PZW Koszalin – Składki PZW obowiązujące w Okręgu w 2024 roku

PZW Koszalin
Składki PZW obowiązujące w Okręgu w 2024 roku

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2024 roku

Uchwała Nr 28/P/2023

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie: ustanowienia wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na 2024 rok. Na podstawie: – § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 1. Ustala się wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie, w 2024 roku:

2. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne):

  • składka podstawowa                                                                       –  370,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką srebrną                                   –  275,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą                                       –  185,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą z wieńcami                   –    95,00 zł
  • młodzież ucząca się (16-21 lat)                                                      –  275,00 zł
  • kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65 roku życia         –  275,00 zł
  • renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł miesięcznie                   –  275,00 zł
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności                         –  260,00 zł
  • osoby od następnego roku po ukończeniu 75 roku życia               –  245,00 zł
  • członek uczestnik                                                                            – 100,00 zł

3. Wody roczna niepełna (wody nizinne):  

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

  • składka podstawowa                                                                       –  320,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką srebrną                                   –  240,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą                                       –  160,00 zł
  • członek PZW odznaczony odznaką złotą z wieńcami                   –    90,00 zł
  • młodzież ucząca się (16-21 lat)                                                      –  235,00 zł
  • kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65 roku życia         –  235,00 zł
  • renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł miesięcznie                   –  235,00 zł
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności                         –  225,00 zł
  • osoby od następnego roku po ukończeniu 75 roku życia               –  200,00 zł
  • członek uczestnik                                                                            –    80,00 zł
  • składka na 1 jezioro                                                                        –  180,00 zł

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. 

Stosowanie trollingu jest objęte dodatkową n/w składką uzupełniającą.

4. Składki uzupełniające:

 • Wody nizinne do składki pełnej(wody górskie):                             –     50,00 zł
 • Trolling                                                                                            –   115,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki na wody nizinne:                   –   140,00 zł
 • Składka na jedno jezioro do składki pełnej(wody górskie):           –   190,00 zł
 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                    –   30,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        –   60,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                         – 120,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 160,00 zł
 2. Opłata dla niezrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień                                                     –   50,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 120,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 150,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 180,00 zł
 3. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                    –   70,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                         – 130,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 180,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 200,00 zł
 4. Opłata dla niezrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień                                                    – 100,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 170,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 200,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 300,00 zł
 5. Opłata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców :
 • wody górskie – pełna (górskie + nizinne)  – 750,00 zł
 • wody nizinne – niepełna (nizinne)              – 650,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe pomiędzy godziną 0.00 a 24.00 i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2024 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.)

PZW KoszalinCzłonkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2024 rok w macierzystym okręgu.

 1. Ustala się wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :
 • do 18 lat                                                         –  bezpłatnie
 • powyżej 18 lat                                               – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 1. Ustala się wysokość wpisowego dla członka uczestnika:
 • Członek uczestnik                                         – 15,00 zł
 1. Ustala się następujący zakres stosowania ulg w okręgowych składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:
 1. 100 % ulgi
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wklejonego do legitymacji znaku,
 2. Pozostałe zasady stosowania ulg:
  • młodzież 16-21 lat ucząca się (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).
  • odznaczeni srebrną, złotą, lub złotą z wieńcami odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)
  • renciści o dochodach poniżej 1.500,00 zł netto miesięcznie – po okazaniu ostatniego potwierdzenia wypłaty świadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).
 1. Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:
 • młodzież nie zrzeszona do lat 16 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2024 r.
 • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2024 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ + OPŁACONĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ.

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi.

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.        

 • 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i kol. Jadwidze Ogonowskiej (księgowa – kasjer) pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Biura Okręgu PZW w Koszalinie.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                                                   do Uchwały  nr  66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 września 2023 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

w  2024 r.

Lp

stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

1.

 

Składka członkowska

170 zł

2.

 

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

5.

 

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

6.

 

Legitymacja członkowska

10 zł

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

                                                                                                                        Załącznik nr  2  do Uchwały nr  66/IX/2023 ZG PZW z dnia  3  września  2023 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

 1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe, ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego niewykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.


Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments