Składki Okręg Szczecin 2024 – Tabela Składek Rocznych

Okręg PZW Szczecin

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 września 2023 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

Składka członkowska 170 zł

Składka członkowska ulgowa 75% 43 zł:
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

Składka członkowska ulgowa 50% 85 zł:

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z
posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Składka członkowska ulgowa 25% 128 zł
– odznaczeni srebrną odznaką PZW

Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6. Legitymacja członkowska 10 zł
• W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach
ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW”.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu
(w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Składki Okręg Szczecin 2024 – TABELA SKŁADEK ROCZNYCHPZW Szczecin

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 września 2023 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w
ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i
zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza
młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie
wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli
stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub
wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady
wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono
określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób
niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia
br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Składki Okręg Szczecin 2024 – TABELA SKŁADEK ROCZNYCH

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 98/2023 z dnia 11.09.2023 r.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2024 ROK.
Obowiązuje na wodach Okręgu PZW w Szczecinie
RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA

1. NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning) 175 zł —-
2. NIEPEŁNA GÓRSKA NORMALNA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE —- 205 zł
3. NIEPEŁNA NIZINNA na jedno wybrane jezioro z brzegu
+ spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora
oraz jego nr z wykazu wód. 115 zł —-
4. NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning) 95 zł —-
5. NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA (z brzegu + spinning)
– obejmuje również wody NIZINNE—- 125 zł
6. PEŁNA Uczestnik do 16 lat
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling) 25 zł
7. PEŁNA. Złota Odznaka z Wieńcami
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling) 26 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników
SSR (Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling) 10 zł
UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI* 80 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA. Składka na TROLLING 155 zł
11. NIEPEŁNA. NIZINNA składka:
(z brzegu, łódź* i trolling) 410 zł —-
12. PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:
(Wody górskie i nizinne + łódź* i trolling)—- 440 zł
* Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2024 r,)

UWAGA! W legitymacji członkowskiej wędkującego muszą być wklejone znaczki PZW ze składką
członkowską oraz innymi – odpowiednimi składkami na ochronę i zagospodarowanie wód –
uprawniającymi do wędkowania.
Odstępstwa od tej zasady:
1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków
Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej oraz znaczki składek na ochronę i
zagospodarowanie wód).
2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje legitymacja członkowska z wklejonym znaczkiem składki
członkowskiej na 2024 rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące znaczki składek
okręgowych i uzupełniających na ochronę i zagospodarowanie wód).
3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek na
ochronę i zagospodarowanie wód osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi
wcześniej składkami.
4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za
wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek
– na ochronę i zagospodarowanie wód.
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 98/2023 r. z dnia 11.09.2023 r.
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce na ochronę i zagospodarowanie wód na 2024 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.
1. Prawo do ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW
w Szczecinie (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
• w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat – przy znaku obowiązuje wpis
skarbnika: Ulga ze względu na wiek;
System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie
ukończony określony wiek;
• odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej dla
odznaczonych odznaką złotą z wieńcami oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód
„okręgowej” (dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami) i okazaniu wpisu w legitymacji
członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia lub okazaniu legitymacji
odznaczenia/;
• odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu odpowiedniej do rodzaju odznaki
ulgowej składki członkowskiej i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego
na podstawie legitymacji odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW
złota lub Odznaka PZW srebrna;
• członkowie PZW w wieku 17 – 24 lat są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika:
Ulga – MS;
• członkowie PZW legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności. – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga N;
• Strażnicy SSR (członkowie PZW) – znak specjalny ulgowy po weryfikacji pracy za 2023 r.
• wędkarze PZW z innych okręgów, z którymi obowiązuje podpisane porozumienie na 2024 r.;
2. Członek Honorowy zwolniony jest ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód /na
podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/;
3. Wysokość zniżki dla CZŁONKA UCZESTNIKA w składce na ochronę
i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
4. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy
sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do
korzystania z konkretnej ulgi np.:
a) legitymację uczniowską lub studencką;
b) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
5. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi:
a) ze względu na wiek,
b) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
c) odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,
– musi również posiadać odpowiedni wpis przy znaku w legitymacji członkowskiej.
6. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak
brak wykupionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Szczecinie.
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie

Jedna opłata za wędkowanie w całej Polsce

Składki Okręg Szczecin 2024 – TABELA SKŁADEK ROCZNYCH

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 98/2023 z dnia 11.09.2023 r.

TABELA SKŁADEK i OPŁAT OKRESOWYCH na 2024 rok na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

Zezwolenie wykupione na okres do 14 dni – na rozpoczęcie wędkowanie pod końca roku kalendarzowego 2023 zachowuje ważność na dni określone zezwoleniem (w 2024 roku).
Zezwolenie na 2024 rok (punkt 9 n.c. oraz punkt 10 n.c.) – ważne od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
PŁATNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ E-ZEZWOLENIA
Składka Okresowa dla CZŁONKÓW PZW,
którzy wykupili składkę członkowską PZW na rok kalendarzowy od 01.01.2024 – 31.12.2024
ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
(zawiera nizinne)
1. 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 35 zł 42 zł
2. 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 46 zł 53 zł
3. 3 dni NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 52 zł 65 zł
4. 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 62 zł 75 zł
5. 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 76 zł 90 zł
6. 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 87 zł 101 zł
Opłata Okresowa dla NIEZRZESZONYCH w PZW i CUDZOZIEMCÓW
osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW
na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.2024 – 31.12.2024.
ZEZWOLENIA OKRESOWE NIZINNE GÓRSKIE
(zawiera nizinne)
1 n c 1 dzień NIEPEŁNE – 2 wędki z brzegu lub spinning 49 zł 61 zł
2 n c 1 dzień – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 63 zł 77 zł
3 n c 3 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 73 zł 85 zł
4 n c 3 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 88 zł 100 zł
5 n c 7 dni – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 89 zł 98 zł
6 n c 7 dni – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 117 zł 136 zł
9 n c 2024 rok – NIEPEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning 425 zł 480 zł
10 n c 2024 rok – PEŁNE 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling 696 zł 798 zł
* Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy
przebywający w Polsce czasowo.
** Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. krainy pstrąga i lipienia ograniczone do wyznaczonych
odcinków rzek – szczegóły na stronie internetowej www.pzwszczecin.com
n – niezrzeszony
c – cudzoziemiec
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie

 

ZEZWOLENIE OKRESOWE do kontroli można okazać na telefonie typu smartfon lub wydrukowane na papierze.

Typy zezwoleń okresowych:

– 1 dzień
– 3 dni
– 7 dni
– dla niezrzeszonych na cały 2023 rok

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments