezwolenie na strefe morską OIRM Szczecin

Zezwolenie na strefę Morską

 

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane. Wskazane wyżej pomniejszenia opłat nie kumulują się – w przypadku posiadania kilku tytułów do pomniejszenia opłaty przysługuje tylko jeden rodzaj ulgi.

Zezwolenie na strefę Morską

Adresy Kontaktowe

INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE
ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin,
tel.: (+ prefix 91) 432 25 51, fax: 488 39 03
e-mail: oirm@oirm.szczecin.pl
INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
ul. Wyb. Władysława IV 7/13, 72-600 Świnoujście,
tel/fax: (091) 322 32 20
automat zgłoszeniowy do przyjmowania meldunków z morza (091) 322 32 54
INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W DZIWNOWIE
ul. Mickiewicza 31,72-420 Dziwnów,
tel/fax: (+ prefix 91) 3265470
automat zgłoszeniowy dla kapitanów statków rybackich (+ prefix 91) 3813501
INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W WOLINIE
ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin,
tel.: (+ prefix 91) 326 24 66
INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W TRZEBIEŻY
ul. Portowa 12, 72-020 Trzebież Szcz.,
tel: (+ prefix 91) 312 87 00Zezwolenie na strefę Morską

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015

             ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego; 2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego; 3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;

2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;

3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;

4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;

5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;

6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;

7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;

8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;

9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;

10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;

11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;

12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;

13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;

14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;

15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;

16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;

17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;

18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;

19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;

20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;

21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;

23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb: 1) łososia i troci – w terminie od dnia:

a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,

c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie; 2) sandacza – w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej, c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej; 4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

5) węgorza – w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

6) szczupaka – w terminie od dnia: a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej, b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.

§ 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy. 2. Połowów nie prowadzi się:

1) ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1015 § 5.

1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną: 1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo 2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż

3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, albo 4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3. 2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1: 1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm – przy połowach płastug;

2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi. 3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakoń- czenie linki, o której mowa w ust. 1: 1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, lub 2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą.

4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Dar- łowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka, od dnia 15 września do dnia 31 grudnia: 1) w godzinach od 1700 do 0700; 2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”; 3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

§ 6. Połowy wędką prowadzi się:

1) z brzegu;

2) z lodu; 3) ze statku;

4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;

5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową – jedną wędką;

6) bez stosowania: a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb, b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb; 7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od: a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego, b) oznakowanego kąpieliska.

§ 7. Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się: 1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca; 2) poza torami wodnymi i kotwicowiskami; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1015 3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od: a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych, b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

§ 8. 1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby. 2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.

§ 9. Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do: 1) znaków nawigacyjnych; 2) narzędzi połowowych; 3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:

1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;

5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą po- łowy kuszą;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od: a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych, b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego, c) oznakowanego kąpieliska.

§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż: 1) 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta); 2) 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla); 3) 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca); 5) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);

6) 14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

10) 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1015

§ 12. Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)), lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

§ 13. Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 14. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości: 1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż: a) 20 m – przy połowach z brzegu, b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową, c) 100 m – przy połowach kuszą; 2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 15. Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych: 1) przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej. § 16. 1. Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi:

1) 30 zł – w przypadku tygodniowego okresu połowów; 2) 70 zł – w przypadku miesięcznego okresu połowów; 3) 140 zł – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów. 2. Wysokości opłat, określone w ust. 1, pomniejsza się o: 1) 50% – w przypadku emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat; 2) 75% – w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


Zezwolenie na strefę Morską


Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), która weszła w życie 4 marca 2015 r. określa przede wszystkim zasady wykonywania rybołówstwa morskiego.
Celem nowej ustawy jest kompleksowe uregulowanie zarządzania zasobami. Ustawa przede wszystkim ukierunkowana jest na zapewnienie możliwości prowadzenia ekonomicznie opłacalnego rybołówstwa komercyjnego. Zawiera jednak także nowe uregulowania, dotyczące rybołówstwa rekreacyjnego. Było to konieczne w związku z dynamicznym, w ostatnich latach, rozwojem branży wędkarskiej na Bałtyku.

Główne zmiany obejmują:

zniesienie obowiązku posiadania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne, co jest zdecydowanym ułatwieniem dla osób fizycznych,
wprowadzenie obowiązku sporządzania raportów z połowów rekreacyjnych prowadzonych przez armatorów statków i organizatorów zawodów sportowych w odniesieniu do gatunków ryb objętych wieloletnim planem odbudowy (aktualnie obowiązują dwa takie plany i dotyczą dorsza oraz węgorza), o czym środowisko było informowane już w lutym 2014 r.,
wprowadzenie rejestru wydawanych pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
podwyższenie opłat za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.

Zezwolenie na strefę Morską

W myśl nowej ustawy o rybołówstwie morskim wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich RP może być prowadzone na podstawie:
pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku; dowodu uiszczonej opłaty – w przypadku osób fizycznych (czyli wędkarzy) niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 – na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.

W ramach zmian do ustawy o opłacie skarbowej wprowadzono następujące wysokości opłat za wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku i organizatora zawodów sportowych:
pozwolenie na okres 1 miesiąca dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu – 500 zł,
pozwolenie na okres 1 miesiąca dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku – 300 zł,
pozwolenie na okres 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku – 3000 zł.
Natomiast w odniesieniu do osób fizycznych (tj. wędkarzy prowadzących połowy rekreacyjne z brzegu lub z innego niż statek urządzenia pływającego, takiego jak pontony, kajaki wędkarskie itp.), wysokość opłat za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego MRiRW określi w drodze rozporządzenia.

Zezwolenie na strefę Morską

Zgodnie z nową ustawą o rybołówstwie morskim opłaty te nie mogą przekroczyć:

a) 1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b) 1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c) 1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
Wstępnie, w projekcie rozporządzenia, które będzie jeszcze przedmiotem wnikliwej analizy i konsultacji publicznych, w tym ze środowiskiem wędkarskim, zaproponowano, żeby opłaty dla osób fizycznych wynosiły:
w przypadku tygodniowego okresu połowów ok. 30 zł;
w przypadku miesięcznego okresu połowów ok. 70 zł;
w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów ok. 120 – 150 zł.
Dodatkowo, przewiduje się ulgi dla młodzieży szkolnej, emerytów i rencistów w wysokości 50% oraz dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości 75%.

Zezwolenie na strefę Morską

Ponadto, w art. 96 nowej ustawy o rybołówstwie morskim wprowadzony został zakaz prowadzenia połowów rekreacyjnych na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, co zasadniczo nie stanowi nowego uregulowania w tym zakresie. Dotychczasowe rozporządzenie MRiRW z 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych zawierało, bowiem wymóg, aby ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych niezwłocznie wypuszczać do łowiska. Tak więc, już obecnie nie można prowadzić połowów rekreacyjnych w obwodach ochronnych ani w okresach ochronnych (które zawsze powiązane są z konkretnym obszarem), obowiązujących w połowach komercyjnych.

Zezwolenie na strefę Morską

Celem tego zapisu nowej ustawy jest określenie obowiązującego zakazu w sposób bardziej bezpośredni, w akcie rangi ustawowej tak, aby było w pełni jasne, że obszary wyłączone z połowów komercyjnych (przykładowo z powodu znajdujących się tam tarlisk dorszy), są również – dla celów właściwej ochrony zasobów morskich – wyłączone z połowów rekreacyjnych.

Opłaty

W odniesieniu do budzących wiele kontrowersji wysokich opłat za pozwolenie dla armatora statku (kwota 3000 zł za wydanie pozwolenia na okres 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku – armatora organizującego komercyjne rejsy dla wędkarzy), należy wyjaśnić, że:
organizacja rejsów wędkarskich przez armatorów statków stanowi zarobkową działalność gospodarczą, która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i wywiera coraz większy wpływ na zasoby morskie. Armator organizujący połowy rekreacyjne za rejs pobiera od jednej tylko osoby opłatę ok. 150-300 zł i przyczynia się do odłowienia znacznie większej ilości ryb niż pojedyncza osoba fizyczna. W związku z tym, nie było zasadnym utrzymanie dla armatora rocznej opłaty w wysokości wynoszącej zaledwie 49 zł, tak jak dla pojedynczej osoby fizycznej;

Zezwolenie na strefę Morską

Corocznie MRiRW przeznacza około 5 mln zł na zarybianie polskich obszarów morskich cennymi gatunkami ryb dwuśrodowiskowych, gł. trocią i łososiem, ale również certą, sieją, węgorzem i jesiotrem. Część z tych gatunków w dużym stopniu wykorzystywana jest w ramach połowów rekreacyjnych, zatem zasadnym jest, aby odpowiedzialni za stan zasobów byli także armatorzy statków przy użyciu, których wykonywane jest rybołówstwo rekreacyjne;

Zezwolenie na strefę Morską

opłata w wysokości 3 000 zł za roczne pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego lub 300 zł za pozwolenie miesięczne, dotyczy jedynie armatorów statków organizujących rejsy wędkarskie. Należy wskazać, że wysokość miesięcznej opłaty dla armatora statku jest niższa od dziesięciokrotności tygodniowej opłaty dla osoby fizycznej (podano odniesienie do „dziesięciokrotności” z uwagi na fakt, że na jeden tylko rejs wędkarski armator może zabrać przeciętnie dziesięciu wędkarzy). W związku z tym, w myśl nowych przepisów, osoby fizyczne biorące udział w tego rodzaju rejsach (turyści prowadzący połowy z danego statku) nie będą zobowiązane do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat na rzecz Skarbu Państwa;

Zezwolenie na strefę Morską

W odniesieniu do projektowanych opłat za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla osób fizycznych, tj. wędkarzy prowadzących połowy rekreacyjne z brzegu, lub z innego niż statek urządzenia pływającego należy wskazać, że pomimo podwyższenia tych opłat, pozostają one nadal na stosunkowo niskim poziomie. Nie odbiegają od opłat w innych krajach bałtyckich. Dotyczą osób wędkujących samodzielnie (bez konieczności korzystania z usług armatorów organizujących rejsy wędkarskie). Wędkarz, który zamierza prowadzić połowy rekreacyjne ze statku, którego armator zajmuje się organizacją rejsów wędkarskich, nie będzie ponosił dodatkowych opłat, bowiem będzie uprawniony do wędkowania w ramach pozwolenia, które armator będzie zobowiązany posiadać.

Zezwolenie na strefę Morską

Dla porównania warto wskazać na wysokość opłat obowiązujących na wodach śródlądowych.

W znacznym stopniu o wysokości tych opłat decyduje rynek. Stosowane tam regulaminy, wprowadzają opłaty roczne lub okresowe, a ich wysokości są bardzo zróżnicowane, osiągając przeciętnie wysokość do kilkuset zł za zezwolenie miesięczne wydawane dla pojedynczego wędkarza.

Przykładowe opłaty na wodach śródlądowych:

– Zezwolenia Śniardwy 2014
– cena zezwolenia zimowego: zezwolenie 1 dniowe – 15 zł
– ceny zezwoleń w sezonie letnim:
Zezwolenie 1 dniowe – 22 zł
Zezwolenie 2 dniowe – 40 zł
Zezwolenie 3 dniowe – 55 zł
Zezwolenie 7 dniowe – 80 zł
Zezwolenie 14 dniowe – 150 zł
– cennik pozwoleń wędkarskich na rok 2014 – GR Mikołajki:
Licencja roczna – 570 zł
Licencja miesięczna – 260 zł
Licencja 7 dniowa – 170 zł
Licencja 4 dniowa – 85 zł
Licencja 3 dniowa – 65 zł
Licencja 1 dniowa – 25 zł
Licencja dobowa na kanał – 50 zł
Licencja na jezioro Inulec, Głębokie tylko 1 dniowa z łodzi – 50 zł
Licencja na jezioro Inulec, Głębokie tylko 1 dniowa z brzegu – 30 zł
Licencja maj 2014 z łodzi – 1 dzień na wszystkie jeziora GR Mikołajki – 30 zł

Zezwolenie na strefę Morską

Wysokości opłat za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego w innych krajach w regionie Morza Bałtyckiego przedstawia się jak poniżej.

Łotwa

Połowy wędkarskie zorganizowane są na dwa sposoby:
wędkarz prowadzi połowy na podstawie samej karty wędkarskiej – opłata za kartę wędkarską: 14,23 euro (ok. 60 zł) za rok lub 7,11 euro (ok. 30 zł) za 3 miesiące;
wędkarz, poza posiadaniem karty wędkarskiej, kupuje licencję, co upoważnia go do prowadzenia połowów w pewnych regulowanych obszarach.
Dania
Każda osoba w wieku 18 – 65 lat musi posiadać licencję na połowy wędkarskie. Opłaty:
40 DKK (ok. 23 zł) za dzień,
130 DKK (ok. 74 zł) za tydzień,
185 DKK (ok. 105 zł) za rok.
W Danii funkcjonuje również tzw. rybołówstwo hobbistyczne przy użyciu pasywnego sprzętu wędkarskiego (haki, sieci, pułapki) – dostępne tylko dla rezydentów i obcokrajowców pracujących w Danii. Cena stosownej licencji – 300 DKK (ok. 171 zł).

Finlandia

Wędkowanie, „dżiging”, połowy spod lodu – nie jest wymagana licencja, ale w przypadku używania wędki z kołowrotkiem lub, gdy wędka może być używana do zarzucania,– obowiązuje opłata „provincial lure fishing fee” w wysokości:
7 euro (ok. 30 zł) za tydzień,
31 euro (ok. 131 zł) za rok.
Dodatkowo, osoby w wieku 18 – 64 lata prowadzące połowy inna metodą niż przy użyciu wędki lub dżigowanie (jigging), wnoszą tzw. opłatę “za zarządzanie” (fishing management fee), która wynosi:
7 euro (ok. 30 zł) za tydzień,
24 euro (ok. 102 zł) za rok.

Estonia

Połowy rekreacyjne dozwolone są po wniesieniu opłaty w wysokości:
1 euro (ok. 4,2 zł) za dobę,
3 euro (ok. 13 zł) za tydzień,
13 euro (ok. 55 zł) za pól roku,
20 euro (ok. 85 zł) za rok.
Dodatkowo, stosowanie niektórych metod połowowych (innych niż wędkowanie) lub prowadzenie połowów w niektórych obszarach, dozwolone jest tylko po uzyskaniu karty wędkarskiej. Opłaty są zróżnicowane w zależności od obszaru połowowego i stosowanego narzędzia połowowego, np. na Morzu Bałtyckim opłaty wynoszą od 2 euro (ok. 8,5 zł) za tydzień do 13 euro (ok. 55 zł) za miesiąc.

Zezwolenie na strefę Morską

Wymiary i okresy ochronne dla rybołówstwa rekreacyjnego

Nowa ustawa nie wprowadza wymiarów ani okresów ochronnych dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Regulacje w tym zakresie zostaną określone dopiero w drodze rozporządzenia, które będzie przedmiotem wnikliwej analizy i konsultacji społecznych, w tym ze środowiskiem wędkarskim.
Upoważnienie ustawowe (art. 95) stanowi, że minister właściwy do spraw rybołówstwa określi m.in.:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
Wstępnie zakłada się, że projekt przedmiotowego rozporządzenia będzie zawierał wymiary i okresy ochronne, które zostały powtórzone za dotychczasowym rozporządzeniem (rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego) dot. rybołówstwa komercyjnego. Nie jest wykluczona ich modyfikacja, jeśli będzie to uzasadnione.

Zezwolenie na strefę Morską

Wstępnie zakładane okresy i wymiary przedstawiono:

§ 1. 1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.) – 30 cm;

2) leszcza (Abramis brama L.) – 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.) – 17 cm;

4) płoci (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;

5) sandacza (Sander lucioperca L.) – 45 cm;

6) siei (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;

7) szczupaka (Esox lucius L.) – 45 cm;

8) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) – 40 cm;

9) węgorza (Anguilla anguilla L.) – 50 cm;

10) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;

11) łososia (Salmo salar) – 60 cm;

12) troci (Salmo trutta) – 50 cm;

13) storni (Platychtis flesus) – 21 cm.

Zezwolenie na strefę Morską

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 2. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

2) sandacza w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40’00” długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40’00”
a 19°21’00” długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21’00” długości geograficznej wschodniej;

3) jesiotra ostronosego w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

4) węgorza w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Wymienione powyżej okresy ochronne nie uwzględniają okresu ochronnego dla dorsza.

Zezwolenie na strefę Morską

Zarzuty środowiska wędkarskiego w tym zakresie wynikają prawdopodobnie
z automatycznego powiązania zapisu ustawowego o zakazie prowadzenia połowów rekreacyjnych na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego (art. 96 pkt 2 nowej ustawy) z obowiązującym obecnie tzw. „planem dorszowym”,

tj. rozporządzeniem RADY (WE) NR 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r.

ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, które w swoim art. 8 wprowadza okresy, w których obowiązuje zakaz połowów dorsza określonymi narzędziami połowowymi. Należy jednak wyjaśnić, że okresy wskazane w art. 8 ww. rozporządzenia Rady nie są okresami ochronnymi dla dorsza, a jedynie okresami, w których zakazuje się używania niektórych rodzajów narzędzi połowowych i co więcej, przepisy te mają zastosowanie tylko do rybołówstwa komercyjnego, nie zaś rekreacyjnego.
Należy również wyjaśnić, że ustawowy zapis o zakazie prowadzenia połowów rekreacyjnych na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego dotyczy obszarów, w których w głównej mierze znajdują się tarliska dorszy.
Powiązanie rybołówstwa rekreacyjnego z kwotami połowowymi

Zezwolenie na strefę Morską

Nowa ustawa o rybołówstwie morskim wprowadza przepis przewidujący odmowę wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego:

po wyczerpaniu ogólnej kwoty połowowej gatunku ryby objętego wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia, przy czym dotyczy to jedynie armatorów statków organizujących rejsy wędkarskie, nie dotyczy zaś wędkarzy prowadzących połowy z brzegu lub innego niż statek urządzenia pływającego ani też organizatorów zawodów sportowych. Armator będzie mógł prowadzić działalność w całym okresie, na jaki zostało wydane pozwolenie. Odnowa wydania pozwolenia będzie dotyczyć jedynie nowych wniosków.

Zezwolenie na strefę Morską

W związku z tym przepisem, przedstawiciele środowiska wędkarskiego łączą wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego i raportowanie połowu gatunków objętych planem wieloletnim przez armatorów statków organizujących rejsy wędkarskie, zgodnie z przepisami nowej ustawy, z ogólnymi kwotami połowowymi, których wielkość jest corocznie ustalana przez UE na cele wykonywania rybołówstwa komercyjnego. Należy wyjaśnić, że połowy wędkarskie nie są (i nie będą na mocy nowej ustawy) odliczane z ogólnych kwot połowowych. Nie jest więc prawdą, jakoby istniała jakaś kwota przeznaczona do odłowienia przez wędkarzy morskich. Nie jest również prawdą, jakoby istniało ryzyko, że rybacy komercyjni będą szybko odławiać swoje kwoty, aby w ten sposób uniemożliwić połowy wędkarskie.

Zezwolenie na strefę Morską

Stwierdzenie takie jest tym bardziej kuriozalne, że armatorzy statków rybackich prowadzący połowy komercyjne zawsze postulują o takie przyznawanie im kwot połowowych, aby mogli planować swoją działalność w czasie trwania całego roku, tak by zapewnić dostawy surowca do przetwórni. Nie doprowadzą oni zatem do zwiększonej podaży ryb w początkowym okresie roku, czego naturalną konsekwencją byłby spadek ceny ryb, ani do szybkiego wyczerpania limitu zezwoleń na rybołówstwo rekreacyjne (zresztą „limit” taki nie istnieje).


Dodaj komentarz

2 komentarzy do "Zezwolenie na strefę Morską"

Powiadom o
avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Slawoo
Gość

Jest już nowe Rozporzadzenie Min. Rol z 09.07.2015
http://oirm.gdynia.pl/Pliki_tekstowe/Przepisy/wedkarskie_2015.pdf

wpDiscuz