Polskie Dni Karpiowe 2019 – Polskie Targi Karpiowe w Toruniu

Polskie Dni Karpiowe 2019
Polskie Dni Karpiowe 2019 – Polskie Targi Karpiowe w Toruniu

Witam serdecznie

Urbitor sp z o.o wraz z Polską Federacją Wędkarstwa Karpiowego zapraszają w dniach 23-24 listopada do Centrum Targowego PARK w Toruniu na Polskie Dni Karpiowe.Będzie to święto całej karpiowej Polski na które już dziś zapraszamy zarówno wystawców, jak i wszystkich zwiedzających  Karpiarzy i nie tylko.
Niech te dni będą Naszym wspólnym świętem Na targach będą mogli się Państwo zapoznać z nowinkami wędkarstwa karpiowego, jak również dokonać zakupów na kilkudziesięciu stoiskach, które na Państwa będą czekały.
Podczas naszego wydarzenia będą się mogli Państwo spotkać przy”piwku” ze znajomymi i miłośnikami wędkarstwa z całej Polski, jak również posłuchać ciekawych prelekcji i uczestniczyć w prezentacji najnowocześniejszego sprzętu wędkarskiego dostępnego na rynku.Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w charakterze wystawcy

Zainteresowanych wystawców zapraszamy do kontaktu pod adresem

Formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ KARP FORMULARZ 

Igor Klawiński  i.klawinski@urbitor.pl  tel   602629432

Michał Sibora  m_sibora@pfwk.pl      tel   511356688

Polskie Dni Karpiowe 2019

Polskie Dni Karpiowe 2019 – Polskie Targi Karpiowe w Toruniu
 • Postanowienia ogólne

Regulamin

 • Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestnictwa Wystawcy w Polskich Dniach Karpiowych zwanych dalej Targami organizowanymi przez URBITOR z o.o. w Toruniu (zwany dalej Urbitor).
 • Regulamin w szczególności obejmuje część targową oraz prezentację.
 • Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia udziału – umowy uczestnictwa Wystawcy w
 • Zgłoszenie udziału w Targach jest równoznaczne z akceptacją
 • Zasady uczestnictwa
 • W Targach mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym bądź branżowym imprezy. Wystawienie wyrobów niezgodnych z tematyką Targów lub mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla zwiedzających wymaga uprzedniej pisemnej zgody – pod rygorem nieważności – Urbitor oraz zapewnienia przez Wystawcę odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Warunkiem uczestnictwa w Targach jest otrzymanie przez Urbitor wypełnionego i podpisanego przez uprawnionego do reprezentacji Wystawcę formularza zgłoszeniowego (Urbitor może zażądać dokumentu potwierdzającego umocowanie).
 • Urbitor z o.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia imprezy bądź jej odwołanie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatorów.
 • Warunki płatności
 • Zawarcie umowy zobowiązuje Wystawcę do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności dokonywania w terminie wszystkich płatności.
 • Najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem Targów wystawca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej należności.
 • Wpłaty mogą być dokonywane na rachunek Urbitor Sp. z o.o. lub bezpośrednio w siedzibie
 • Koszt uczestnictwa w Targach określa punkt 4 zgłoszenia targowego udziału –
 • Za opóźnienie w zapłacie naliczane będą odsetki
 • Brak pełnej wpłaty do 7-go dnia przed rozpoczęciem imprezy oznacza rezygnację z udziału z konsekwencjami określonymi w dziale IV niniejszego
 • Odwołanie uczestnictwa
 • Wystawca może na piśmie pod rygorem nieważności odwołać swoje uczestnictwo w
 • Odwołanie uczestnictwa w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy nie zwalnia wystawcy z obowiązku zapłaty całej należności wynikającej ze zgłoszenia udziału – umowy.
 • Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do siedziby Urbitor Sp. z o.
 • Ekspozycja
 • Budowa, montaż, wyposażenie stoiska następuje zgodnie ze zgłoszeniem udziału – umową.
 • Wystawca może zlecić wykonanie zabudowy i demontażu stoiska we własnym zakresie jednak po uprzednim zatwierdzeniu planu przez
 • Przekazanie stoisk wystawcom nastąpi w przeddzień otwarcia Targów tj. 22.11.2019 od godz. 08:00 do godz. 17:00.
 • Wystawca zobowiązany jest przygotować wystrój stoiska w przeddzień otwarcia Targów 22.11.2019 r. od godz. 08:00 do godz. 18:00 lub 23.11.2019 r. tj. dnia otwarcia imprezy od godz. 7:00 do godz. 8:30.
 • Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących porządku i bezpieczeństwa zawartych w regulaminie
 • Na stoisku mogą być wystawione wyłącznie artykuły tematycznie bądź branżowo związane z tematyką Targów.
 • Wystawcy zobowiązani są do pozostania na stoiskach do czasu zakończenia Targów tj. do dnia 24.11.2019 do godz. 17:00
 • W przypadku opuszczenia stoiska przez wystawcę bez zgłoszenia tego faktu u organizatora, wystawca będzie obciążony kosztami sprzętu ujętego w zgłoszeniu w przypadku jego zaginięcia.
 • Urbitor przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą stosownie do kolejności zgłoszeń oraz projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i warunków techniczno-organizacyjnych targów, zastrzegając sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni wystawienniczej ze względów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak też z przyczyn od Urbitor niezależnych. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony
 1. Niedopuszczalne jest w czasie trwania Targów zajmowanie przez wystawcę powierzchni poza obrębem zamówionego i wytyczonego W przypadku nie przestrzegania tego zapisu Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów wystających poza wytyczone stoisko oraz zapłaty za zajętą dodatkowo powierzchnię wg stawki 90 zł netto za m2.
 2. W przypadku, gdy wystawca, lub w jego imieniu inne podmioty, rozpowszechniają utwory artystyczne, Wystawca jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy ze stowarzyszeniem zajmującym się ochroną praw autorskich i wnieść z tego tytułu stosowne opłaty.
 • Reklama
 • Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca to normalnego toku pracy innych Wystawców.
 • Zamieszczenie reklam i tablic informacyjnych poza obrębem stoiska wymaga zgody Urbitor i wniesienia stosownych opłat. Montaż reklam i tablic informacyjnych poza obrębem stoiska może być wykonany tylko przez służby
 • Ochrona i odpowiedzialność Urbitor Sp. z o.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia i kradzieże wystawionych eksponatów, towarów znajdujących się na terenie Targów przed po i w trakcie trwania imprezy, jak również za szkody spowodowane przez publiczność i osoby Wszelkie ryzyko utraty bądź uszkodzenia mienia Wystawcy ponosi Wystawca.
 • Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia organizatorom wszelkich szkód, które nastąpią w czasie trwania Targów.
 • Roszczenia i reklamacje
 • Wszystkie reklamacje Wystawca powinien zgłaszać pisemnie pod rygorem nieważności w czasie trwania Targów. Po upływie tego terminu prawo do zgłaszania roszczeń
 • Wystawca pokrywa wszelkie szkody powstałe w majątku organizatora w wyniku niewłaściwego użytkowania
 • Reklamacje wystawcy wynikłe z realizacji umowy nie upoważniają Wystawcy do opóźnienia przekazania należności w całości.
 • Prawa i obowiązki
 • Wystawca może dekorować powierzchnie stoiska przygotowanego przez Urbitor pod warunkiem, że można tego dokonać bez żadnych uszkodzeń po opuszczeniu stoiska i po uzyskaniu zgody organizatora.
 • Wystawcy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać szczegółowych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wywieszonych w Centrum Targowym
 • Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w Centrum Targowym PARK, kostce brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach ścianie skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy w wysokości 100% wartości
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, P-poż zagrażających życiu lub zdrowiu osób trzecich, naruszenia porządku publicznego lub innych zasad ujętych w regulaminie komisarz Targów po ustnym upomnieniu wystawcy może nakazać opuszczenie Targów (wykluczenie z Targów). W przypadku niezastosowania się do polecenia opuszczenia Targów i dalszego zakłócania porządku Urbitor wezwie Policję bądź siły porządkowe. Wykluczenie z powodów wyżej wymienionych spowoduje naliczeniem kary umownej w kwocie 1000 PLN
 • Uwagi końcowe
 • Postanowienia regulaminu mają również zastosowanie wobec podmiotów wykonujących czynności na podstawie umów zawartych z Wystawcami, w tym też Wykonujących na ich rzecz usługi zabudowy.
 • Wszelkie uzgodnienia muszą być pod rygorem nieważności potwierdzone na piśmie.
 • Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd w
 • Wystawca wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, wykonanych przez Urbitor podczas trwania Targów w materiałach reklamowych i
 • Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny Targów zwierząt. Nie dotyczy to zwierząt będących przedmiotem ekspozycji, objętej zakresem tematycznym Targów.
Polskie Dni Karpiowe 2019 – Polskie Targi Karpiowe w Toruniu

 

Polskie Dni Karpiowe 2019


Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.

— Pozdrawiam Igor Klawiński Komisarz ds. targów i.klawinski@urbitor.pl Urbitor Sp. z o.o. Centrum Targowe PARK ul. Szosa Bydgoska 3 87-100 Toruń tel. (+48 56) 612 02 59 fax. (+48 56) 612 02 56 kom. 602- 629- 432 www.targitorunskie.pl

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments