Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie Morskie

Zezwolenie na strefę Morską – OPŁATY – 2024

(“Strefa Morska, Sumowskie, Cumowskie, Morskie”)


Poniższy wpis odnosi się do opłat wędkarskich, które są stosowane wyłącznie wobec osób fizycznych. Oznacza to, że opłaty te dotyczą wędkarzy indywidualnych i nie obejmują firm ani innych podmiotów prawnych:

OPŁATY WYŁĄCZNIE DLA INDYWIDUALNYCH WĘDKARZY!

1. wędkarze indywidualni (“osoby fizyczne”) wpłaty dokonują na rachunek GIRM SŁUPSK:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

Odbiorca:  GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO SŁUPSK

NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000  – Sprawdź jeszcze raz poprawność konta!

W tytule przelewu proszę podać: “za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres: tydzień lub miesiąc albo rok” oraz “Imię i Nazwisko”

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2024 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Zezwolenie na strefę Morską

Uiszczone powyższe opłaty uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających 

– uprawnia wyłącznie prawidłowo wypełniony: DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY!.


Opłaty 2024 rok – wysokość opłat:

Podstawa prawna:

W przypadku gdy rybołówstwo rekreacyjne jest wykonywane ze statku przez osobę fizyczną na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, osoba ta przekazuje, na co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na adres poczty elektronicznej polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl , informacje o:
1) nazwie statku, a dla statku rybackiego – o oznace rybackiej oraz nazwie, jeżeli została nadana;
2) dacie i czasie rozpoczęcia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) obszarze prowadzenia połowów lub porcie rozpoczęcia żeglugi w celu wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Osoba fizyczna zobowiązana jest do sporządzenia raportu z połowów rekreacyjnych ze statku po zakończeniu tych połowów, nie później jednak niż przed wejściem tego statku do portu, jeżeli złowione gatunki organizmów morskich zostały objęte planem wieloletnim ( dorsz, szprot, śledź, węgorz), o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013
Raport z połowów rekreacyjnych ze statku doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia połowów rekreacyjnych ze statku.
Raport można przekazać osobiście do biur terenowych GIRM, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl

Zezwolenie na strefę Morską

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.


Zezwolenie na strefę Morską
UWAGA! 2024 r. weszły zmiany:
Wymiary:
 1. Pojawił się wymiar dla belony i wynosi 60 cm
 2. Zniknął wymiar dorsza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy wymiar sandacza wynosi 50 cm
 4. Zniknął wymiar węgorza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.

Okresy ochronne:

 1. Łosoś i troć – okres na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka °23’14″E oraz na jeziorze Dąbie zaczyna się nie 25 września a 15 września.
 2. Węgorz – zakaz zabierania przez cały rok.
 3. Dorsz – zakaz zabierania przez cały rok.

Limity:

 1. Łosoś – 1 szt. Można zabrać tylko rybę pochodzącą z zarybień, ma ona obciętą i zagojoną w młodości płetwę tłuszczową.
 2. Zniknęły limity dla węgorza i dorsza – całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy limit dala szczupaka i sandacza – 2 szt. łącznie.
 4. Limit leszcza zmniejszono do 5 szt.
 5. Limit śledzia zmniejszono do 6 kg.
 6. Limit okonia zmniejszono do 15 szt.
 7. Pojawił się limit dla suma i wynosi 2 szt.
 8. Ryb z gatunków, które nie mają limitów można od teraz zabrać nie więcej niż 7 kg a nie 10 kg jak dotychczas.

Zniknął zakaz połowu z pomostów pływających.

Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowanych zestawów i przynęt z podziałem na:

 1. Na otwartym Bałtyku wraz z Zatoką Gdańska i Pucką. tak jak na śródlądziu dopuszczone zostało zbrojenie przynęt w 3 a nie 2 haki/kotwiczki
 2. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 3. W surfcastingu z brzegu morza z użyciem przynęty naturalnej dopuszczono użycie 3 haczyków oraz zwiększono dopuszczalne rozwarcie haka do 20 mm.
 4. Przy połowach belon dopuszczono użycie pętli z włóczki zamiast haczyka/kotwiczki
 5. Na pozostałych wodach morskich dopuszczone zostało zbrojenie przynęt (nie mylić z zestawem)w 2 haki/kotwiczki
 6. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 7. W trolingu można stosować maksymalnie 1 wędkę na osobę.
 8. Troling na wodach portowych jest zabroniony.
 9. Pozostaje limit wędzisk przy połowie metodą trolingu na jednostkę pływającą – 12 szt. Niezależnie od ilości osób na pokładzie

Wędkarstwo Morskie Polska

Zniesienie zakazu spinningu w większości portów.

Dotychczasowy zakaz spinningu w portach i łowienia między 17 a 7, w dniach od 15 września do końca lutego obowiązuje już tylko w portach: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka. Dodatkowo w tym okresie można tam stosować wyłącznie zestaw z jednym pojedynczym hakiem o rozwarciu do 10 mm lub przynętę z takim hakiem o takich samych rozmiarach (nie można stosować przynęt z kotwiczkami). Rozwarcie oczka 10 mm posiadają haki w rozmiarach 2-3, w zależności od producenta.

Zniknął zakaz połowu w godzinach nocnych z jednostek pływających.

Pojawił się obowiązek przechowywania ryb żywych w siatkach z obręczami.

Każdy wędkarz musi przechowywać swoje ryby oddzielnie (jak na śródlądziu).

 • Przy połowie z jednostek pływających ryby należy przechowywać w całości do czasu wyładowania na ląd.
 • Pojawiła się nowa lista gatunków obcych (do przeczytania w rozporządzeniu § 8 ust. 1), których po złowieniu nie wolno wypuszczać do wody: babka bycza (Neogobius mela[1]nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro[1]cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina[1]nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
Zezwolenie na strefę Morską
Gatunek Opis
Babka bycza Gatunek ryby z rodziny babkowatych, pochodzący z obszarów Azji. Posiada silne oddziaływanie na środowisko, wypierając rodzime gatunki.
Babka łysa Inną nazwą jest babka amurska. Jest to ryba drapieżna, która może powodować zmiany w strukturze zespołów rybnych w wodach, gdzie się pojawia.
Babka rurkonosa Po raz pierwszy stwierdzono ją w Polsce w 1993 roku. Jest rybą z rodziny babkowatych, uważaną za gatunek inwazyjny.
Babka szczupła Występuje w wielu wodach europejskich. Jest rybą, która potrafi się szybko rozmnażać i przystosowywać do różnych warunków środowiskowych.
Bass słoneczny Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej. Jest popularnym gatunkiem wędkarskim, ale może negatywnie wpływać na ekosystemy wodne poprzez wypieranie rodzimych gatunków.
Czebaczek amurski To niewielka ryba, która może powodować zmiany w ekosystemach wodnych, w których się rozmnaża, poprzez konkurencję o pokarm z innymi gatunkami.
Sumik czarny Gatunek sumika pochodzący z Ameryki Północnej. W Polsce został introdukowany, a jego obecność może negatywnie wpływać na lokalne populacje ryb.
Sumik karłowaty Inną nazwą jest sumik plamisty. Jest gatunkiem ryby z rodziny sumikowatych, introdukowanym w wielu miejscach, co może mieć negatywne skutki dla środowiska.
Pstrąg tęczowy Gatunek ryby z rodziny łososiowatych. Często introdukowany w celach hodowlanych lub rekreacyjnych, co może wpływać na populacje rodzimych ryb.
Trawianka To gatunek ryby z rodziny okoniowatych. Introdukowana w różnych miejscach, co może wpływać na zróżnicowanie gatunkowe w ekosystemach wodnych.
Rak luizjański Gatunek rakowatego pochodzący z Ameryki Północnej, introdukowany w wielu regionach świata, co może powodować zmiany w ekosystemach wodnych.
Rak marmurkowy Inna nazwa to rak pręgowaty. Jest to gatunek inwazyjny, który może wpływać na lokalne populacje raków i inne organizmy wodne.
Rak pręgowaty Jest to jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków rakowatych. Może prowadzić do destabilizacji lokalnych ekosystemów wodnych.
Rak sygnałowy Gatunek rakowatego introdukowany w wielu miejscach, co może mieć negatywne skutki dla miejscowych gatunków rzek i jezior.
Krab wełnistoręki Pochodzi z Azji Wschodniej, gdzie jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje w Europie i może negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy wodne.
Krabik amerykański Gatunek kraba pochodzący z Ameryki Północnej, introdukowany w różnych regionach świata. Jego obecność może powodować zmiany w środowisku wodnym.
Małże z rodzaju Corbicula Rodzaj małży słodkowodnych, które mogą być gatunkami inwazyjnymi, zagrażając lokalnej bioróżnorodności i ekosystemom wodnym.
Szczeżuja chińska Inna nazwa to małża chińska. Jest to gatunek inwazyjny, który może powodować zmiany w ekosystemach słodkowodnych, w których się pojawia.
Zezwolenie na strefę Morską

Warto pamiętać, że obecność gatunków obcych w wodach Polski może prowadzić do różnych skutków dla miejscowych ekosystemów, dlatego ważne jest monitorowanie i kontrola tych gatunków oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę rodzimych gatunków i zachowanie równowagi ekologicznej.

Pojawił się nowy przepis w § 12, który jak na śródlądziu nakazuje niezwłoczne wypuszczenie ryb podhaczonych poza obrębem głowy wyznaczonym przez linie wieczek skrzelowych.

 Jak na śródlądziu, przy połowach z brzegu, dopuszcza się zmniejszenie odległości między wędkarzami, za zgodą osoby, która jako pierwsza zajęła dana miejscówkę.

Podwyżki:

 1. Za tydzień z 7 zł do 15 zł.
 2. Za miesiąc z 11 zł do 25 zł.
 3. Za rok z 42 zł do 65 zł.

Wykupione przez was zezwolenia są ważne do daty ich wygaśnięcia.


Więcej wyjaśnień – Zezwolenie na strefę Morską strona druga – KLIKNIJ!

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

78 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments