Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie Morskie


Zezwolenie na strefę Morską
OPŁATY DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

(SURFCATING,, SPINNING, SPŁAWIK, GRUNT, FEEDER itp.)

2. pozostali – ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu:

Opłaty:

 • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010


Zezwolenie na strefę Morską

……………………..
(miejscowość, data)
…………………………
…………………………
(dane organizatora zawodów)

Główny Inspektor
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1,
76-200 Słupsk

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
dla organizatora zawodów.

 1. ……………………………………………………………………
  (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba wnioskodawcy)
 2. ……………………………………………………………………………………
  (seria i numer dokumentu tożsamość lub NIP/REGON)
 3. Czas trwania zawodów……………………………………………
  (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów)
 4. Rodzaj zawodów:

 z brzegu …………………………………………………………
(miejsce zawodów)

 1. Rodzaj i liczba narzędzi połowowych : ………………
 2. Gatunki poławiane: ……………………………………
 3. Obszar połowów: …………………………………………

W załączniku lista uczestników zawodów.

W załączniku dowód wniesienia opłaty skarbowej………………
(podać kwotę w złotych)

…………………………………….
(data i podpis organizatora )


Organizator zawodów sportowych:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nr pozwolenia:…………………………

Główny Inspektor

Rybołówstwa Morskiego

w Słupsk

ul. Jana Pawła II 1,

76-200 Słupsk

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych

Data prowadzenia połowów:…………………………………………………………………

Obszar prowadzenia połowów[1]:……………………………………………………………..

Rodzaj użytych narzędzi połowowych:…………………………………

Liczba użytych narzędzi połowowych:………………………………………………………

Tabela:  Gatunki i ilości złowionych organizmów morskich

 

Lp. Gatunek/ Kod FAO Masa/liczba ryb [kg/szt.] w relacji pełnej
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.
6.  

 

……………………………………………………

podpis organizatora zawodów sportowych

Zezwolenie na strefę Morską

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych doręcza się GIRM w Słupsku – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

 Należy podać obszary Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) – 24,25,26


Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;
2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;
3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;
4) gładzica (Pleuronectes platessa L.) – 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;
15) skarp – turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;
16) stornia – flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;
17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;
18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;
19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;
20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;
21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;
22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

Zezwolenie na strefę Morską
Okresy ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie ustanowiło też (w § 3) okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6) szczupaka (Esox lucius L.) – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrz[1]nych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie nowego rozporządzenia,  w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzić można jedynie przy użyciu wędki lub kuszy.

Połowów w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego nie można prowadzić:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.

Połowy na morzu terytorialnym, strefie przyległej i wyłącznej strefie ekonomicznej, prowadzić można wyłącznie wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm – przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki – przy połowach belon.

Natomiast połowy na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), oraz na wodach znajdujących się w granicach portów morskich prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo
5) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo
6) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Uwaga! Nie wolno prowadzić połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;
4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

Zezwolenie na strefę Morską

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy:

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się ze wzorem druku przelewu, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie spowoduje nieważność potwierdzenia opłaty.

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Zezwolenie na strefę Morską
Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

 1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
 2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego.
 3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
 4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. “betonowiec” na Dąbiu).
Zezwolenie na strefę Morską
Granice portów i przystani morskich oraz granice pasa technicznego i ochronnego

Aktualizacja 2020-11-18.

Zezwolenie na strefę Morską

 

Dziennik Ustaw – rok 2002 nr 239 poz. 2035

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
Tekst pierwotny
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, inne niż określone w załączniku do rozporządzenia, stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody powierzchniowej przy ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.1)
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz wód śródlądowych żeglownych (Dz. U. Nr 26, poz. 110, z 1982 r. Nr 29, poz. 203, z 1994 r. Nr 98, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1151), które na podstawie art. 218 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154. poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r.

Załącznik 1. [WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI l WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2035)

WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI l WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pasłęka – linia łącząca brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linia biegnąca wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym;

2) na rzece Elbląg – linia łącząca brzegi rzeki przy połączeniu z jeziorem Druzno;

3) na rzece Wisła – linia łącząca głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;

4) na rzece Martwa Wisła – linia łącząca południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka;

5) na rzece Motława, w starym i nowym korycie rzeki – odpowiednio linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewnego w miejscowości Gdańsk;

6) na rzece Łeba – linia biegnąca w odległości 2,0 m od krawędzi północnej mostu drogowego, łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną w miejscowości Łeba;

7) na kanale Chełst – linia biegnąca w odległości 85,0 m od krawędzi zachodniej mostu drogowego, położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba;

8) na rzece Łupawa – linia biegnąca wzdłuż zachodniej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Rowy;

9) na rzece Słupia – linia biegnąca wzdłuż północno-wschodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Ustka;

10) na rzece Wieprza – linia łącząca punkty graniczne 64 i 65, położone na podporach mostu dla pieszych w miejscowości Darłowo;

11) na rzece Parsęta – linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Kołobrzeg i łącząca punkty graniczne 77 i 78;

12) na Kanale Drzewnym – linia łącząca punkty graniczne 67 i 68, biegnąca w odległości 8,0 m na północny zachód od krawędzi mostu dla pieszych przy ulicy Solnej w miejscowości Kołobrzeg;

13) na kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału w miejscu jego połączenia z jeziorem;

14) na rzece Rega – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Mrzeżyno;

15) na kanale łączącym jezioro Liwia Łuża z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału wzdłuż północnej krawędzi samoczynnych wrót przeciwpowodziowych;

16) na rzece Świniec – linia prostopadła do osi koryta rzeki od strony Zatoki Karpinka, biegnąca wzdłuż krawędzi mostu drogowego na drodze łączącej miejscowości Kamień Pomorski i Dziwnów;

17) na rzece Wołczenica – linia łącząca punkty graniczne 139 i 756, w miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej;

18) na rzece Gowienica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 150 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej;

19) na jeziorze Dąbie – linie prostopadłe w miejscach ujścia wód kanału Iński Nurt i Nurtu Babina (z Czapiną) do rzeki Odry oraz w ujściu wód rzeki Duńczyca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleńskiego;

20) na rzece Święta – linia prostopadła do osi koryta rzeki, w odległości 60 m powyżej ujścia do rzeki Odry;

21) na rzece Parnica – linia przecinająca oba brzegi rzeki Parnica w miejscu jej połączenia z rzeką Regalica i biegnąca wzdłuż linii zachodniego brzegu rzeki Regalica oraz linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego w miejscowości Szczecin;

22) na rzece Odra Zachodnia – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej w miejscowości Szczecin;

(tłumacząc to bardziej obrazowo: poruszając się drogą od strony Stargardu do centrum Szczecina przez most Cłowy po lewej stronie mamy wody PZW, a po prawej MORSKIE.)

 

23) na rzece Łarpia – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 750 m od ujścia do rzeki Odry;

24) na rzece Gunica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 1400 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej.

.

Zezwolenie na strefę Morską

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10 mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma – łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6 mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami – takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują – łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami – pomagajmy sobie.

Zezwolenie na strefę Morską

GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
W SŁUPSKU

adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

nr pokoju: 711

w godzinach 7:30-15:30

nr telefonu: (O-59) 842 44 57 wew.22

e-mail: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl


PLACÓWKI PODLEGŁE
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni

81-304 Gdynia
ul. Śląska 53

e-mail: gdynia@girm.gov.pl

tel. 58 621 79 25
fax. 58 620 00 49

Wydział Rybołówstwa Morskiego tel. 58 669 60 45
Wydział Administracyjny tel. 58 669 83 11

Informacje w sprawach związanych z rybołówstwem
rekreacyjnym (wędkarstwo morskie) tel. 58 669 83 06


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie

71-602 Szczecin,

ul. Storrady-Świętosławy 1A, lok.301

telefon: +48 91 432-25-50

e-mail: szczecin@girm.gov.pl


Zezwolenie na strefę Morską

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu.  Rozporządzenie – KLIKNIJ TUTAJ Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Połowy rekreacyjne dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22- 24.

W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2021 r., w którym można zatrzymać nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.

Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.

Wróć do strony-Zezwolenie na strefę Morską -Kliknij!

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

78 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments