Składki Okręg Szczecin 2021 – Tabela Składek Rocznych

Okręg PZW Szczecin
TABELA SKŁADEK ROCZNYCH 2021 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w 2021 r.
Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 100,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
0÷25,-
5. Legitymacja członkowska 5,-
Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r.
na podstawie karty ewidencyjnej członka.

PZW Szczecin Opłaty 2021

———————————————————————————————————————————-
Załącznik nr 2
do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko
w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska
uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę
i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli
stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub
wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady
wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono
określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób
niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia
br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

PZW Szczecin Opłaty 2021

———————————————————————————————————————————-
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 162/2020 z dnia 02.10.2020r.
.
TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2021 ROK.
Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie
RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA
1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 135 zł —-
2. NIEPEŁNA GÓRSKA NORMALNA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE
—- 153 zł
3.
NIEPEŁNA NIZINNA na jedno wybrane jezioro z brzegu
+ spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora
oraz jego nr z wykazu wód.
92 zł —-
4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu +
spinning)
75 zł —-
5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE
—- 93 zł
6. PEŁNA Uczestnik do 16 lat
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
20 zł
7. PEŁNA. Złota Odznaka z Wieńcami
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
20 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników
SSR (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
10 zł
9. UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI* 60 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA. Składka na TROLLING 120 zł
11. NIEPEŁNA. NIZINNA składka:
(z brzegu, łódź* i trolling)
308 zł —-
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)
—- 333 zł
* Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły
w zezwoleniach na 2021r,)
UWAGA! W legitymacji członkowskiej wędkującego muszą być wklejone znaczki PZW ze składką
członkowską oraz innymi – odpowiednimi składkami na ochronę i zagospodarowanie wód –
uprawniającymi do wędkowania.
Odstępstwa od tej zasady:
1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków
Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej oraz znaczki składek na ochronę
i zagospodarowanie wód).
2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje legitymacja członkowska z wklejonym znaczkiem składki
członkowskiej na 2021 rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek
okręgowych i uzupełniających na ochronę i zagospodarowanie wód).
3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek na ochronę
i zagospodarowanie wód osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej
składkami.
4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem
odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek – na ochronę
i zagospodarowanie wód.

PZW Szczecin Opłaty 2021

———————————————————————————————————————————-
Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 162/2020 r. z dnia 02.10.2020r.
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.
1. Prawo do ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW
w Szczecinie (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
 w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat /po okazaniu Karty Wędkarskiej/ – pod
warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – przy znaku obowiązuje
wpis skarbnika: Ulga ze względu na wiek.
System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie
ukończony określony wiek.
 odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (25
zł)oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód „okręgowej”
(20 zł) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji
odznaczenia/,
 odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (50 zł)
i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji
odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW złota lub Odznaka PZW
srebrna
 młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci /po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej/
– przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga – MS
 emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.400 zł brutto (1.176 zł netto) /po okazaniu
odcinka renty lub emerytury z okresu wykupienia składki – przy znaczku ulgowym skarbnik
wpisuje adnotację: „niski dochód”/.
2. Członek Honorowy zwolniony jest ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód /na
podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.
3. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący składkę na zagospodarowanie i ochronę wód
w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów
w całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie.
4. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy
sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do
korzystania z konkretnej ulgi np.:
a) legitymację uczniowską lub studencką,
b) „odcinek” renty lub emerytury /z okresu wykupienia znaków ulgowych/,
5. Wędkarz korzystający z prawa do zwolnienia (członek honorowy) lub ulgi:
a) ze względu na wiek,
b) ze względu na niski dochód (emeryci i renciści, których dochód nie przekracza 1.400 zł brutto),
c) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
d) odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,
– musi również posiadać odpowiedni wpis przy znaku składki w legitymacji członkowskiej
6. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak
brak wykupionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w
Szczecinie.

PZW Szczecin Opłaty 2021

 

Witamy w systemie On-line sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3, NIP: 813-10-93-035, biuro@pzwszczecin.com .

Zakup zezwolenia uprawnia do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Szczecinie według wykazu i zasad wędkowania znajdujących się tutaj.

Sprzedaż E-zezwoleń prowadzona jest przez Okręg PZW w Szczecinie w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.
Wykaz składek i opłat wędkarskich na bieżący rok znajduje się na stronie Okręg PZW w Szczecinie.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich

Przystępując do zakupu zezwolenia przez system On-line należy zapoznać się z Wykazem wód oraz zaakceptować Regulamin.

Płatności można dokonać tylko w oparciu o przelew elektroniczny z wykorzystaniem usług platformy PayU.

Zapraszamy do zakupu zezwoleń On-line.

opłaty on-line PZW Szczecin

Zezwolenie ONLINE

Płatne WYŁĄCZNIE poprzez E-ZEZWOLENIA

ZEZWOLENIE OKRESOWE do kontroli można okazać na telefonie typu smartfon lub wydrukowane na papierze.

Typy zezwoleń okresowych:

  • 1 dzień
  • 3 dni
  • 7 dni
  • 14 dni
  • Dla niezrzeszonych na 2021 rok

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 162 /2020 z dnia 02.10.2020r.
TABELA SKŁADEK i OPŁAT OKRESOWYCH na 2021 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie
Zezwolenie wykupione na okres do 14 dni – na rozpoczęcie wędkowanie pod końca roku kalendarzowego 2021
zachowuje ważność na dni określone zezwoleniem (w 2022 roku).
Zezwolenie na 2021 rok (punkt 9 n.c. oraz punkt 10 n.c.) – ważne od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
PŁATNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ E-ZEZWOLENIA
Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW
Osoba która wykupiła składkę członkowską PZW na rok kalendarzowy od 01.01.2021– 31.12.2021
ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
(zawiera nizinne)
1. 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 22 zł 28 zł
2. 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 33 zł 39 zł
3. 3 dni NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 34 zł 46 zł
4. 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 44 zł 56 zł
5. 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 48 zł 61 zł
6. 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 59 zł 72 zł
7. 14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 60 zł 74 zł
8. 14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 70 zł 86 zł
Opłata Okresowa dla NIEZRZESZONYCH w PZW i CUDZOZIEMCÓW
osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW
na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.2021 – 31.12.2021.
ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
(zawiera nizinne)
1 n c 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 36 zł 47 zł
2 n c 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 50 zł 63 zł
3 n c 3 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 55 zł 66 zł
4 n c 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 69 zł 81 zł
5 n c 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 75 zł 94 zł
6 n c 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 89 zł 107 zł
7 n c 14 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 95 zł 113 zł
8 n c 14 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 110 zł 126 zł
9 n c 2021 rok – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 401 zł 451 zł
10 n c 2021 rok – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 651 zł 751 zł

 

*    Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

** Łódź wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły wyżej ⇑ w zezwoleniach na 2021 r,)

n – niezrzeszony (Non-attached)

c – cudzoziemiec (foreigner)

Udostępnij artykuł ZPW:
  •  

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
robert
robert
3 września 2021 18:47

złodziejstwo i tyle 47 zł jeden dzień za co paranoja na jezioro w Drawieńskim Parku Narodowym kosztuje 8 zł super dojazd piękne pomosty co 50 metrów i ryby

Leszek
Leszek
13 sierpnia 2019 15:45

Jak udokumentować 10 letni staż?

wedkarz
wedkarz
Reply to  Leszek
4 stycznia 2020 13:02

jak to jak? w zezwoleniu masz przeciez wklejane znaczki kazdego roku. „skladka czlonkowska” jest tutaj kluczowym elementem.

Boguś
Boguś
Reply to  wedkarz
26 kwietnia 2021 12:03

Świetnie pod warunkiem że nie wymieniałeś Legitymacji Członkowskiej – bo ja i owszem mam tylko 3 znaczki a poprzednia się skończyła.