Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską – OPŁATY – 2021

(“Strefa Morska, Sumowskie, Cumowskie, Morskie”)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340) dotychczasowy rachunek bankowy już nie funkcjonuje.Dokonując przelewu przez internet lub na poczcie należy podawać wymienione niżej numery rachunków bankowych:

 


OPŁATY DLA INDYWIDUALNYCH WĘDKARZY!

1. wędkarze indywidualni

(“osoby fizyczne”):

wpłaty dokonuje się na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

Odbiorca:  GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000  – Sprawdź jeszcze raz poprawność konta!

W tytule przelewu proszę podać: “za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres …(tydzień/miesiąc/rok) “ oraz “Imię i Nazwisko”

 

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Zezwolenie na strefę Morską

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających – uprawnia tylko prawidłowy:

 

DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Niezmieniona pozostaje wysokość opłaty za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków) i wynosi dla:

1) tygodniowego okresu połowów

7 zł;

 

2) miesięcznego okresu połowów

11 zł;

 

3) 12-miesięcznego okresu połowów

42 zł,

*W przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832)

32 zł.


Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.


Zezwolenie na strefę Morską

 


OPŁATY DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

(SURFCATING,, SPINNING, SPŁAWIK, GRUNT, FEEDER itp.)

 

2. pozostali – ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu:

Opłaty:

 • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

 

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010


Zezwolenie na strefę Morską

……………………..
(miejscowość, data)
…………………………
…………………………
(dane organizatora zawodów)

 

Główny Inspektor
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1,
76-200 Słupsk

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
dla organizatora zawodów.

 1. …………………………………………………………………………………………………..
  (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba wnioskodawcy)
 2. …………………………………………………………………………………………………..
  (seria i numer dokumentu tożsamość lub NIP/REGON)
 3. Czas trwania zawodów…………………………………………………………………………
  (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów)
 4. Rodzaj zawodów:

 z brzegu ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejsce zawodów)

 1. Rodzaj i liczba narzędzi połowowych : ………………………………………………………
 2. Gatunki poławiane: …………………………………………………………………………….
 3. Obszar połowów: ……………………………………………………………………………..

W załączniku lista uczestników zawodów.

W załączniku dowód wniesienia opłaty skarbowej…………………………………….
(podać kwotę w złotych)

…………………………………….
(data i podpis organizatora )

 


Zezwolenie na strefę Morską

 


 

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy:

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się ze wzorem druku przelewu, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie spowoduje nieważność potwierdzenia opłaty.

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Zezwolenie na strefę Morską
Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.

 

2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego.

 

 

Są to obszary wyłączone:

 

(mapy w linkach poniżej!)

 

– na stałe, 10.XI – 15.XII oraz 1.I – 5.VI

 

1.IV – 31.V oraz 1.XI – do końca lutego

 

1.I – 30.IV 

 

5.V – 5.VI

 

W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.

 

Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. “Betonowiec” na Dąbiu).

Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?

§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej “metodą spinningową”;

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 – 7:00. Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta). Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!!

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH W/W PRZEPISAMI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Zezwolenie na strefę Morską

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10 mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma – łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6 mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami – takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują – łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami – pomagajmy sobie.

 

Zezwolenie na strefę Morską
GŁÓWNY INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Jana Pawła II nr 1

e-mail: sekretariat@girm.gov.pl LUB oirm@slupsk.oirm.gov.pl

oirm@slupsk.oirm.gov.pl

(059) 842 44 57

(059) 846 84 92 – Wydział Inspekcji Rybołówstwa

(059) 846 84 94 numer wewnętrzny  4 – Informacja w sprawach związanych z rybołówstwem rekreacyjnym (wędkarstwo morskie).

GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W GDYNI

81-304 Gdynia
ul. Śląska 53

e-mail: gdynia@girm.gov.pl

tel. 58 621 79 25
fax. 58 620 00 49

Wydział Rybołówstwa Morskiego tel. 58 669 60 45
Wydział Administracyjny tel. 58 669 83 11

Informacje w sprawach związanych z rybołówstwem
rekreacyjnym (wędkarstwo morskie) tel. 58 669 83 06


Zezwolenie na strefę Morską

 


DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r.
Poz. 1357
OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarówi okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów
i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 24), z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu
rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U.
poz. 675).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2
oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu
rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U.
poz. 675), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r.
ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu
Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L 24 z 27.01.2018, str. 6).”
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który
wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Zezwolenie na strefę Morską

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1357
Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. (poz. 1357)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;
7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;
10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;
21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

Zezwolenie na strefę Morską

1) Obecnie działem administracji rządowej – rybołówstwo kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1357
22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.
2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do
końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo,
Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E
oraz na jeziorze Dąbie;
2) sandacza – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej
wschodniej;
3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości
geograficznej wschodniej;
4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5)2) węgorza – w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6) szczupaka – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E
oraz na jeziorze Dąbie;
7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.
§ 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.
2. Połowów nie prowadzi się:
1) ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;
2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu
kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.
§ 5. 1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca
2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U.
poz. 675), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

Zezwolenie na strefę Morską

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1357
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż
3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm
– przy połowach płastug;
2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm –
przy połowach śledzi.
3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych
w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do
niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm,
z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.
4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia
15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 1700 do 0700;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwanej dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.
§ 6. Połowy wędką prowadzi się:
1) z brzegu;
2) z lodu;
3) ze statku;
4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie
morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;
5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową –
jedną wędką;
6) bez stosowania:
a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
b) oznakowanego kąpieliska.
§ 7. Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1357
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.
§ 8. 1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie
przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.
2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie
od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.
§ 9. Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.
§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć
więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja
harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem
słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy
kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c) oznakowanego kąpieliska.
§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1) 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);
2) 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3) 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);
5) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);
6)4) 14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia
wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE)
2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz.
UE L 281 z 31.10.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 27.01.2018, str. 6);
7) 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);
8) 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9) 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);
10) 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego
(Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 6 kwietnia 2018 r.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1357
§ 12. Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), lub wyłowione w ustanowionych dla
nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.
§ 13. Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb
nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.
§ 14. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m – przy połowach z brzegu,
b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m – przy połowach kuszą;
2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze
niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.
§ 15. Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności
kontrolnych:
1) przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;
2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.
§ 16. Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:
1) tygodniowego okresu połowów – 7 zł;
2) miesięcznego okresu połowów – 11 zł;
3) 12-miesięcznego okresu połowów – 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832,
z późn. zm.5)) – 32 zł.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6)

Zezwolenie na strefę Morską

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2161, z 2018 r. poz. 1544, 1669, 2383
i 2432 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2015 r.

Udostępnij artykuł ZPW:
 •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

18 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Darek
Darek
6 marca 2021 15:09

Mam pytanie czy dowodem wpłaty może być wygenerowane potwierdzenie opłaty z banku w telefonie

waldi
waldi
15 lutego 2021 20:26

A co z małoletnim wędkarzem do 16 roku życia? Też wnosi opłaty?

Renas
Renas
9 stycznia 2021 20:58

Dołączam się do głosu ,,wędkarza pasjonata” Jednak Polska to zdziczały zacofany Kraj. Aby w tym kraju sobie połowić to trzeba ukończyć kilka fakultetów aby ogarnąć setki ograniczeń i obostrzeń. Wiele krajów zmierza w kierunku upraszczania przepisów dotyczące zwykłego śmiertelnika. W Polsce wiele niewielkich skrawków tego Kraju DZIELI SIĘ jak by się powiedziało – ,,Polska w Polsce a w tej Polsce jeszcze jedna Polska a w nich wszystkich jeszcze INNA POLSKA itd.” – Mamy ustanowione zakazy, nakazy, obostrzenia że wędkarz łamie sobie głowę gdzie jest, czy postępuje dobrze czy źle, gdzie zaczyna się obwód rybacki gdzie kończy. I już mi brakuje… Czytaj więcej »

Szymon
Szymon
4 marca 2020 11:10

Czy dla flądry (płastug) nie ma ani okresu ochronnego, anie wymiaru ochronnego w 2020?

Bartek
Bartek
Reply to  Szymon
14 lutego 2021 16:36

I co nikt nie odpowiedział?

Sebastian
Sebastian
3 marca 2020 11:03

Witajcie. Czy jeśli dziecko nie ma 14 lat to może mieć opłatę zrobiona na swoje dane, ja jako opiekun na swoje. Czy w takim wypadku oboje możemy spiningowac?

Karol
Karol
19 lutego 2020 11:47

A kiedy mogę łowić na spinning za mostem cłowym samochodowym ?

Ryszard
Ryszard
21 stycznia 2020 18:47

Witam. Tak czy owak, w dalszym ciągu nie wiem, czy mogę uprawiając “surfcasting” – łowienie z plaży, łowić na dwa przypony, a tym samym dwa haczyki.
Po obejrzeniu setek filmów o “surfcastingu” w Polsce, wszędzie jest mowa o dwóch przyponach.
Gdzie łowione z plaży są leszcze, flądry, belony, okonie, i węgorze itp.

Sławomir
Sławomir
6 stycznia 2020 14:07

Wszystko fajnie ale chciałbym sobie ściągnąć plik i mapki ale jak to zrobić??

Wędkarz pasjonat
Wędkarz pasjonat
23 lipca 2019 16:59

Wędkuję w polskim morzu prawie 50 lat i ciągle porównuję obecne czasy z tymi z lat mojej młodości, bo wędkowałem od zawsze samodzielnie posiadając aktualne dokumenty wędkarskie. W minionej dekadzie zdecydowanie ograniczono nas nad polskim Bałtykiem mnożąc zakazy wstępu z wędką na liczne plaże, do portów czy na falochrony. Ustawodawcy zasłaniali się albo prawem własności (bo wiele terenów trafiło w ręce prywatne czyli pozbawiono resztę obywateli prawa do korzystania) albo troską o bezpieczeństwo. Tak na prawdę to chyba raczej komuś zależało albo na pieniądzach z mandatów, albo na zmuszeniu wędkarzy do kosztownych rejsów za dorszem lub wyjazdów pobytowych do krajów… Czytaj więcej »

Michal Michalica
Michal Michalica
24 czerwca 2019 18:02

Cześć. Wybieram się na wakacje do Gdańska i chcę złowić ryby w Bałtyku.Jak uzyskać pozwolenie?Czy to tylko dla Polaków?

DMKAMILPL
DMKAMILPL
20 sierpnia 2018 11:40

Nie wiedziałem ze was obowiazuje wymiar Płoci bo w woj Lubuskim płoc jest bez wymiaru poprostu w jeziorach rzekach jest jej tak duzo ze nie ma wogóle wymiaru.

Slawoo
Slawoo
25 października 2015 17:03

Jest już nowe Rozporzadzenie Min. Rol z 09.07.2015
http://oirm.gdynia.pl/Pliki_tekstowe/Przepisy/wedkarskie_2015.pdf