Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz. 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

Wykaz opłat za zezwolenia na sportowy połów ryb w jeziorach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2022 rok.

1. Opłaty na jeziora grupy I lub II

Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy I lub II  Jeziora Grupy I
Cały sezon 14dni 7dni 3dni cały sezon
2 wędki z brzegu 95 zł 60zł 43zł 32zł 165  zł
spinning z łodzi 160zł 95zł 70zł 48zł 225  zł
 • sezon z brzegu od 01.04. do 30.11
 • sezon z łodzi od 01.06. do 15.11. (w gminie Czaplinek tylko na j. Drawsko  można używać silników spalinowych. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art 20 ustawy o rybactwie  śródlądowym i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października)

2. Opłaty na jeziora  grupy I + grupy II 

Rodzaj zezwolenia Cały sezon
2 wędki z brzegu – 34 jeziora 225  zł
spinning z łodzi – 34 jeziora 380  zł
 •  sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 •  sezon z łodzi od 1.06 do 15.11.

 

3. Opłaty na  jeziora Grupy III   –    w zł.

Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy III 7 jezior grupy III
Cały

rok
14dni 7 – 3dni cały rok
2 wędki z brzegu   95 60  43-37  170
spinning z łodzi 160 95   75-55 235
 •   sezon letni z brzegu, lodu – rok kalendarzowy sezon z łodzi od 01.05 do 15.11; opłata obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.
 • z opłat zwolnieni są członkowie Okręgu PZW w Koszalinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i okręgową na wody nizinne lub górskie w Okręgu na dany rok kalendarzowy                                         
 •   U W A G A  dla Członków PZW Okręg Koszalin do udostępnionych jezior III grupy, w ramach porozumienia z PZW w Koszalinie, włącza się  dodatkowo w 2022 r dwa  jeziora z grupy I : j. Krosino i j. Rzepowo. Na nich  sezon z brzegu trwa  od 1.04 do 30.11 , sezon z łodzi od 1.06 do 15.11. – wędkowanie od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem. Opłata za wędkowanie pod lodem i dopłata do wcześniejszego wędkowania z łodzi w maju jak dla jezior z pierwszej i drugiej grupy.
 •  Pozostali wędkarze mogą wykupić zezwolenia na jeziora Krosino i Rzepowo wg stawek  podanych w opłatach dla grupy I.

4. Opłaty na jezioro Młotowo (Młyńskie)    –   w  zł.

Rodzaj zezwolenia Cały sezon 14 dni 3 dni
2 wędki z brzegu  95 60 35
spinning z łodzi 160 95 50
 1. sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 2. sezon z łodzi – od 1.06. do 15.11.
 3. w sezonie zimowym jezioro nieudostępnione do wędkowania

5. Opłaty za połowy kuszą na jeziorach: Czochryńskie, Jeziorno, Kortkowo (sezon na połowy kuszą – od 16.05 do 14.10)

Pakiet 3jeziora  Jedno wybrane jezioro
cały sezon 14  dni 3  dni 1  dzień
150  zł 85  zł 50  zł 21  zł

6. Opłaty dla cudzoziemców na jeziora grupy I i II z łodzi.

Opłatę należy wnieść jako równowartość złotówkową podanych niżej opłat w Euro (przelicznik będzie brany według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty)

Cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni
85  Euro 40  Euro 26  Euro 15  Euro
 • sezon letni z  brzegu   –   01.04   – 30.11
 • sezon letni z łodzi        –  01.05   – 15.11

Opłaty za wędkowanie w  jeziorach grupy III i j. Młotowo, oraz okres zimowy grup I i II wg ogólnego cennika.

7. Sezon zimowy trwa 01.01 do 31.03 i od 01.12. do 31.12. w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie na wędkowanie spod lodu obejmuje:
1. jedno wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II – opłata 48 zł
2. wszystkie jeziora z GRUPY I oraz z GRUPY II – opłata 95 zł
W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej, zezwolenie upoważnia do wędkowania 2 wędkami zwykłymi z brzegu, w jeziorach i okresach, na które zostało wystawione zezwolenie zimowe.

8. Sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko trwa od 01.01 do 28.02. – opłata 160 zł.

           Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:  połów spinningiem z łodzi lub z brzegu lub połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub z brzegu. W przypadku wystąpienia bezpiecznej pokrywy lodowej zezwolenie upoważnia do wędkowania 1 wędką spod lodu w jeziorze Drawsko w okresie, na który zostało wystawione zezwolenie. 

Uwaga : W stosunku do zezwoleń obowiązujących w innych okresach roku  obowiązują następujące ograniczenia wynikające z przepisów prawa:

1. Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 652 z 13 maja 2015 r.): Art 8.1.12 w brzmieniu – zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem. Ograniczenie to jest o tyle istotne, że większość kłusujących w zimie na wodzie wędkarzy łowiła w ten zabroniony sposób.

2. Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: § 4 pkt 7 – zakaz używania silników o napędzie mechanicznym na jeziorze Drawsko w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia. Dla wędkarzy nie posiadających silników elektrycznych może to powodować zagrożenie przy często wzmagających się niespodziewanie zimowych wiatrach.

9. Opłaty zniżkowe :

przysługują emerytom, rencistom oraz uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka dotyczy  zezwolenia na każde dowolnie  wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II na wędkowanie  z brzegu i wynosi:

– opłata w sezonie letnim (od 01.04 do 30.11)- 2 wędki zwykłe        –  45 zł
– opłata w sezonie zimowym (od01.01 do 31.03 i od 01.12 do 31.12) – 27 zł

Nie ma zniżek na grupy jezior i na wędkowanie z łodzi.

10. Dopłata do zezwoleń na wcześniejsze wędkowanie z łodzi w maju wynosi 50 zł     (na każde dowolnie wybrane   jezioro z GRUPY I lub GRUPY II lub j. Młotowo ) bez względu na okres, na który zezwolenie zostało wystawione. Sama dopłata nie upoważnia do wędkowania.

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

UWAGA WPŁACAJĄCY NA KONTO!
Wpłata na konto za zezwolenie wymaga podania na odcinkach dla wpłacającego i Spółki poniższych danych :
1. Nazwisko i imię wędkującego;
2. Seria i numer Karty Wędkarskiej;
3. Nazwa:  jeziora – w opłatach na jedno jezioro (całosezonowych lub okresowych)                                grupy jezior – w opłatach całosezonowych na poszczególne grupy;
4. Rodzaj wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu);
5. Okres wędkowania (sezon letni, sezon zimowy, 14  dni,  7 dni,  3 dni);
w przypadku zezwoleń okresowych (14 dni, 7 dni, 3 dni) należy podać datę od dnia obowiązywania zezwolenia do dnia zakończenia go z zachowaniem ciągłości.

Przy wpłatach na konto na jedno jezioro prosimy o wpisywanie zawsze nazwy jeziora a nie grupy do której należy.

Uwaga: opłata za „spinning z łodzi” obejmuje 4 sposoby wędkowania: spinning z łodzi, lub spinning z brzegu, lub 2 wędki zwykłe z łodzi, lub 2 wędki zwykłe z brzegu

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wpłacający na konto muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty (zawierające powyższe dane) oraz wydruk poniższego tekstu:

„1. Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
a/ ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 2168 z 8 listopada  2019 r. – Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy)
b/ obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r (Dz. U. z 18.10.2018 r poz. 2003)
c/ ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka        z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW.”

Brak powyższych danych na potwierdzeniu wpłaty oraz brak wydruku powyższego tekstu powoduje, że nie będą one honorowane jako zezwolenie na połów ryb. Zastrzeżenie to dotyczy również innego niż w wykazach, podziału na Gruszczynie  jezior, oraz okresy połowowe.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (D.U poz. 1510 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) ulegają zmianie okresy ochronne następujących ryb:
1. suma (Siluris glanis) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja
2. szczupaka (Esox lucius) od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia
3. węgorza (Anguilla anguilla L.) od 1 grudnia do 31 marca
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

GRUPA I

Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha Udostępnione
Z brzegu i spod lodu Z łodzi
1. Czaplino Czaplinek 112  x  x
2. Drawsko -„- 1.782  x  x
3. Krosino -„- 192  x  x
4. Machliny M. -„- 29  x
5. Mątlino -„- 24  x
6. Niewilno -„- 171  x
7. Piasecznik W -„- 49  x
8. Plagowskie -„- 65  x  x
9. Rzepowo -„- 39  x
10. Szepc -„- 45  x
11. Żerdno -„- 198  x  x
12. Czochryńskie Borne Sulinowo 17  x
13. Długie k. Liszkowa -„- 99  x
14. Jeziorno -„- 22  x
15. Komorze -„- 397  x  x
16. Lubicko W. -„- 168  x  x
17. Materskie -„- 14  x
18. Pile -„- 1.042  x  x
19. Rakowo -„- 18  x
20. Strzeszyno -„- 65 x
RAZEM 4.550  3.957
Rodzaje obowiązujących opłat:
 1. sezon letni dwie wędki zwykłe z brzegu na jedno dowolnie wybrane jezioro z grupy I;
 2. sezon letni z łodzi na jedno dowolnie wybrane jezioro z grupy I;
 3. sezon letni z brzegu na dwie wędki zwykłe – pakiet 20 jezior z grupy I;
 4. sezon letni z łodzi – pakiet na 20 jezior (spinning z brzegu, 8 jezior z łodzi (wyszczególnionych w tabeli grupy I); wędkowanie z łodzi na jeziorach grupy I udostępnionych w pakiecie do wędkowania wyłącznie z brzegu wymaga dodatkowej opłaty w wysokości różnicy między opłatą na jedno jezioro z grupy I z łodzi a opłatą na jedno jezioro z brzegu;
 5. okresowe 14 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 6. okresowe 7 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 7. okresowo 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 8. sezon zimowy – wędkowanie jedną wędką spod lodu na jednym jeziorze
 9. sezon zimowy  z łodzi na jeziorze Drawsko
GRUPA II

Sezon połowowy oraz zasady wędkowania takie same jak dla grupy I

Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha
1. Długie k. Kołomątu Czaplinek 45
2. Kortkowo -„- 16
3. Machliny Duże -„- 46
4. Maniak -„- 5
5. Sikory Duże -„- 13
6. Sikory Małe -„- 5
7. Brody Borne Sulinowo 72
8. Kocie -„- 45
9. Lubicko Małe -„- 8
10. Łąkie -„- 19
11. Okrągłe Piławskie -„- 6
12. Piławskie Małe -„- 4
13. Kaczory Duże Wierzchowo 28
14. Prężno (Kaczory Małe) -„- 6
 RAZEM 320
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Rodzaje obowiązujących opłat:

 1. sezon letni z brzegu na jedno jezioro;
 2. sezon letni z łodzi na jedno jezioro;
 3. okresowe 14 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 4. okresowe 7 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 5. okresowe 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
 6. sezon zimowy – wędkowanie 1 wędką spod lodu na jednym jeziorze.

Istnieje również możliwość wykupienia zezwolenia na wędkowanie w okresie letnim

i zimowym na wszystkich jeziorach grup I i II. 

Rodzaje obowiązujących opłat:

 1. sezon letni – 2 wędki zwykłe z brzegu na wszystkie jeziora grup I i II;
 2. sezon letni – spinning z łodzi na wszystkie jeziora grup I i II ;
 3. sezon zimowy – 1 wędka spod lodu na jeziorach grup I i II.
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
GRUPA III
 1. Jeziora udostępnione do wędkowania z brzegu i lodu przez cały rok kalendarzowy i całą dobę;
 2. z łodzi od 1.05 do 15.11.
Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha
1. Dębno -„- 56
2. Koprzywno Barwice 24
3. Ciemniak Czaplinek 9
4. Kaleńsko -„- 115
5. Krzemienko -„- 19
6. Krzemno Duże -„- 145
7. Łęka (Wysokie Pole) -„- 40
 RAZEM 407
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek
 1.  z opłat zwolnieni są członkowie Okręgu PZW w Koszalinie, którzy opłacili składkę członkowską i okręgową na wody nizinne lub górskie w Okręgu na dany rok kalendarzowy. Zwolnienie z opłat nie obejmuje wędkarzy z innych okręgów PZW (nawet posiadających umowę z okręgiem koszalińskim na wzajemne udostępnienie wód do wędkowania);
 2. wędkarze niezrzeszeni lub należący do innych okręgów PZW wnoszą następujące rodzaje opłat;
 • całoroczne na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi;
 • całoroczne na całą grupę III z brzegu i od 1.05 do 15.11. z łodzi;
 • okresowe 14 dniowe na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi;
 • okresowe 3 dniowe na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi.

      3.opłata roczna obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu   w      okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej

GRUPA IV 

Jezioro Młotowo (Młyńskie) –  Jez. wyłączone z wędkowania w okresie zimowym.

rodzaje opłat: sezonowe z brzegu lub z łodzi; okresowe 14 dniowe z brzegu lub łodzi;         okresowe 3 dniowe z brzegu lub łodzi.

GRUPA V – Wody wyłączone z wędkowania:
 • jezioro Prosino (rezerwat przyrody)
 • rzeka Drawa na odcinku od mostu drogowego na szosie Kluczewo-Stare Gonne do mostu na drodze Siemczyno-Złocieniec.
 • rzeka Piława od źródeł do mostu drogowego w miejscowości Starowice.
 • pozostałe cieki wpływające i wypływające z jezior:
  • obwodu rybackiego jeziora Pile na rzece Piława – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Niewilno (Niewlino)w zlewni rzeki Piława – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Machliny Duże na rzece Dobrzyca – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Drawsko na rzece Drawa – Nr 2
  • obwodu rybackiego jeziora Dębno na rzece Parsęta – Nr 8
Zezwolenie Gospodarstwo Rybackie Czaplinek

Nazwa Zakładu Rybackiego zmieniała się na przestrzenie lat:
1945r – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Lasów, Jezior i Majątków Rolnych przy Zarządzie Miasta Czaplinka.
1947r – Zarząd Nieruchomości Ziemskich.
1949r – Państwowy Zespół Rybacki.
1952r – Zespół Rybacki nr 2 „Czaplinek” Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione.
1956r – Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku.
1995r – Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Spółka z o.o.

Prowadzący Zakład Rybacki:
(1945r. – 1951r.) – Jan Szymański.
(1951r. – 09.1970r.) – Henryk Stępiński.
(10.1970r. – 30.06.1978r.) – Jacek Godziemba–Czyż.
(01.07.1978r. – 31.VII.1988r.) – Maciej Bukowski.
(od 01.08.1988r.) – Dyrektorem jest mgr.inż. Jerzy Gospodarek.

Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Sp. z o.o
ul. Sikorskiego 14
78-550 Czaplinek

Tel: +48 94 375 54 73
Fax: +48 94 375 54 83
e-mail: grybczap@interia.eu

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments