Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie na wędkowanie GR Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek 2024r.

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz. 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
Wykaz opłat za zezwolenia na sportowy połów ryb w jeziorach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2024 rok.

Uwaga: opłata za „spinning z łodzi” obejmuje 4 sposoby wędkowania: spinning z łodzi, lub spinning z brzegu, lub 2 wędki zwykłe z łodzi, lub 2 wędki zwykłe z brzegu

1. Opłaty na jeziora grupy I lub II
Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy I lub II  Jeziora Grupy I
Cały sezon 14dni 7dni 3dni cały sezon
2 wędki z brzegu 110 zł 70zł 50zł 35zł 185  zł
spinning z łodzi 180zł 110zł 80zł 55zł 270  zł
 • sezon z brzegu od 01.04. do 30.11
 • sezon z łodzi od 01.06. do 15.11. (w gminie Czaplinek tylko na j. Drawsko  można używać silników spalinowych. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art 20 ustawy o rybactwie  śródlądowym i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października)
2. Opłaty na jeziora  grupy I + grupy II 
Rodzaj zezwolenia Cały sezon
2 wędki z brzegu – 34 jeziora 270  zł
spinning z łodzi – 34 jeziora 440  zł
 •  sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 •  sezon z łodzi od 1.06 do 15.11.
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
3. Opłaty na  jeziora Grupy III   –    w zł.
Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy III 7 jezior

grupy III

Cały rok 14 dni 7 – 3 dni Cały rok
2 wędki z brzegu  110   70  50-40  190
spinning z łodzi 180 110   80-60 270
 •   sezon letni z brzegu, lodu – rok kalendarzowy sezon z łodzi od 01.05 do 15.11; opłata obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.
 • z opłat zwolnieni są członkowie Okręgu PZW w Koszalinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i okręgową na wody nizinne lub górskie w Okręgu na dany rok kalendarzowy                                         
 •   U W A G A  dla Członków PZW Okręg Koszalin do udostępnionych jezior III grupy, w ramach porozumienia z PZW w Koszalinie, włącza się  dodatkowo w 2024 r dwa  jeziora z grupy I : j. Krosino i j. Rzepowo. Na nich  sezon z brzegu trwa  od 1.04 do 30.11 , sezon z łodzi od 1.06 do 15.11. – wędkowanie od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem. Opłata za wędkowanie pod lodem i dopłata do wcześniejszego wędkowania z łodzi w maju jak dla jezior z pierwszej i drugiej grupy.
 •  Pozostali wędkarze mogą wykupić zezwolenia na jeziora Krosino i Rzepowo wg stawek  podanych w opłatach dla grupy I.

4. Opłaty na jezioro Młotowo (Młyńskie)    –   w  zł.

Rodzaj zezwolenia Cały sezon 14 dni 3 dni
2 wędki z brzegu 100   65 40
spinning z łodzi 170 100 60
 1. sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 2. sezon z łodzi – od 1.06. do 15.11.
 3. w sezonie zimowym jezioro nieudostępnione do wędkowania

5. Opłaty za połowy kuszą na jeziorach: Czochryńskie, Jeziorno, Kortkowo (sezon na połowy kuszą – od 16.05 do 14.10)

Pakiet 3jeziora  Jedno wybrane jezioro
cały sezon 14  dni 3  dni 1  dzień
150  zł 85  zł 50  zł 21  zł

6. Opłaty dla cudzoziemców na jeziora grupy I i II z łodzi.

Opłatę należy wnieść jako równowartość złotówkową podanych niżej opłat w Euro (przelicznik będzie brany według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty)

Cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni
100  Euro 50  Euro 30  Euro 20  Euro
 • sezon letni z  brzegu   –   01.04   – 30.11
 • sezon letni z łodzi        –  01.05   – 15.11

Opłaty za wędkowanie w  jeziorach grupy III i j. Młotowo, oraz okres zimowy grup I i II wg ogólnego cennika.

7. Sezon zimowy trwa 01.01 do 31.03 i od 01.12. do 31.12. w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie na wędkowanie spod lodu obejmuje:
1. jedno wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II – opłata 50 zł
2. wszystkie jeziora z GRUPY I oraz z GRUPY II – opłata 100 zł
W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej, zezwolenie upoważnia do wędkowania 2 wędkami zwykłymi z brzegu, w jeziorach i okresach, na które zostało wystawione zezwolenie zimowe.

8. Sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko trwa od 01.01 do 29.02. – opłata 180 zł.

           Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:  połów spinningiem z łodzi lub z brzegu lub połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub z brzegu. W przypadku wystąpienia bezpiecznej pokrywy lodowej zezwolenie upoważnia do wędkowania 1 wędką spod lodu w jeziorze Drawsko w okresie, na który zostało wystawione zezwolenie. 

Uwaga : W stosunku do zezwoleń obowiązujących w innych okresach roku  obowiązują następujące ograniczenia wynikające z przepisów prawa:

1. Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 652 z 13 maja 2015 r.): Art. 8.1.12 w brzmieniu – zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem. Ograniczenie to jest o tyle istotne, że większość kłusujących w zimie na wodzie wędkarzy łowiła w ten zabroniony sposób.

2. Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: § 4 pkt 7 – zakaz używania silników o napędzie mechanicznym na jeziorze Drawsko w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia. Dla wędkarzy nie posiadających silników elektrycznych może to powodować zagrożenie przy często wzmagających się niespodziewanie zimowych wiatrach.

9. Opłaty zniżkowe:

przysługują emerytom, rencistom oraz uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka dotyczy  zezwolenia na każde dowolnie  wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II na wędkowanie  z brzegu i wynosi:

–opłata w sezonie letnim (od 01.04 do 30.11)- 2 wędki zwykłe     –  55 zł
–opłata w sezonie zimowym (od01.01 do 31.03 i od 01.12 do 31.12)– 30 zł

Nie ma zniżek na grupy jezior, na wędkowanie z łodzi i spinningowanie

10. Dopłata do zezwoleń na wcześniejsze wędkowanie z łodzi w maju wynosi 55 zł     (na każde dowolnie wybrane   jezioro z GRUPY I lub GRUPY II lub j. Młotowo ) bez względu na okres, na który zezwolenie zostało wystawione. Sama dopłata nie upoważnia do wędkowania.

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz. 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

UWAGA WPŁACAJĄCY NA KONTO!
Wpłata na konto za zezwolenie wymaga podania na odcinkach dla wpłacającego i Spółki poniższych danych :
1. Nazwisko i imię wędkującego;
2. Seria i numer Karty Wędkarskiej;
3. Nazwa:  jeziora – w opłatach na jedno jezioro (całosezonowych lub okresowych)                                grupy jezior – w opłatach całosezonowych na poszczególne grupy;
4. Rodzaj wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu);
5. Okres wędkowania (sezon letni, sezon zimowy, 14  dni,  7 dni,  3 dni);
w przypadku zezwoleń okresowych (14 dni, 7 dni, 3 dni) należy podać datę od dnia obowiązywania zezwolenia do dnia zakończenia go z zachowaniem ciągłości.

Przy wpłatach na konto na jedno jezioro prosimy o wpisywanie zawsze nazwy jeziora a nie grupy do której należy.

Uwaga: opłata za „spinning z łodzi” obejmuje 4 sposoby wędkowania: spinning z łodzi, lub spinning z brzegu, lub 2 wędki zwykłe z łodzi, lub 2 wędki zwykłe z brzegu

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wpłacający na konto muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty (zawierające powyższe dane) oraz wydruk poniższego tekstu:

„1. Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
a/ ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 2168 z 8 listopada  2019 r. – Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy)
b/ obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r (Dz. U. z 18.10.2018 r poz. 2003)
c/ ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka        z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW.”

Brak powyższych danych na potwierdzeniu wpłaty oraz brak wydruku powyższego tekstu powoduje, że nie będą one honorowane jako zezwolenie na połów ryb. Zastrzeżenie to dotyczy również innego niż w wykazach, podziału na gruszczenie py jezior, oraz okresy połowowe.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (D.U poz. 1510 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) ulegają zmianie okresy ochronne następujących ryb:

1. suma (Siluris glanis) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja

2. szczupaka (Esox lucius) od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia

3. węgorza (Anguilla anguilla L.) od 1 grudnia do 31 marca

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Nazwa Zakładu Rybackiego zmieniała się na przestrzenie lat:
1945r – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Lasów, Jezior i Majątków Rolnych przy Zarządzie Miasta Czaplinka.
1947r – Zarząd Nieruchomości Ziemskich.
1949r – Państwowy Zespół Rybacki.
1952r – Zespół Rybacki nr 2 „Czaplinek” Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione.
1956r – Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku.
1995r – Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Spółka z o.o.

Prowadzący Zakład Rybacki:
(1945r. – 1951r.) – Jan Szymański.
(1951r. – 09.1970r.) – Henryk Stępiński.
(10.1970r. – 30.06.1978r.) – Jacek Godziemba–Czyż.
(01.07.1978r. – 31.VII.1988r.) – Maciej Bukowski.
(od 01.08.1988r.) – Dyrektorem jest mgr.inż. Jerzy Gospodarek.

Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Sp. z o.o
ul. Sikorskiego 14
78-550 Czaplinek

Tel: +48 94 375 54 73
Fax: +48 94 375 54 83
e-mail: grybczap@interia.eu Wędkarstwo Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Informator i apel do wędkarzy łowiących na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Spółka z o.o.

Ubiegły rok był wyjątkowo suchy. Bardzo niski stan wód w jeziorach przy wysokich temperaturach spowodował wystąpienie przyduchy na jeziorze Pile i śnięcie dużej ilości sielawy. Na większości pozostałych jezior deficyty tlenowe wystąpiły poniżej 6 – 8 m. i próby łowienia ryb poniżej tej głębokości były bezcelowe. Suche i gorące lata będą się powtarzać a jedną z przyczyn powodujących spadki zawartości tlenu w wodzie jest stosowanie  nadmiernej ilości zanęt przez wędkarzy. Sypanie dużych ilości zanęt powoduje odwrotny skutek. Nie zjedzone w krótkim czasie zakwaszają środowisko i odstraszają a nie wabią ryby.

Państwowe Gospodarstwo wody Polskie RZGW w Szczecinie i Bydgoszczy wprowadziły na użytkowanych przez siebie obwodach limity i ograniczenia w stosowaniu zanęt.

Również Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Spółka z o.o., żeby chociaż w minimalnym stopniu ograniczyć niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, już w 2015 r. wprowadziło obwiązujący zakaz stosowania zanęt na jeziorach lobeliowych obejmujących łącznie 304 ha: Krzemno, Kaleńsko, Ciemniak i Łęka.

W roku 2024 wprowadzamy całkowity zakaz stosowania zanęt w okresie czerwiec – wrzesień. Jest to okres wysokich temperatur , deficytów tlenowych i każde stosowanie zanęt przyspiesza tylko pogorszenie warunków. Szczególnie wrzesień jest miesiącem trudnym dla ryb z powodu intensywnego rozkładu materii organicznej (między innymi zanęt) i spadku zawartości tlenu aż do wystąpienia przyduchy. W pozostałych miesiącach roku ogranicza się stosowanie zanęt do 0.5 kg dziennie.

Mamy nadzieję, że przyczyni się to do większego poszanowania środowiska wodnego. Tą drogą składamy podziękowania wędkarzom stosującym się do wcześniej wydanego apelu.

Informator o zasadach wykonywania amatorskiego  połowu ryb na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2024 rok.

Działając na podstawie: ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r  (Dz. U.  poz 2168  2019 r.) ustala się następujące zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez „Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku” Spółka z o.o.

1. Ze względu na sposób gospodarowania wody użytkowane przez Spółkę dzieli się na pięć grup.

2. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na jeziorach grupy: I- IV , wody grupy  V są wyłączone z wędkowania.

3. Za wędkowanie ustala się opłaty zróżnicowane w zależności od:
– udostępnionych wód (jedno jezioro, grupa I, grupa I + II ,     jedno jezioro z grupy III i IV, jeziora grupy III);
– okresu udostępnienia dla I , II i IV grupy – sezon letni, 14 dni, 7 dni, 3 dni, dla grupy I i II sezon zimowy z lodu, sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko;
– okresu udostępnienia dla III grupy – rok kalendarzowy, 14 dni, 3 dni;
– sposobu oraz rodzaju wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu).

4. Zezwolenie na wędkowanie z brzegu obejmuje połów ryb przy pomocy 2 wędek zwykłych z brzegu.

5. Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:
– połów spiningiem z łodzi lub
– połów spiningiem z brzegu lub
– połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub
– połów 2 wędkami zwykłymi z brzegu.

6. Zezwolenie na wędkowanie z lodu obejmuje połów jedną wędką spod lodu. W przypadku braku pokrywy lodowej w sezonie zimowym upoważnia do połowu 2 wędkami zwykłymi z brzegu na wodach, na które wystawione jest zezwolenie zimowe.

7. Zezwolenie na wędkowanie z łodzi na jednym jeziorze nie upoważnia do wędkowania z brzegu ani  z  łodzi na innych jeziorach.

8. Podstawą do wykupienia zezwolenia jest posiadanie KARTY WĘDKARSKIEJ. Z obowiązku posiadania Karty Wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy a dokumentem upoważniającym do nabycia zezwolenia na wędkowanie jest zagraniczny paszport , dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

9. Stacjonowanie łodzi wędkarskich może odbywać się jedynie za zgodą Spółki i w miejscach ściśle określonych.

10. Na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Sp. z o.o. zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O podejrzanym sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką lub Spółkę.

11. Na wszystkich wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.  zabrania się łowienia przy pomocy przynęty holowanej za łodzią.

12. W związku z planami ochrony Przyrody (Natura 2000) na jeziorach grupy III zabrania się nęcenia ryb.

13. Utrzymuje się opłaty ulgowe dla: emerytów, rencistów i uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka przysługuje na połowy 2 wędkami zwykłymi z brzegu na wybranym jeziorze z grupy I lub II.

14. Dzieci do lat 14 mogą wędkować jedną wędką zwykłą z brzegu jedynie pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską i ważne zezwolenie na wędkowanie na dane jezioro . Dzieci  te są zwolnione z wnoszenia opłaty za zezwolenie.

15. Obcokrajowcy wnoszą równowartość złotówkową podanych w EURO opłat (przeliczenie z Euro wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty.

16. Zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb zostały określone w:
(a) ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U poz 652 z 13 maja 2015 r.)
(b)Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 18.10.2018 r poz. 2003)
(c) ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Sp. z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW

17. Zawarte w niniejszym informatorze dane stanowią uzupełnienie warunków zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments