Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską

Zezwolenie na strefę Morską – OPŁATY – 2023

(„Strefa Morska, Sumowskie, Cumowskie, Morskie”)

 


OPŁATY DLA INDYWIDUALNYCH WĘDKARZY!

1. wędkarze indywidualni

(„osoby fizyczne”):

wpłaty dokonuje się na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

Odbiorca:  GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO SŁUPSK

NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000  – Sprawdź jeszcze raz poprawność konta!

W tytule przelewu proszę podać: „za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres: tydzień lub miesiąc albo rok” oraz „Imię i Nazwisko”

 

Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2021 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Zezwolenie na strefę Morską

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP – z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających – uprawnia tylko prawidłowy:

 

DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Niezmieniona pozostaje wysokość opłaty za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków) i wynosi dla:

1) tygodniowego okresu połowów

7 zł;

 

2) miesięcznego okresu połowów

11 zł;

 

3) 12-miesięcznego okresu połowów

42 zł,

*W przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832)

32 zł.


Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.


Zezwolenie na strefę Morską

 


OPŁATY DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

(SURFCATING,, SPINNING, SPŁAWIK, GRUNT, FEEDER itp.)

 

2. pozostali – ubiegający się o: pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu:

Opłaty:

 • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;

 Opłaty wymienione w pkt. 2 należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

 

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010


Zezwolenie na strefę Morską

……………………..
(miejscowość, data)
…………………………
…………………………
(dane organizatora zawodów)

 

Główny Inspektor
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1,
76-200 Słupsk

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
dla organizatora zawodów.

 1. …………………………………………………………………………………………………..
  (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba wnioskodawcy)
 2. …………………………………………………………………………………………………..
  (seria i numer dokumentu tożsamość lub NIP/REGON)
 3. Czas trwania zawodów…………………………………………………………………………
  (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów)
 4. Rodzaj zawodów:

 z brzegu ……………………………………………………………………………………………………..
(miejsce zawodów)

 1. Rodzaj i liczba narzędzi połowowych : ……………………………………………
 2. Gatunki poławiane: …………………………………………………………………………
 3. Obszar połowów: …………………………………………………………………………….

W załączniku lista uczestników zawodów.

W załączniku dowód wniesienia opłaty skarbowej…………………………………….
(podać kwotę w złotych)

…………………………………….
(data i podpis organizatora )


Organizator zawodów sportowych:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nr pozwolenia:…………………………

 

Główny Inspektor

Rybołówstwa Morskiego

w Słupsk

ul. Jana Pawła II 1,

76-200 Słupsk

 

 

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych

 

Data prowadzenia połowów:…………………………………………………………………

 

Obszar prowadzenia połowów[1]:……………………………………………………………..

 

Rodzaj użytych narzędzi połowowych:………………………………………………………

 

Liczba użytych narzędzi połowowych:………………………………………………………

 

Tabela:  Gatunki i ilości złowionych organizmów morskich

 

Lp. Gatunek/ Kod FAO Masa/liczba ryb [kg/szt.] w relacji pełnej
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.
6.  

 

 

……………………………………………………

podpis organizatora zawodów sportowych

 

 

Raport z połowów rekreacyjnych – zawodów sportowych doręcza się GIRM w Słupsku – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

[1] Należy podać obszary Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) – 24,25,26


Strefa Morska – Wymiary oraz okresy ochronne ryb

– Sprawdź czy je znasz? – Kliknij w zdjęcie poniżej!

Wymiary ochronne ryb strefa morska

Zezwolenie na strefę Morską

 


 

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy:

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się ze wzorem druku przelewu, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie spowoduje nieważność potwierdzenia opłaty.

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Zezwolenie na strefę Morską
Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

 1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
 2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego. Są to obszary wyłączone: 1) na stałe, 10.XI-15.XII oraz 1.I-5.VI 2) 1.IV-31.V oraz 1.XI-do końca lutego 3)1.I-30.IV 4) 5.V-5.VI.
 3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
 4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. „betonowiec” na Dąbiu).

Są to obszary wyłączone:

 

(mapy w linkach poniżej!)

 

– na stałe, 10.XI – 15.XII oraz 1.I – 5.VI

 

1.IV – 31.V oraz 1.XI – do końca lutego

 

1.I – 30.IV 

 

5.V – 5.VI

 

W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.

 

Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. „Betonowiec” na Dąbiu).

Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?

§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 – 7:00. Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta). Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!

Mapa obszarów objętych w/w przepisami

Granice portów i przystani morskich oraz granice pasa technicznego i ochronnego

Aktualizacja 2020-11-18.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza
terytorialnego inne niż określone w załączniku do rozporządzenia stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody
powierzchniowej przy ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między
śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. poz. 2035,
z 2004 r. poz. 2632 oraz z 2016 r. poz. 622), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 573 w związku z art. 574
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1138
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 maja 2018 r. (poz. 1138)

WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI I WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pasłęka – linia łącząca brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linia biegnąca wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym;
2) na rzece Elbląg – linia łącząca brzegi rzeki biegnąca od południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 101/14 – obręb ewidencyjny nr 21 (ϕ = 54o08’39,63”N λ = 19o23’28,05”E) do południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 582/2 – obręb ewidencyjny nr 14 (ϕ = 54o08’41,00”N λ = 19o23’23,94”E);
3) na Kanale Jagiellońskim – linia przecinająca Kanał biegnąca od północno-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 596 – obręb ewidencyjny Janowo (ϕ=54o11’07,52”N λ = 19o22’00,96”E) w kierunku wschodnim północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 596, 594, 630, 563/1, 627, 635, 556, 640 – obręb ewidencyjny Janowo i 615, 626, 616, 612, 613, 565, 623, 619 i 620 – obręb ewidencyjny Nowakowo do punktu granicznego zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 620 (ϕ = 54o11’10,57”N λ = 19o22’42,42”E) leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 620, 639 i 626, u podstawy odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg;
4) na rzece Wisła – linia łącząca głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;
5) na rzece Martwa Wisła – linia łącząca południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka;
6) na rzece Motława w starym i nowym korycie rzeki – odpowiednio linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewnego w miejscowości Gdańsk;
7) na Opływie Motławy – linia przecinająca Opływ biegnąca od punktu na styku działek ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 – obręb ewidencyjny 91 (ϕ=54o21’16,05”Nλ=18o40’31,12”E) w kierunku południowo-wschodnim, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 – obręb ewidencyjny 91, następnie biegnąca północno-wschodnią stroną torów kolejowych wzdłuż północno-wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 37 – obręb ewidencyjny 91, a następnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10 – obręb ewidencyjny 101, przecinając działkę ewidencyjną nr 12/2 – obręb ewidencyjny 101 – ulica Litewska, dalej biegnąc wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18 – obręb ewidencyjny 101 do punktu o współrzędnych ϕ=54o21’03,57”N λ = 18o40’42,68”E;
8) na rzece Łeba – linia biegnąca w odległości 2 m od krawędzi północnej mostu drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną w miejscowości Łeba;
9) na kanale Chełst – linia biegnąca po zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki łącząca punkty graniczne 33 i 34 oraz punkty 35 i 36 w miejscowości Łeba;
10) na rzece Łupawa – linia biegnąca wzdłuż zachodniej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Rowy;
11) na rzece Słupia – linia biegnąca wzdłuż północno-wschodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Ustka;
12) na rzece Wieprza – linia łącząca punkty graniczne 64 i 65 położone na podporach mostu dla pieszych w miejscowości Darłowo;
13) na rzece Parsęta – linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Kołobrzeg i łącząca punkty graniczne 77 i 78;
14) na Kanale Drzewnym – linia łącząca punkty graniczne 67 i 68 biegnąca w odległości 8 m na północny zachód od krawędzi mostu dla pieszych przy ulicy Solnej w miejscowości Kołobrzeg;
15) na kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału w miejscu jego połączenia z jeziorem;
16) na rzece Rega – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Mrzeżyno;
17) na kanale łączącym jezioro Liwia Łuża z morzem terytorialnym – linia prostopadła do osi kanału wzdłuż północnej krawędzi samoczynnych wrót przeciwpowodziowych;
18) na rzece Świniec – linia prostopadła do osi koryta rzeki od strony zatoki Karpinka, biegnąca wzdłuż krawędzi mostu drogowego na drodze łączącej miejscowości Kamień Pomorski i Dziwnów;
19) na rzece Wołczenica – linia łącząca punkty graniczne 139 i 756 w miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej;
20) na rzece Gowienica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 150 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1138

21) na jeziorze Dąbie – linie prostopadłe w miejscach ujścia wód Nurtu Babina (z Czapiną) do rzeki Odry oraz w ujściu wód rzeki Duńczyca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleńskiego;
22) na kanale Iński Nurt – linia łącząca punkty graniczne 660 i 472 położone na brzegach kanału na wschód od jego ujścia do rzeki Odry;
23) na rzece Święta – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 60 m powyżej ujścia do rzeki Odry;
24) na rzece Parnica – linia przecinająca oba brzegi rzeki Parnica w miejscu jej połączenia z rzeką Regalica i biegnąca wzdłuż linii zachodniego brzegu rzeki Regalica oraz linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego w miejscowości Szczecin;
25) na rzece Odra Zachodnia – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej w miejscowości Szczecin;
26) na rzece Łarpia – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 750 m od ujścia do rzeki Odry;
27) na rzece Gunica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 1400 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej.

Zezwolenie na strefę Morską

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10 mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma – łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6 mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami – takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują – łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami – pomagajmy sobie.

Zezwolenie na strefę Morską

GŁÓWNY INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
W SŁUPSKU

adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

nr pokoju: 711

w godzinach 7:30-15:30

nr telefonu: (O-59) 842 44 57 wew.22

e-mail: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl


PLACÓWKI PODLEGŁE
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni

81-304 Gdynia
ul. Śląska 53

e-mail: gdynia@girm.gov.pl

tel. 58 621 79 25
fax. 58 620 00 49

Wydział Rybołówstwa Morskiego tel. 58 669 60 45
Wydział Administracyjny tel. 58 669 83 11

Informacje w sprawach związanych z rybołówstwem
rekreacyjnym (wędkarstwo morskie) tel. 58 669 83 06


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie

 

71-602 Szczecin,

ul. Storrady-Świętosławy 1A, lok.301

telefon: +48 91 432-25-50

e-mail: szczecin@girm.gov.pl


Zezwolenie na strefę Morską

 

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu.  Rozporządzenie – KLIKNIJ TUTAJ Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Połowy rekreacyjne dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22- 24.

W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2021 r., w którym można zatrzymać nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.

Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.

Zezwolenie na strefę Morską

 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

63 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
15 marca 2023 18:04

Witam, gdzie W Kołobrzegu lub nie dalekich okolicach można łowić śledzie? chciałbym sie wybrać jakoś w kwietniu

Arek
Arek
10 stycznia 2023 18:37

Dzień dobry czy moge w styczniu połapać na spławik na rzece gunicy w Policach

Mariusz
Mariusz
11 grudnia 2022 15:32

Poniżej wkradł się błąd literówki.Chodzi o podrejon24.

Mariusz
Mariusz
11 grudnia 2022 15:24

Witam.Mam w planie w 2023r spróbować wędkowania z własnej łodzi.Moje pytanie dotyczy
1.Czy mając wykupione normalne pozwolenie na sposrtowy(rekreacyjny) połów w bałtyku mogę to robić z łodzi?
2.Czy to pozwolenia uprawnia mnie do cyt.”połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka”Oczywiście nie koniecznie muszę zabierać te ryby.Chodzi o sportowy połow.Oczywiście ze wzgledu na odległośc interesuje mnie tylko podrejon 22.

Grzegorz
Grzegorz
20 października 2022 01:02

Czołem,

Kiedy można łowić z plaży na spinning? Czy wody morskie w okolicy Redłowa w Gdyni to wody portowe? Chciałbym zacząć łowić w tym roku troć morską, ale nie wiem od kiedy mogę zacząć próbować

Kornel
Kornel
11 lipca 2022 20:55

Witam, gdzie mogę zakupić zezwolenie tygodniowe na jezioro Resko? Czy żeby móc wędkować na kanale w Dźwirzynie wystarczy , ze uiszczę opłatę i będę miał przy sobie dowód wpłaty ?

radek
radek
1 lipca 2022 18:29

Witam jest niejasność w wykonaniu przelewu za wykonywanie rybołóstwa rekreacyjnego np. w świnoujściu, bo najpierw każą w tytule dodać tylko okres i imie z nazwiskiem a potem wymagają żeby potwierdzenie opłaty zawierało adres.Przecież w potwierdzeniu bankowym nie ma już adresu! Może ktoś w końcu to sprostować psiakrew? Albo to: strona miasta Świnoujście pięknie podaje jak wykonać przelew ale nie podaje nazwy odbiorcy bez której przelewu za zezwolenie się nie wykona.

radek
radek
Reply to  Jarek Mintus
2 lipca 2022 07:54

Dziękuję za sprostowanie, lecz teraz mam pytanie o jaki wniosek chodzi skoro wniosek wypełniają tylko organizatorzy zawodów a ja jestem wędkarzem nazwijmy pojedyńczym.Myślałem że całość załątwia w moim przypadku wykonane tego przelewu i wydrukowanie jego potwierdzenia ze strony mojego Banku.

pawel
pawel
30 czerwca 2022 13:17

witam, gdzie można znaleźć mapy z miejscami gdzie można łowić a nie z zakazami ?

przemek
przemek
24 maja 2022 18:42

Witam mam pytanie gdzie na strefę morską i dokąd można łowić w Kamieniu pomorskim i Niechorzu gdzie się kończy

przemek
przemek
24 maja 2022 17:02

witam pytanie mam takie gdzie można łowić a gdzie nie na strefę morską w głąb lądu kamień pom – niechorze

Daniel
Daniel
8 maja 2022 14:07

.

Last edited 10 miesięcy temu by Daniel
Daniel
Daniel
8 maja 2022 12:19

Witam mam pytanie co do granic administracyjnych (gmin i miast) na mapie zaznaczonych jako czerwona linia przerywana, jest tam zakaz łowienia ? czy tylko w okresach wyłączonych z użytkowania chodzi mi konkretnie granice od załoma do komarowa

Katarzyna
Katarzyna
27 stycznia 2022 18:11

Witam czy na wykupionym zezwoleniu na męża, mogę również łowić śledzie czy muszę osobno wykupywać zezwolenie?

Mati
Mati
Reply to  Katarzyna
15 kwietnia 2022 12:02

Jak Pani ma tak samo na imię i nazwisko to może Pani 🙂

Michał
Michał
19 października 2021 19:45

Cześć. Czy w tym roku (2021) można wędkować z brzegu w poszukiwaniu troci od 15 listopada?

Arkadiusz
Arkadiusz
20 września 2021 21:44

Szanowny panie Jarku! Dziękuję za prowadzenie tej pożytecznej dyskusji. To trudne sprawy, bo takich restrykcji dla wędkarzy jak w Polsce to chyba nigdzie nie ma. Wędkarze nie mają rekreacji, tylko czekają, czy pan policjant nie wlepi mandatu za coś, o czym się nie miało pojęcia. Albo czy jest jeszcze jakieś państwo na świecie, które pobiera opłaty za wędkowanie na morzu? Może i jest, ale ja znam wiele państw, które nie pobierają. Ale ja do szanownego pana z prośbą; nie mogę się połapać w tych podziałach wód i dotyczących ich zakazów. Czy po 15 września mogę się wybrać na nocny połów… Czytaj więcej »

Mati
Mati
Reply to  Arkadiusz
15 kwietnia 2022 12:05

Kiedyś stał obok mnie wędkarz który dostał 500 mandatu bo na druku miał inny numer konta który jak sprawdziłem był poprzednim numerem bo w między czasie zmienili

Grzegorz
Grzegorz
15 września 2021 10:09

Witam. Czy w tytule przelewu muszę podać datę okresu od którego mogę rozpocząć połowy.

Grzegorz
Grzegorz
Reply to  Jarek Mintus
16 września 2021 14:29

Dziękuję

Arek
Arek
Reply to  Jarek Mintus
1 listopada 2021 22:25

Witam, mam pytanie czy z opłatą morską mogę wędkować na zatoce cichej?

Arek
Arek
Reply to  Jarek Mintus
2 listopada 2021 11:16

Nic z tego nie rozumieją

Grzegorz
Grzegorz
14 września 2021 16:50

Witam. Jako wedkarz indywidualny (osoba fizyczna) na ile wędzisk mogę łowić?

Piotr
Piotr
20 sierpnia 2021 13:09

Witam. Czy przystań Błotnik należy do wód morskich?

Maniek
Maniek
16 czerwca 2021 10:57

Witam.
Czy zezwolenie na wędkowanie wpłacane na:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

Odbiorca: GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

jest na wszystkie np.porty morskie w Polsce.
Chodzi o to czy wędkując w Darłówku nie powinienem opłaty zrobić np.w Słupsku.
Proszę o info

Mateusz
Mateusz
12 czerwca 2021 16:49

Ile kosztuje zezwolenie na rok na wodach sumowskich na ponton?

Kris
Kris
7 czerwca 2021 16:07

Mam pytanko, da ktoś linka do regulaminu morskiego, ile i jakie ryby mozna lowic zabierac itd? okresy ochronne itd…

Mikołaj
Mikołaj
29 maja 2021 08:35

Czy zezwolenie morskie, upoważnia również do wędkowania na ujściu Wisły, do ,,mostu w kiezmarku” ?

Jadzia
Jadzia
11 maja 2021 11:58

Czy mozna oplaty na zezwolenie dokonac np. w jakims sklepie wedkarskim?
Nie posiadam polskiego rachunku bankowego, ale chcialabym z synem wedkowac w Baltyku.
Dziekuje z gory za pomoc.

Darek
Darek
6 marca 2021 15:09

Mam pytanie czy dowodem wpłaty może być wygenerowane potwierdzenie opłaty z banku w telefonie

Kasia
Kasia
Reply to  Darek
2 czerwca 2021 10:01

Tak, wystarczy nawet pokazać przelew w banku na telefonie (można się wkopać przy braku internetu czy rozładowanej baterii). Plus dowód osobisty. Informacja od pracownika Policji Wodnej.

waldi
waldi
15 lutego 2021 20:26

A co z małoletnim wędkarzem do 16 roku życia? Też wnosi opłaty?

Krzysiek
Krzysiek
Reply to  waldi
26 kwietnia 2021 12:20

jeżeli chodzi o połów morski to wnosi normalną opłatę jak każdy bez względu na wiek tymbardziej że niewiele to kosztuje

Łukasz
Łukasz
Reply to  Krzysiek
13 czerwca 2021 18:10

A potrzebna jest karta wetkarska

Renas
Renas
9 stycznia 2021 20:58

Dołączam się do głosu ,,wędkarza pasjonata” Jednak Polska to zdziczały zacofany Kraj. Aby w tym kraju sobie połowić to trzeba ukończyć kilka fakultetów aby ogarnąć setki ograniczeń i obostrzeń. Wiele krajów zmierza w kierunku upraszczania przepisów dotyczące zwykłego śmiertelnika. W Polsce wiele niewielkich skrawków tego Kraju DZIELI SIĘ jak by się powiedziało – ,,Polska w Polsce a w tej Polsce jeszcze jedna Polska a w nich wszystkich jeszcze INNA POLSKA itd.” – Mamy ustanowione zakazy, nakazy, obostrzenia że wędkarz łamie sobie głowę gdzie jest, czy postępuje dobrze czy źle, gdzie zaczyna się obwód rybacki gdzie kończy. I już mi brakuje… Czytaj więcej »

Szymon
Szymon
4 marca 2020 11:10

Czy dla flądry (płastug) nie ma ani okresu ochronnego, anie wymiaru ochronnego w 2020?

Bartek
Bartek
Reply to  Szymon
14 lutego 2021 16:36

I co nikt nie odpowiedział?

Sebastian
Sebastian
3 marca 2020 11:03

Witajcie. Czy jeśli dziecko nie ma 14 lat to może mieć opłatę zrobiona na swoje dane, ja jako opiekun na swoje. Czy w takim wypadku oboje możemy spiningowac?

Karol
Karol
19 lutego 2020 11:47

A kiedy mogę łowić na spinning za mostem cłowym samochodowym ?

Ryszard
Ryszard
21 stycznia 2020 18:47

Witam. Tak czy owak, w dalszym ciągu nie wiem, czy mogę uprawiając „surfcasting” – łowienie z plaży, łowić na dwa przypony, a tym samym dwa haczyki.
Po obejrzeniu setek filmów o „surfcastingu” w Polsce, wszędzie jest mowa o dwóch przyponach.
Gdzie łowione z plaży są leszcze, flądry, belony, okonie, i węgorze itp.