Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno

Zezwolenie Wędkarskie Mielno

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno

WYKAZ OPŁAT ZA RYBY POŁAWIANE NA WĘDKĘ W JEZIORACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO „MIELNO” Spółki z o.o. ORAZ ZASADY POŁOWU RYB I WNOSZENIA OPŁAT

Od 1 stycznia 2024 roku Gospodarstwo Rybackie Mielno udostępni możliwość wykupienia na stronie www.rybymielno.pl
zezwoleń drogą elektroniczną poprzez E-zezwolenia. Do czasu uruchomienia E-zezwoleń opłaty za wędkowanie na rok 2024 można wnosić za pomocą blankietów opłat udostępnionych na stronach internetowych  www.rybymielno.plwww.zpw.pl oraz w urzędach pocztowych na terenie działania Gospodarstwa.

Na wodach Gospodarstwa zabrania się połowu ryb metodą polegającą na ciągnięciu przynęty za środkiem pływającym (zakaz trollingu). Kategorycznie zabrania się używania metody kłusowniczej na tak zwanego “SZARPAKA”!ŁowiskoDruk zezwolenia – 2024 rok – KLIKNIJ i POBIERZ


 

Regulamin Sprzedaży zezwoleń
Gospodarstwa Rybackiego MIELNO Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży zezwoleń na amatorski
połów ryb na blankietach udostępnianych przez Gospodarstwo Rybackie
Mielno Sp. z o.o.
W sprzedaży są zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1, 3, 7,
14 kolejne dni, lub na cały rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku. Zezwolenie można zakupić na każde jezioro oddzielnie lub
na wszystkie jeziora będące w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego
Mielno. Wszystkie rodzaje zezwoleń sprzedawane przez Gospodarstwo
uprawniają do amatorskiego połowu ryb przez całą dobę, od godziny 0:00
do godziny 24:00.
1. Zakupu zezwolenia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna
spełniająca wymogi ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18
kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami.
2. Opłacając zezwolenie na amatorski połów ryb akceptujesz regulamin
sprzedaży zezwoleń i regulamin amatorskiego połowu ryb
Gospodarstwa.
3. Wnosząc opłatę zamawiasz i akceptujesz natychmiastowe wykonanie
przez Gospodarstwo Rybackie Mielno sp. z o.o w Mielnie umowy
sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb oraz przyjmujesz do
wiadomości, że z chwilą dokonania płatności umowa zostanie w pełni
wykonana i utracisz przysługujące Ci prawo do odstąpienia od umowy.
4. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje
dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji
transakcji.
5. Dane osobowe uwidocznione na blankiecie zezwolenia, umożliwiają
identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu
ryb.
6. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu zezwoleń udzielane
są w biurze: Gospodarstwo Rybackie Mielno Spółka z o.o. ul.
Bolesława Chrobrego 43, 76-032 Mielno tel. 94 318 90 54.
7. Podmiotem udostępniającym sprzedaż zezwoleń jest Gospodarstwo
Rybackie Mielno Spółka z o.o. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000165988, Regon 330372513, NIP 6691018476.
8. Ewentualne spory dotyczące zezwoleń na amatorski połów ryb
rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo Sad Powszechny w Koszalinie.
9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z
późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Gospodarstwo Rybackie Mielno Spółka z o.o. ul. Bolesława Chrobrego
43, 76-032 Mielno (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych
osobowych przekazanych na blankiecie zezwolenia w celach
prawidłowego wykonania usługi.
10. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do
treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane
osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione
przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z
zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną
bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno

Mielno Wędkarstwo


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
Gospodarstwa Rybackiego MIELNO Sp. z o.o.
Zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym oraz przepisami wydanymi na jej
podstawie zasady wędkowania, wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej, ustala uprawniony do rybactwa w obwodach rybackich,
uwzględniając w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i
technikę połowu ryb.
Obwody rybackie udostępnione przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO
do wędkowania :
1. Obwód rybacki Jeziora Jamno – nr 1 obejmujący:
– jezioro Jamno,
– rzekę Strzeżenica
– kanał łączący jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim (Jamneński Nurt)
2. Obwód rybacki Jeziora Bukowo Morskie ( Bukowo) – nr 1
obejmujący:
– jezioro Bukowo Morskie (Bukowo),
– kanał łączący jezioro Bukowo Morskie (Bukowo) z Morzem Bałtyckim
(kanał Szczuczy),
– kanał Bagiennica
3. Obwód rybacki Jeziora Kopań – nr 1 obejmujący:
– jezioro Kopań
Prawo do amatorskiego połowu ryb – wędkowania w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO:
1. Wędkowanie w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO
może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie na amatorski połów ryb wydane
przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO (zwane dalej „zezwoleniem”) oraz
kartę wędkarską.
2. Posiadanie zezwolenia potwierdza dokument wydany przez Gospodarstwo
Rybackie Mielno w postaci elektronicznej lub papierowej. Zasady sprzedaży
zezwoleń zawarte są w Regulaminie Sprzedaży Zezwoleń Gospodarstwa
Rybackiego MIELNO Sp. z o.o.
3. Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania zainteresowanej osoby.
4. Osoby do lat 14 są zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Mogą
one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
posiadającej taką kartę oraz zezwolenie.
5. Cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej i mogą uprawiać
amatorski połów ryb na podstawie uzyskanego zezwolenia.
Obowiązki osób wędkujących w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO:
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać zezwolenie, kartę
wędkarską, oraz dokument potwierdzający tożsamość.
2. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez
– strażników Państwowej Straży Rybackiej,
– funkcjonariuszy Policji,
– funkcjonariuszy Straży Granicznej,
– strażników Straży Leśnej,
– uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
– strażników Społecznej Straży Rybackiej.
3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania okresów i wymiarów ochronnych ryb
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca
2023 r. z późniejszymi zmianami.
4. Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitów dziennych połowów ryb, a
wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego
nadzoru nad wędkami.
5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od
zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał
przed rozpoczęciem połowu.

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno
Zasady amatorskiego połowu ryb w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO :
1. Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do połowu dwiema wędkami
zwykłymi albo spinningiem.
2. Osoby do lat 14 wędkujące pod opieką mogą wędkować wyłącznie w ramach
limitu wędek opiekuna (pkt 1).
3. Wszystkie rodzaje zezwoleń uprawniają do amatorskiego połowu ryb przez całą
dobę (od 00:00 do 24:00).
4. Amatorski połów ryb wędką uprawia się:
– bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
– za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm z przymocowaną do niego
linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą albo nie więcej niż dwoma
haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia
rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki, przy
czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki
sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
5. Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o
długości co najmniej 30 cm z przymocowaną do niego linką zakończoną:
– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż
trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła
o średnicy 20 mm;
– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy
haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
6. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb na
przynętę wynosi nie więcej niż 1 m × 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być
mniejsza niż 5 mm.
7. Ponadto wędkarzowi zabrania się:
– połowu ryb metodą trollingu, (ciągnięcie przynęty za środkiem pływającym),
– połowu ryb metodą „ na szarpaka”
– połowu ryb na przynęty naturalne i równoczesnego łowienia metodą
spinningową lub muchową,
– połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli hydrotechnicznych.
– połowu ryb z mostów,
– połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i
oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
– połowu ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– kotwiczenia łodzi i wędkowania na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
– przechowywania i zabierania ryb poniżej ich wymiarów ochronnych.

 


Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno
Wymiary i okresy ochronne ryb poławianych w wodach użytkowanych
przez Gospodarstwo Rybackie MIELNO:
1. Obowiązują wymiary ochronne zawarte w § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych
warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
2. Obowiązują okresy ochronne ryb zawarte w § 7. ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie
szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach
śródlądowych.
3. Zgodnie z § 7. ust. 2 rozporządzenia, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu
ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 4, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres
ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

 


Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno
Limity połowów ryb w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo
Rybackie MIELNO :
1. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu
doby (w godz. 00.00 – 24.00):
– sum – 1 szt.
– węgorz – 2 szt.
– sandacz – 2 szt.
– szczupak – 2 szt.
– troć – 2 szt.
– pstrąg potokowy – 2 szt.
– sieja – 2 szt.
– boleń – 4 szt.
– karp – 4 szt.
– kleń – 4 szt.
– lin – 4 szt.
– okoń – 5 szt.
2. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych wyżej,
w ilościach nieprzekraczających 7 kg w ciągu doby. Limit ten nie dotyczy
leszcza i krąpia.

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno
Ceny zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach Gospodarstwa Rybackiego „MIELNO” spółki z o.o. w Mielnie, ważnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
Tabela opłat
Nazwa jeziora Sposób połowu Cały rok kalendarzowy 14 kolejnych dni 7 kolejnych dni 3 kolejne dni 1 dzień
Jezioro Jamno z rzeką Strzeżenicą i kanałem Jamneńskim Połów z brzegu 150,00 zł 125,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 60,00 zł
Połów z łodzi, brzegu i lodu 230,00 zł 190,00 zł 160,00 zł 120,00 zł 113,00 zł
Jezioro Bukowo z kanałem Bagiennica i kanałem Szczuczym Połów z brzegu 140,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 65,00 zł 50,00 zł
Połów z łodzi, brzegu i lodu 240,00 zł 200,00 zł 170,00 zł 135,00 zł 123,00 zł
Jezioro Kopań Połów z brzegu

 

130,00 zł 105,00 zł 80,00 zł 55,00 zł 40,00 zł
Połów z łodzi, brzegu i lodu 220,00 zł 180,00 zł 155,00 zł 110,00 zł 103,00 zł
Cały obszar  

Połów z brzegu

360,00 zł 300,00 zł 245,00 zł 175,00 zł
Połów z łodzi, brzegu i lodu 590,00 zł 500,00 zł 435,00 zł 330,00 zł


Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno
Jeziora GR Mielno

    Jezioro Bukowo z Kanałem Szczuczym,  Jezioro Jamno z rzeką Strzeżnicą i Kanałem Jamneńskim,  Jezioro Kopań,

 

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Mielno

Kontakt

“Mielno” Sp. z o.o. Gospodarstwo Rybackie

Sekretariat Gospodarstwa – Biuro: tel. 94 31 89 054

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

54 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments