Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie Morskie

Zezwolenie na strefę Morską – OPŁATY – 2024

(„Strefa Morska, Sumowskie, Cumowskie, Morskie”)

 


OPŁATY DLA INDYWIDUALNYCH WĘDKARZY!

1. wędkarze indywidualni

(„osoby fizyczne”):

wpłaty dokonuje się na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

Odbiorca:  GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO SŁUPSK

NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000  – Sprawdź jeszcze raz poprawność konta!

W tytule przelewu proszę podać: „za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres: tydzień lub miesiąc albo rok” oraz „Imię i Nazwisko”

 

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2024 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Zezwolenie na strefę Morską

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających – uprawnia tylko prawidłowy:

 

DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub innych niż statek urządzeń pływających;

 Opłaty: 2024 rok

 • 15,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
 • 25,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
 • 65,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
 • 50,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)

Podstawa prawna:

W przypadku gdy rybołówstwo rekreacyjne jest wykonywane ze statku przez osobę fizyczną na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, osoba ta przekazuje, na co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na adres poczty elektronicznej
polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl , informacje o:
1) nazwie statku, a dla statku rybackiego – o oznace rybackiej oraz nazwie, jeżeli została nadana;
2) dacie i czasie rozpoczęcia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) obszarze prowadzenia połowów lub porcie rozpoczęcia żeglugi w celu wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Osoba fizyczna zobowiązana jest do sporządzenia raportu z połowów rekreacyjnych ze statku po zakończeniu tych połowów, nie później jednak niż przed wejściem tego statku do portu, jeżeli złowione gatunki organizmów morskich zostały objęte planem wieloletnim ( dorsz, szprot, śledź, węgorz), o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013
Raport z połowów rekreacyjnych ze statku doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia połowów rekreacyjnych ze statku.
Raport można przekazać osobiście do biur terenowych GIRM, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl


Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.


UWAGA! 2024 r. weszły zmiany:
Wymiary:
 1. Pojawił się wymiar dla belony i wynosi 60 cm
 2. Zniknął wymiar dorsza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy wymiar sandacza wynosi 50 cm
 4. Zniknął wymiar węgorza – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.

Okresy ochronne:

 1. Łosoś i troć – okres na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka °23’14″E oraz na jeziorze Dąbie zaczyna się nie 25 września a 15 września.
 2. Węgorz – zakaz zabierania przez cały rok.
 3. Dorsz – zakaz zabierania przez cały rok.

Limity:

 1. Łosoś – 1 szt. Można zabrać tylko rybę pochodzącą z zarybień, ma ona obciętą i zagojoną w młodości płetwę tłuszczową.
 2. Zniknęły limity dla węgorza i dorsza – całkowity zakaz zabierania.
 3. Nowy limit dala szczupaka i sandacza – 2 szt. łącznie.
 4. Limit leszcza zmniejszono do 5 szt.
 5. Limit śledzia zmniejszono do 6 kg.
 6. Limit okonia zmniejszono do 15 szt.
 7. Pojawił się limit dla suma i wynosi 2 szt.
 8. Ryb z gatunków, które nie mają limitów można od teraz zabrać nie więcej niż 7 kg a nie 10 kg jak dotychczas.

Zniknął zakaz połowu z pomostów pływających.

Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowanych zestawów i przynęt z podziałem na:

 1. Na otwartym Bałtyku wraz z Zatoką Gdańska i Pucką. tak jak na śródlądziu dopuszczone zostało zbrojenie przynęt w 3 a nie 2 haki/kotwiczki
 2. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 3. W surfcastingu z brzegu morza z użyciem przynęty naturalnej dopuszczono użycie 3 haczyków oraz zwiększono dopuszczalne rozwarcie haka do 20 mm.
 4. Przy połowach belon dopuszczono użycie pętli z włóczki zamiast haczyka/kotwiczki
 5. Na pozostałych wodach morskich dopuszczone zostało zbrojenie przynęt (nie mylić z zestawem)w 2 haki/kotwiczki
 6. W metodzie muchowej można stosować 2 przynęty
 7. W trolingu można stosować maksymalnie 1 wędkę na osobę.
 8. Troling na wodach portowych jest zabroniony.
 9. Pozostaje limit wędzisk przy połowie metodą trolingu na jednostkę pływającą – 12 szt. Niezależnie od ilości osób na pokładzie

 

Zniesienie zakazu spinningu w większości portów.

Dotychczasowy zakaz spinningu w portach i łowienia między 17 a 7, w dniach od 15 września do końca lutego obowiązuje już tylko w portach: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka. Dodatkowo w tym okresie można tam stosować wyłącznie zestaw z jednym pojedynczym hakiem o rozwarciu do 10 mm lub przynętę z takim hakiem o takich samych rozmiarach (nie można stosować przynęt z kotwiczkami). Rozwarcie oczka 10 mm posiadają haki w rozmiarach 2-3, w zależności od producenta.

Zniknął zakaz połowu w godzinach nocnych z jednostek pływających.

Pojawił się obowiązek przechowywania ryb żywych w siatkach z obręczami.

Każdy wędkarz musi przechowywać swoje ryby oddzielnie (jak na śródlądziu).

 1. Przy połowie z jednostek pływających ryby należy przechowywać w całości do czasu wyładowania na ląd.
 2. Pojawiła się nowa lista gatunków obcych (do przeczytania w rozporządzeniu § 8 ust. 1), których po złowieniu nie wolno wypuszczać do wody: babka bycza (Neogobius mela[1]nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro[1]cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina[1]nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
  Gatunek Opis
  Babka bycza Gatunek ryby z rodziny babkowatych, pochodzący z obszarów Azji. Posiada silne oddziaływanie na środowisko, wypierając rodzime gatunki.
  Babka łysa Inną nazwą jest babka amurska. Jest to ryba drapieżna, która może powodować zmiany w strukturze zespołów rybnych w wodach, gdzie się pojawia.
  Babka rurkonosa Po raz pierwszy stwierdzono ją w Polsce w 1993 roku. Jest rybą z rodziny babkowatych, uważaną za gatunek inwazyjny.
  Babka szczupła Występuje w wielu wodach europejskich. Jest rybą, która potrafi się szybko rozmnażać i przystosowywać do różnych warunków środowiskowych.
  Bass słoneczny Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej. Jest popularnym gatunkiem wędkarskim, ale może negatywnie wpływać na ekosystemy wodne poprzez wypieranie rodzimych gatunków.
  Czebaczek amurski To niewielka ryba, która może powodować zmiany w ekosystemach wodnych, w których się rozmnaża, poprzez konkurencję o pokarm z innymi gatunkami.
  Sumik czarny Gatunek sumika pochodzący z Ameryki Północnej. W Polsce został introdukowany, a jego obecność może negatywnie wpływać na lokalne populacje ryb.
  Sumik karłowaty Inną nazwą jest sumik plamisty. Jest gatunkiem ryby z rodziny sumikowatych, introdukowanym w wielu miejscach, co może mieć negatywne skutki dla środowiska.
  Pstrąg tęczowy Gatunek ryby z rodziny łososiowatych. Często introdukowany w celach hodowlanych lub rekreacyjnych, co może wpływać na populacje rodzimych ryb.
  Trawianka To gatunek ryby z rodziny okoniowatych. Introdukowana w różnych miejscach, co może wpływać na zróżnicowanie gatunkowe w ekosystemach wodnych.
  Rak luizjański Gatunek rakowatego pochodzący z Ameryki Północnej, introdukowany w wielu regionach świata, co może powodować zmiany w ekosystemach wodnych.
  Rak marmurkowy Inna nazwa to rak pręgowaty. Jest to gatunek inwazyjny, który może wpływać na lokalne populacje raków i inne organizmy wodne.
  Rak pręgowaty Jest to jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków rakowatych. Może prowadzić do destabilizacji lokalnych ekosystemów wodnych.
  Rak sygnałowy Gatunek rakowatego introdukowany w wielu miejscach, co może mieć negatywne skutki dla miejscowych gatunków rzek i jezior.
  Krab wełnistoręki Pochodzi z Azji Wschodniej, gdzie jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje w Europie i może negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy wodne.
  Krabik amerykański Gatunek kraba pochodzący z Ameryki Północnej, introdukowany w różnych regionach świata. Jego obecność może powodować zmiany w środowisku wodnym.
  Małże z rodzaju Corbicula Rodzaj małży słodkowodnych, które mogą być gatunkami inwazyjnymi, zagrażając lokalnej bioróżnorodności i ekosystemom wodnym.
  Szczeżuja chińska Inna nazwa to małża chińska. Jest to gatunek inwazyjny, który może powodować zmiany w ekosystemach słodkowodnych, w których się pojawia.

  Warto pamiętać, że obecność gatunków obcych w wodach Polski może prowadzić do różnych skutków dla miejscowych ekosystemów, dlatego ważne jest monitorowanie i kontrola tych gatunków oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę rodzimych gatunków i zachowanie równowagi ekologicznej.

Pojawił się nowy przepis w § 12, który jak na śródlądziu nakazuje niezwłoczne wypuszczenie ryb podhaczonych poza obrębem głowy wyznaczonym przez linie wieczek skrzelowych.

 Jak na śródlądziu, przy połowach z brzegu, dopuszcza się zmniejszenie odległości między wędkarzami, za zgodą osoby, która jako pierwsza zajęła dana miejscówkę.

Podwyżki:

 1. Za tydzień z 7 zł do 15 zł.
 2. Za miesiąc z 11 zł do 25 zł. 3. Za rok z 42 zł do 65 zł.

Wykupione przez was zezwolenia są ważne do daty ich wygaśnięcia.

Zezwolenie na strefę Morską

Wędkarstwo Morskie Polska

 


OPŁATY DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

(SURFCATING,, SPINNING, SPŁAWIK, GRUNT, FEEDER itp.)

 

2. pozostali – ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu:

Opłaty:

 • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

 

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010


Zezwolenie na strefę Morską

……………………..
(miejscowość, data)
…………………………
…………………………
(dane organizatora zawodów)

 

Główny Inspektor
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1,
76-200 Słupsk

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
dla organizatora zawodów.

 1. …………………………………………………………………………………………………..
  (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba wnioskodawcy)
 2. …………………………………………………………………………………………………..
  (seria i numer dokumentu tożsamość lub NIP/REGON)
 3. Czas trwania zawodów…………………………………………………………………………
  (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów)
 4. Rodzaj zawodów:

 z brzegu ……………………………………………………………………………………………………..
(miejsce zawodów)

 1. Rodzaj i liczba narzędzi połowowych : ……………………………………………
 2. Gatunki poławiane: …………………………………………………………………………
 3. Obszar połowów: …………………………………………………………………………….

W załączniku lista uczestników zawodów.

W załączniku dowód wniesienia opłaty skarbowej…………………………………….
(podać kwotę w złotych)

…………………………………….
(data i podpis organizatora )


Organizator zawodów sportowych:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nr pozwolenia:…………………………

 

Główny Inspektor

Rybołówstwa Morskiego

w Słupsk

ul. Jana Pawła II 1,

76-200 Słupsk

 

 

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych

 

Data prowadzenia połowów:…………………………………………………………………

 

Obszar prowadzenia połowów[1]:……………………………………………………………..

 

Rodzaj użytych narzędzi połowowych:………………………………………………………

 

Liczba użytych narzędzi połowowych:………………………………………………………

 

Tabela:  Gatunki i ilości złowionych organizmów morskich

 

Lp. Gatunek/ Kod FAO Masa/liczba ryb [kg/szt.] w relacji pełnej
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.
6.  

 

 

……………………………………………………

podpis organizatora zawodów sportowych

 

 

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych doręcza się GIRM w Słupsku – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

[1] Należy podać obszary Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) – 24,25,26


Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;
2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;
3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;
4) gładzica (Pleuronectes platessa L.) – 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;
15) skarp – turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;
16) stornia – flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;
17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;
18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;
19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;
20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;
21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;
22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

 

Okresy ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie ustanowiło też (w § 3) okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6) szczupaka (Esox lucius L.) – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrz[1]nych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie nowego rozporządzenia,  w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzić można jedynie przy użyciu wędki lub kuszy.

Połowów w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego nie można prowadzić:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.

Połowy na morzu terytorialnym, strefie przyległej i wyłącznej strefie ekonomicznej, prowadzić można wyłącznie wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm – przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki – przy połowach belon.

Natomiast połowy na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), oraz na wodach znajdujących się w granicach portów morskich prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo
5) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo
6) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Uwaga! Nie wolno prowadzić połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;
4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

Zezwolenie na strefę Morską

 


 

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy:

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się ze wzorem druku przelewu, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie spowoduje nieważność potwierdzenia opłaty.

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Zezwolenie na strefę Morską
Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

 1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
 2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego.
 3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
 4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. „betonowiec” na Dąbiu).

 

Granice portów i przystani morskich oraz granice pasa technicznego i ochronnego

Aktualizacja 2020-11-18.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza
terytorialnego inne niż określone w załączniku do rozporządzenia stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody
powierzchniowej przy ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między
śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. poz. 2035,
z 2004 r. poz. 2632 oraz z 2016 r. poz. 622), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 573 w związku z art. 574
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1138
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 maja 2018 r. (poz. 1138)

WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI I WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pasłęka – linia łącząca brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linia biegnąca wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym;
2) na rzece Elbląg – linia łącząca brzegi rzeki biegnąca od południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 101/14 – obręb ewidencyjny nr 21 (ϕ = 54o08’39,63”N λ = 19o23’28,05”E) do południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 582/2 – obręb ewidencyjny nr 14 (ϕ = 54o08’41,00”N λ = 19o23’23,94”E);
3) na Kanale Jagiellońskim – linia przecinająca Kanał biegnąca od północno-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 596 – obręb ewidencyjny Janowo (ϕ=54o11’07,52”N λ = 19o22’00,96”E) w kierunku wschodnim północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 596, 594, 630, 563/1, 627, 635, 556, 640 – obręb ewidencyjny Janowo i 615, 626, 616, 612, 613, 565, 623, 619 i 620 – obręb ewidencyjny Nowakowo do punktu granicznego zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 620 (ϕ = 54o11’10,57”N λ = 19o22’42,42”E) leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 620, 639 i 626, u podstawy odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg;
4) na rzece Wisła – linia łącząca głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;
5) na rzece Martwa Wisła – linia łącząca południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka;
6) na rzece Motława w starym i nowym korycie rzeki – odpowiednio linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewnego w miejscowości Gdańsk;
7) na Opływie Motławy – linia przecinająca Opływ biegnąca od punktu na styku działek ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 – obręb ewidencyjny 91 (ϕ=54o21’16,05”Nλ=18o40’31,12”E) w kierunku południowo-wschodnim, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 – obręb ewidencyjny 91, następnie biegnąca północno-wschodnią stroną torów kolejowych wzdłuż północno-wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 37 – obręb ewidencyjny 91, a następnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10 – obręb ewidencyjny 101, przecinając działkę ewidencyjną nr 12/2 – obręb ewidencyjny 101 – ulica Litewska, dalej biegnąc wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18 – obręb ewidencyjny 101 do punktu o współrzędnych ϕ=54o21’03,57”N λ = 18o40’42,68”E;
8) na rzece Łeba – linia biegnąca w odległości 2 m od krawędzi północnej mostu drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną w miejscowości Łeba;
9) na kanale Chełst – linia biegnąca po zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki łącząca punkty graniczne 33 i 34 oraz punkty 35 i 36 w miejscowości Łeba;
10) na rzece Łupawa – linia biegnąca wzdłuż zachodniej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Rowy;
11) na rzece Słupia – linia biegnąca wzdłuż północno-wschodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Ustka;
12) na rzece Wieprza – linia łącząca punkty graniczne 64 i 65 położone na podporach mostu dla pieszych w miejscowości Darłowo;
13) na rzece Parsęta – linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Kołobrzeg i łącząca punkty graniczne 77 i 78;
14) na Kanale Drzewnym – linia łącząca punkty graniczne 67 i 68 biegnąca w odległości 8 m na północny zachód od krawędzi mostu dla pieszych przy ulicy Solnej w miejscowości Kołobrzeg;
15) na kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału w miejscu jego połączenia z jeziorem;
16) na rzece Rega – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Mrzeżyno;
17) na kanale łączącym jezioro Liwia Łuża z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału wzdłuż północnej krawędzi samoczynnych wrót przeciwpowodziowych;
18) na rzece Świniec – linia prostopadła do osi koryta rzeki od strony zatoki Karpinka, biegnąca wzdłuż krawędzi mostu drogowego na drodze łączącej miejscowości Kamień Pomorski i Dziwnów;
19) na rzece Wołczenica – linia łącząca punkty graniczne 139 i 756 w miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej;
20) na rzece Gowienica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 150 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1138

21) na jeziorze Dąbie – linie prostopadłe w miejscach ujścia wód Nurtu Babina (z Czapiną) do rzeki Odry oraz w ujściu wód rzeki Duńczyca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleńskiego;
22) na kanale Iński Nurt – linia łącząca punkty graniczne 660 i 472 położone na brzegach kanału na wschód od jego ujścia do rzeki Odry;
23) na rzece Święta – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 60 m powyżej ujścia do rzeki Odry;
24) na rzece Parnica – linia przecinająca oba brzegi rzeki Parnica w miejscu jej połączenia z rzeką Regalica i biegnąca wzdłuż linii zachodniego brzegu rzeki Regalica oraz linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego w miejscowości Szczecin;
25) na rzece Odra Zachodnia – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej w miejscowości Szczecin;
26) na rzece Łarpia – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 750 m od ujścia do rzeki Odry;
27) na rzece Gunica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 1400 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej.

Zezwolenie na strefę Morską

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10 mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma – łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6 mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami – takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują – łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami – pomagajmy sobie.

Zezwolenie na strefę Morską

GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
W SŁUPSKU

adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

nr pokoju: 711

w godzinach 7:30-15:30

nr telefonu: (O-59) 842 44 57 wew.22

e-mail: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl


PLACÓWKI PODLEGŁE
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni

81-304 Gdynia
ul. Śląska 53

e-mail: gdynia@girm.gov.pl

tel. 58 621 79 25
fax. 58 620 00 49

Wydział Rybołówstwa Morskiego tel. 58 669 60 45
Wydział Administracyjny tel. 58 669 83 11

Informacje w sprawach związanych z rybołówstwem
rekreacyjnym (wędkarstwo morskie) tel. 58 669 83 06


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie

 

71-602 Szczecin,

ul. Storrady-Świętosławy 1A, lok.301

telefon: +48 91 432-25-50

e-mail: szczecin@girm.gov.pl


Zezwolenie na strefę Morską

 

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu.  Rozporządzenie – KLIKNIJ TUTAJ Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Połowy rekreacyjne dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22- 24.

W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2021 r., w którym można zatrzymać nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.

Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.

Zezwolenie na strefę Morską

 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

77 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
11 lutego 2024 18:31

Czy na rzece Elbląg można łowić czy nie ? Jedni mówią, że wystarczy opłata za łowienie na wodach morskich inni mówią, że trzeba mieć zezwolenie od PZW. Jak to jest kogo się spytać ?

Tomek
Tomek
16 października 2023 19:46

Na wschód od wyspy Karsibór zaczynają się wody Wolińskiego Parku Narodowego – jeziora Wicko Wielkie i okalających go wysepek (kanały np. Wielka Struga, Gęsia). Czy w związku z tym powinno się uiścić dwie opłaty – w GIRM oraz WPN ?

Michał
Michał
13 września 2023 23:26

1 pytanie: Po dokonaniu wpłaty muszę coś jeszcze zrobić czy wydrukować tylko dowód wpłaty? Jeśli jest coś jeszcze to gdzie to znaleźć?
2 pytanie: Czy całe jezioro Dąbie (Małe i Duże) zalicza się do wód morskich?

Gabriel
Gabriel
Reply to  Michał
10 stycznia 2024 10:59

Jaka jest kwota za połów ryb na wodach SUM Szczecin,i czy dowód wpłaty trzeba wydrukować w razie kontroli?Chodzi o rok 2024.

Jacek
Jacek
14 sierpnia 2023 08:10

Jestem wędkarzem amatorem, emerytem i posiadam Kartę Wędkarską, Opłaconą Składką Członkowską na 2023 r. Ze względu na zatrucie ryb na rzece ODRA zwłaszcza we Wrocławiu gdzie mieszkam nie opłaciłem składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Od czasu do czasu wyjeżdżam do Świnoujścia i chciałbym połowić sobie rybki w Bałtyku i Krasiborze. Jaka by była składka roczna i w jaki sposób i u kogo należy dokonać opłat. Serdecznie Dziękuję za pomoc.

Wojtek
Wojtek
28 czerwca 2023 12:30

Dzień dobry, czy do tej strefy zalicza sie też zatoka w Dziwnowie? Chciałbym reklracyjnie połowić ryby podczas urlopu

marcin
marcin
12 czerwca 2023 17:57

witam
panowie czy możecie pomóc bo chciał bym wędkować w gdańsku a nigdzie na tych przereklamowanych stornach nie ma rejonu gdzie można wędkować.
jakaś mapę zaznaczonymi miejscami czy cos takiego może jest.

pozdrawiam,
Marcin

Marcin
Marcin
Reply to  Jarek Mintus
13 czerwca 2023 07:59

Witam

Tak czytałem to ale jest dość nie zrozumiałe a poza tym mapy mi nie działają ale dziękuję bardzo
Pozdrawiam

Marcin
Marcin
Reply to  Jarek Mintus
13 czerwca 2023 08:01

Jeszcze miałbym jedno pytanie czy na Motławie płacąc te 42 zł za rok czy mogę bez karty wędkarskiej normalnie wędkować nad Motławą w tych konkretnych miejscach

Pozdrawiam

Adam
Adam
2 maja 2023 19:05

Witam. Mam pytanie odnośnie granic na rzecze Elbląg. Czy na tej granicy po między tymi dzialkami wymienionymi mozna wędkować na to pozwolenie. Z góry dziękuję za odp.

Piotr
Piotr
15 marca 2023 18:04

Witam, gdzie W Kołobrzegu lub nie dalekich okolicach można łowić śledzie? chciałbym sie wybrać jakoś w kwietniu

Arek
Arek
10 stycznia 2023 18:37

Dzień dobry czy moge w styczniu połapać na spławik na rzece gunicy w Policach

Mariusz
Mariusz
11 grudnia 2022 15:32

Poniżej wkradł się błąd literówki.Chodzi o podrejon24.

Mariusz
Mariusz
11 grudnia 2022 15:24

Witam.Mam w planie w 2023r spróbować wędkowania z własnej łodzi.Moje pytanie dotyczy
1.Czy mając wykupione normalne pozwolenie na sposrtowy(rekreacyjny) połów w bałtyku mogę to robić z łodzi?
2.Czy to pozwolenia uprawnia mnie do cyt.”połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka”Oczywiście nie koniecznie muszę zabierać te ryby.Chodzi o sportowy połow.Oczywiście ze wzgledu na odległośc interesuje mnie tylko podrejon 22.

Grzegorz
Grzegorz
20 października 2022 01:02

Czołem,

Kiedy można łowić z plaży na spinning? Czy wody morskie w okolicy Redłowa w Gdyni to wody portowe? Chciałbym zacząć łowić w tym roku troć morską, ale nie wiem od kiedy mogę zacząć próbować

Kornel
Kornel
11 lipca 2022 20:55

Witam, gdzie mogę zakupić zezwolenie tygodniowe na jezioro Resko? Czy żeby móc wędkować na kanale w Dźwirzynie wystarczy , ze uiszczę opłatę i będę miał przy sobie dowód wpłaty ?

radek
radek
1 lipca 2022 18:29

Witam jest niejasność w wykonaniu przelewu za wykonywanie rybołóstwa rekreacyjnego np. w świnoujściu, bo najpierw każą w tytule dodać tylko okres i imie z nazwiskiem a potem wymagają żeby potwierdzenie opłaty zawierało adres.Przecież w potwierdzeniu bankowym nie ma już adresu! Może ktoś w końcu to sprostować psiakrew? Albo to: strona miasta Świnoujście pięknie podaje jak wykonać przelew ale nie podaje nazwy odbiorcy bez której przelewu za zezwolenie się nie wykona.

radek
radek
Reply to  Jarek Mintus
2 lipca 2022 07:54

Dziękuję za sprostowanie, lecz teraz mam pytanie o jaki wniosek chodzi skoro wniosek wypełniają tylko organizatorzy zawodów a ja jestem wędkarzem nazwijmy pojedyńczym.Myślałem że całość załątwia w moim przypadku wykonane tego przelewu i wydrukowanie jego potwierdzenia ze strony mojego Banku.

pawel
pawel
30 czerwca 2022 13:17

witam, gdzie można znaleźć mapy z miejscami gdzie można łowić a nie z zakazami ?

Adam
Adam
Reply to  Jarek Mintus
2 maja 2023 19:01

A na tej granicy mozna łapać na te pozwolenie

przemek
przemek
24 maja 2022 18:42

Witam mam pytanie gdzie na strefę morską i dokąd można łowić w Kamieniu pomorskim i Niechorzu gdzie się kończy

przemek
przemek
24 maja 2022 17:02

witam pytanie mam takie gdzie można łowić a gdzie nie na strefę morską w głąb lądu kamień pom – niechorze

Daniel
Daniel
8 maja 2022 14:07

.

Last edited 1 rok temu by Daniel
Daniel
Daniel
8 maja 2022 12:19

Witam mam pytanie co do granic administracyjnych (gmin i miast) na mapie zaznaczonych jako czerwona linia przerywana, jest tam zakaz łowienia ? czy tylko w okresach wyłączonych z użytkowania chodzi mi konkretnie granice od załoma do komarowa

Katarzyna
Katarzyna
27 stycznia 2022 18:11

Witam czy na wykupionym zezwoleniu na męża, mogę również łowić śledzie czy muszę osobno wykupywać zezwolenie?

Mati
Mati
Reply to  Katarzyna
15 kwietnia 2022 12:02

Jak Pani ma tak samo na imię i nazwisko to może Pani 🙂

Michał
Michał
19 października 2021 19:45

Cześć. Czy w tym roku (2021) można wędkować z brzegu w poszukiwaniu troci od 15 listopada?

Arkadiusz
Arkadiusz
20 września 2021 21:44

Szanowny panie Jarku! Dziękuję za prowadzenie tej pożytecznej dyskusji. To trudne sprawy, bo takich restrykcji dla wędkarzy jak w Polsce to chyba nigdzie nie ma. Wędkarze nie mają rekreacji, tylko czekają, czy pan policjant nie wlepi mandatu za coś, o czym się nie miało pojęcia. Albo czy jest jeszcze jakieś państwo na świecie, które pobiera opłaty za wędkowanie na morzu? Może i jest, ale ja znam wiele państw, które nie pobierają. Ale ja do szanownego pana z prośbą; nie mogę się połapać w tych podziałach wód i dotyczących ich zakazów. Czy po 15 września mogę się wybrać na nocny połów… Czytaj więcej »

Mati
Mati
Reply to  Arkadiusz
15 kwietnia 2022 12:05

Kiedyś stał obok mnie wędkarz który dostał 500 mandatu bo na druku miał inny numer konta który jak sprawdziłem był poprzednim numerem bo w między czasie zmienili

Grzegorz
Grzegorz
15 września 2021 10:09

Witam. Czy w tytule przelewu muszę podać datę okresu od którego mogę rozpocząć połowy.

Grzegorz
Grzegorz
Reply to  Jarek Mintus
16 września 2021 14:29

Dziękuję

Arek
Arek
Reply to  Jarek Mintus
1 listopada 2021 22:25

Witam, mam pytanie czy z opłatą morską mogę wędkować na zatoce cichej?

Arek
Arek
Reply to  Jarek Mintus
2 listopada 2021 11:16

Nic z tego nie rozumieją

Grzegorz
Grzegorz
14 września 2021 16:50

Witam. Jako wedkarz indywidualny (osoba fizyczna) na ile wędzisk mogę łowić?

Piotr
Piotr
20 sierpnia 2021 13:09

Witam. Czy przystań Błotnik należy do wód morskich?

Maniek
Maniek
16 czerwca 2021 10:57

Witam.
Czy zezwolenie na wędkowanie wpłacane na:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

Odbiorca: GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

jest na wszystkie np.porty morskie w Polsce.
Chodzi o to czy wędkując w Darłówku nie powinienem opłaty zrobić np.w Słupsku.
Proszę o info

Mateusz
Mateusz
12 czerwca 2021 16:49

Ile kosztuje zezwolenie na rok na wodach sumowskich na ponton?

Kris
Kris
7 czerwca 2021 16:07

Mam pytanko, da ktoś linka do regulaminu morskiego, ile i jakie ryby mozna lowic zabierac itd? okresy ochronne itd…

Mikołaj
Mikołaj
29 maja 2021 08:35

Czy zezwolenie morskie, upoważnia również do wędkowania na ujściu Wisły, do ,,mostu w kiezmarku” ?

Jadzia
Jadzia
11 maja 2021 11:58

Czy mozna oplaty na zezwolenie dokonac np. w jakims sklepie wedkarskim?
Nie posiadam polskiego rachunku bankowego, ale chcialabym z synem wedkowac w Baltyku.
Dziekuje z gory za pomoc.