Organizacja Spławikowych Wędkarskich Zawodów Sportowych

Zasady wędkowania w Polsce -PZW
Główny Kapitanat Sportowy PZW
Warszawa, styczeń 2018
Uchwała Nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r.

ORGANIZACJA SPŁAWIKOWYCH WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH

(tekst jednolity)
1. RODZAJE ZAWODÓW
1.1. Wędkarskie zawody spławikowe dzielą się na:
 mistrzowskie;
 ogólnopolskie z cyklu “Grand Prix Polski” (GPP);
 eliminacyjne;
 towarzyskie.
1.2. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach
wiekowych: seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów, kadetów.
Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:
seniorzy: – powyżej 25 lat;
kobiety: – powyżej 18 lat;
niepełnosprawni: – powyżej 15 lat;
młodzież (U 25) : – od 21 do 25 lat;
juniorzy (U 20) : – do 20 lat;
kadeci (U 15) : – do 15 lat;
* do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do
zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej
granicy wieku decyduje rok urodzenia.
Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku
kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy
wieku.
1.3. Młodzież U-25 ma prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu rozgrywek
może startować wyłącznie w jednej kategorii. Juniorzy U-20 i kadeci U-15 mają prawo
startu i nagradzania w swojej kategorii i kategorię wyżej.
1.4. Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, klubu, okręgu i kraju.

2. UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1. Zasady ogólne.
2.1.1. W Mistrzostwach Polski, oraz zawodach ogólnopolskich GPP mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję sportowca oraz aktualne badania lekarskie. Mogą również startować zaproszeni zawodnicy zagranicznych związków
wędkarskich. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportu wędkarskiego określa Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji. (cz. I ZOSW).
W zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nieposiadające
licencji.
2.1.2. Licencję przyznaje i pozbawia, Główny Kapitanat Sportowy. Licencję przyznaje się na czas
określony lub bezterminowo.
2.1.3. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem
łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator.
2.2. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych.
2.2.1. Mistrzostwa Koła i Klubu.
Prawo startu w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mają wszyscy członkowie koła
i klubu.
2.2.2. Mistrzostwa Okręgu.
W Mistrzostwach Okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą
ubiegłoroczni mistrzowie Okręgów, zawodnicy kół i klubów – członkowie danego Okręgu.
Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny
organ do tego upoważniony (np. Okręgowy Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez
Zarząd Okręgu organ).
W przypadku przekroczenia określonego limitu, uczestników mistrzostw ustala się
w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału
w eliminacjach ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry PZW.
2.2.3. W przypadku zawodów rangi mistrzostw okręgu, koła i kluby są zobowiązane do
pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu. W przypadku
rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni
przed terminem zawodów.
2.3. Mistrzostwa Polski.
Indywidualny Mistrz Polski seniorów, kobiet, młodzieży U25, juniorów U20 oraz kadetów
wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. Drużynowy Mistrz Polski
wyłaniany jest z klasyfikacji drużynowej cyklu zawodów GPP – do klasyfikacji brane są
wyniki wszystkich zawodów.
Klubowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu imprez GPP ze składu drużyn, do klasyfikacji
brane są wyniki 3 seniorów (oddzielna klasyfikacja – 100% zawodów).
W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować poza
konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza koła, klubu,
okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy.
Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach można rozgrywać, jako Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł
Mistrza Polski otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych zawodników, który posiada
obywatelstwo polskie.
2.3.1 W Mistrzostwach Polski prawo startu mają.
w kategorii seniorów:
 ubiegłoroczny Mistrz Polski;
 aktualni mistrzowie okręgów;
 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w GPP na dany rok, pod warunkiem
uczestnictwa minimum w dwóch turach zawodów GPP (każda drużyna uprawniona do
startu w GPP na dany rok ma prawo do wystawienia na MP trzech seniorów);
 ubiegłoroczny Mistrz Polski młodzieży U-25, który danego roku przekroczył limit wieku.
w kategorii kobiet:
 ubiegłoroczna Mistrzyni Polski;
 aktualne mistrzynie okręgów;
 wszystkie zawodniczki, które uzyskały prawo startu w GPP na dany rok;
w kategorii młodzieży U-25:
 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
 aktualni mistrzowie okręgów;
 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w GPP na dany rok;
 ubiegłoroczny Mistrz Polski młodzieży U-20, który danego roku przekroczył limit wieku.
w kategorii juniorów U-20:
 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
 aktualni mistrzowie okręgów;
 ubiegłoroczny Mistrz Polski kadetów, który danego roku przekroczył limit wieku.
w kategorii kadetów U-15:
 ubiegłoroczny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;
 aktualni mistrzowie okręgów;
 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach
eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska).
W kategorii kobiet i juniorów, w zależności od pojemności łowiska GKS może
dopuścić dodatkowych zawodników do startu w MP pod warunkiem uczestnictwa
w zawodach eliminacyjnych do MP poza określonymi ww. warunkami.
2.3.2 Ilościowe zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla
ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy.
W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów wraz
z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi
najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach
Okręgu zawodnika uprawnionego do startu w MP lub braku możliwości startu Mistrza
Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona do zgłoszenia), uprawnienia nabywa
kolejny zawodnik nie posiadający takich uprawnień.
2.3.3 Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych
nie będą honorowane. Protokoły przekazane z okręgów organizator Mistrzostw Polski
zwraca do GKS wraz z protokołem Mistrzostw.
2.4 Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix Polski (GPP).
Zawody GPP stanowią podstawę do wyłonienia kadry PZW oraz służą ocenie rywalizacji
sportowej zawodników, klubów i okręgów.
Kluby, których drużyny nabyły prawo startu w zawodach z cyklu GPP mają obowiązek za
pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia startu w GKS,
do 31 stycznia danego roku. W przypadku niedokonania potwierdzenia przez
uprawniony klub uczestnictwa w wyznaczonym terminie, GKS ma obowiązek uzupełnienia
liczby startujących drużyn do 16 drużyn, z drużyn tracących uprawnienia do startu i drużyn
z zawodów eliminacyjnych (w zależności od liczby brakujących drużyn lub zawodników)
według zasady pierwszeństwa z GPP, a w następnej kolejności z zawodów eliminacyjnych.

Drużyny startujący w zawodach cyklu GPP mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zawodach cyklu prawo startu ma:

16 klubów (12 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej za ubiegły rok oraz 4 drużyny
z zawodów eliminacyjnych) w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież
U-25) oraz indywidualnie:
 w kategorii seniorów zawodnicy od 1 do 30 miejsca z klasyfikacji GPP za ubiegły rok
i od 1 do 8 miejsca zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, nie będącymi członkami
drużyn, które uzyskały prawo startu;
 w kategorii kobiet, młodzieży (U-25) zawodniczki i zawodnicy od 1 do 15 miejsca
z klasyfikacji GPP za ubiegły rok i od 1 do 4 miejsca zawodniczki i zawodnicy
z zawodów eliminacyjnych, niebędącymi członkami drużyn, które uzyskały prawo
startu;
 ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski w kategorii kobiet, seniorów i młodzieży U-25.
 członkowie kadry po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego
Na koniec każdego roku startów 4 ostatnie drużyny z klasyfikacji rocznej opuszczają
rywalizację w zawodach z cyklu GPP oraz zawodniczki i zawodnicy indywidualni:
 w kategorii seniorów: od 31 miejsca;
 w kategorii kobiet i młodzieży U-25: od 11 miejsca,
Członek kadry w kategorii: młodzieży U-25 i juniorów U-20, który danego roku
przekroczył limit wieku, ma prawo startu w zawodach GPP w wyższej kategorii wiekowej.
Jeżeli drużyna, która zakwalifikowała się do startu w zawodach GPP na dany sezon, nie
będzie w stanie startować w pełnym składzie od początku sezonu, zostanie wykreślona
z listy zakwalifikowanych drużyn, a jej miejsce zajmie kolejna drużyna. W każdych
zawodach GPP drużyna musi startować w pełnym składzie.
W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch lub więcej drużyn z jednego
klubu, zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I, II itd.
Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jedną drużynę,
a ewentualne zmiany składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym
sezonie nie startowali w innych drużynach lub stratowali w zawodach GPP indywidualnie.
Zawody eliminacyjne – cykl zawodów 2-turowych.
W zawodach eliminacyjnych do GPP prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach,
drużyny w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież U-25) oraz
zawodniczki i zawodnicy indywidualni.
Organizator ma prawo ograniczyć ilość startujących zawodników ze względu na pojemność
łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Okręgi/kluby, które złożą akces do startu w zawodach eliminacyjnych do GPP,
zobowiązane są do dokonania opłaty startowej za wszystkie zawody eliminacyjne
w terminie i na warunkach określonym przez GKS.
Zawody w kategorii juniorów U-20 i kadetów U-15 – cykl 3 zawodów 2-turowych. Zawody
rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez
macierzyste okręgi.
2.4.1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w zawodach
rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej. W przypadku kontuzji odniesionej w czasie tury
zawodów, zawodnik może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego na
oficjalnym dokumencie (karta zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie może być
zmieniony. Na zastępstwo zawodnika musi wydać zgodę Sędzia Główny.
2.5. Zawody międzynarodowe, towarzyskie.
2.5.1. W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy wytypowani
przez właściwe kapitanaty.
2.5.2. W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator.

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

3.1. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mogą być pobierane opłaty startowe od zawodników.
3.2. Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają kluby i koła.
3.3. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników
pokrywają okręgi. Koszty udziału w zawodach GPP ponoszą startujący zawodnicy bądź ich
kluby.
3.4. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, zgodnie z ustaleniami.
3.5. Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od okręgu),
ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na zanęty
i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW
delegującej zawodnika.
3.6. Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego kapitanatu sportowego.

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.

4.1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w poszczególnych kategoriach i klasyfikacjach
otrzymują tytuły mistrzów Koła, Klubu, Okręgu i Polski. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują
odpowiednio tytuły I i II wicemistrza.
4.2. We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3 miejsca pucharami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach.
4.3. W zawodach o mistrzostwo okręgu, mistrzostwach Polski i GPP wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom.
4.4. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie
zwycięzców sektorów lub tur.
4.5. Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji
drużynowej, medale i imienne dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz klub
i okręg PZW.
4.6. We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.
4.7. Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za bieżący rok, którzy zajęli miejsca 1-6
w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.
4.8. Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście,
stosownie do specyfiki dyscypliny.

5. ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.

5.1. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są:
 o mistrzostwo koła, klubu, okręgu – odpowiednie zarządy tych jednostek;
 o mistrzostwo Polski, międzynarodowych i międzypaństwowych – Zarząd Główny PZW,
który może zlecić organizację zawodów jednemu z okręgów PZW;
 ogólnopolskich z cyklu GPP – odpowiedni okręg PZW lub klub za pośrednictwem
macierzystego okręgu;
 zawodów towarzyskich różnych szczebli – zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub
osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW.
5.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozegrane w minimum dwóch turach.
Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów, z możliwością
przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory. Liczbę sektorów wyznacza się dzieląc
liczbę uczestników mistrzostw (w kategorii wiekowej) przez 15.
Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed
planowaną datą Mistrzostw Polski. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, zawody dwuturowe uznaje się za odbyte po
rozegraniu jednej tury.
W kołach, klubach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów
mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski należy rozgrywać, jako zawody dwudniowe.
5.3. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.
5.4. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas zawodów
centralnych należy w widocznym miejscu wywiesić flagę państwową i flagę PZW, jak
również transparent informujący o charakterze imprezy. W przypadku zawodów
międzynarodowych należy wywiesić flagi państwowe uczestników zagranicznych. W czasie
otwarcia i zamknięcia mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych obowiązuje
ceremonia wciągnięcia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy oraz odegrania
hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi PZW.
5.5. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny mistrz Polski w asyście pozostałych medalistów. W przypadku mistrzostw Polski rozgrywanych
jednocześnie w klasyfikacji drużynowej, poczet flagowy stanowi aktualny indywidualny
mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny mistrzowskiej.
5.6. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do
Głównej komisji sędziowskiej w przypadku:
 swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego,
 sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb,
 wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu
nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych
wyników.
Protest może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej
najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.
Protesty powinny być składane na piśmie, są wolne od kaucji. Protesty rozpatruje główna
komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.
Od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem
wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do Sędziego Głównego.
5.7. Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW. Organizator jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania odnośnego pokwitowania oraz bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania.
5.8. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia
i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego
zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnikowi dopisuje się
25% maksymalnych punktów sektorowych (z zaokrągleniem górę) do klasyfikacji ogólnej
cyklu zawodów.
5.9. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany wywieszać wyniki po każdej
turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu.
Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, główna komisja sędziowska jest
zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu
zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją
zwycięzców.
5.10. Oficjalne wyniki zawodów ogólnopolskich organizator jest zobowiązany przekazać
wszystkim uczestnikom zawodów, klubom, okręgom, mediom, GKS, organizacjom
zagranicznym i trenerowi kadry PZW w ciągu 2 tygodni po zakończeniu zawodów.
5.11. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski i ogólnopolskich z cyklu GPP podlegają kontroli przez GKS PZW. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, GKS po wykryciu nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji wyników. Koszty naprawy wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.
5.12. W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej obowiązuje jedna klasyfikacja.
W rocznej krajowej klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani.
5.13. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb, korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.
5.14. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej
5 gramów. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie z regułami
matematycznymi) do 5 gramów.
Ponadto obowiązują zasady:
 ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną wagą, w przypadku
awarii wagi dopuszcza się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną legalizację
Urzędu Miar lub, w zakresie udzielonych uprawnień, przez upoważnione do tego
podmioty;
 ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu
w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.
5.15. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w ilości i jakości,
spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.
5.16. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia
płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni
tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie
rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”.
Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm. Organizator
jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość
skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję
sędziowską zawodów. Zgodnie z R.A.P.R. za rybę wymiarową uznaje się rybę o długości
równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego.
5.17. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury).
Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych
zalicza się do połowu.
5.18. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości
zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany
w całych zawodach.
5.19.Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne
z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg.

6. TEREN ZAWODÓW.

6.1. Przy organizacji zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów, a w przypadku
skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu do miejsca zbiórki
czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne.
6.2. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do rozegrania zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.
6.3. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być
równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie
ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników
(kładka, ostroga itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.
6.4. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć
z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii.
6.5. Przyjmuje się jednakowe zasady wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk
w sektorach:
 na wodach płynących – rosnąco zgodnie z biegiem nurtu;
 na wodach stojących – rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka
terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody;
 na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie
rosnąco zgodnie z naturalnym nurtem.
6.6. Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny. Przyjmuje się literowe oznaczenia sektorów: A, B, C…
Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach: A1, A2, A3…
6.7. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej liczba sektorów musi być równa
liczbie zawodników drużyny, a każdy sektor musi być podzielony na dwa podsektory.
Podsektory nie dotyczą zawodów do 15 zawodników w sektorze.
W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny.
6.8. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów.
6.9. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana).
Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.
6.10. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych, pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej muszą być od siebie oddzielone strefą neutralną o szerokości minimum 10 metrów.
Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.
6.11. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone, jako:
 zawody jednoczesne – wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz
mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie
i miejscu;
 zawody niejednoczesne – mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane,
jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach
6.12. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu, jako zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze.
6.13. Obowiązuje zasada przydzielania zawodnikom sektorów, stanowisk, numerów startowych, na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela.
6.14. W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla każdej z tur zawodów dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach
kolejnych tur.
6.15. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej. Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach.
6.16. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się zawsze przed
losowaniem stanowisk. W drugiej i kolejnych turach zawodów, zawodnik może wylosować
ten sam sektor. Wskazane jest rozstawienie zawodników w sektorach. Podstawą
rozstawienie jest ubiegłoroczna klasyfikacja GPP.
6.17. Losowanie stanowisk na zawodach Mistrzowskich odbywa się w sektorach w dniu
zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.
Losowanie stanowisk w sektorach na zawodach GPP odbywa się w sekretariacie zawodów
w dniu zawodów. Kierownicy drużyn losują listy wylosowanych stanowisk we wszystkich
sektorach, zgodnie z zasadą, że żadna drużyna nie wylosuje dwóch stanowisk
otwierających lub zamykających w żadnym z sektorów. Zawodnicy startujący
indywidualnie losują stanowiska z pozostałych stanowisk ręcznie. Losowania muszą być
ukończone nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.
6.18. Podział na podsektory w zawodach GPP odbywa się w następujący sposób.
Po przeprowadzeniu losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2.
W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk.
W przypadku, gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym
podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach.
6.19. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla
pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności zgodnej
z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów losuje się
pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok
ubiegły – dotyczy kategorii seniorów. W kategorii kobiet i młodzieży trening odbywa się
odpowiednio w sektorach kobiet i młodzieży.
6.20. Trening oficjalny podczas spławikowych zawodów z cyklu GPP i Mistrzostw Polski jest
obowiązkowy dla wszystkich drużyn i zawodników indywidualnych. Odbywa się w piątek
poprzedzający zawody w godzinach określonych przez Organizatora w komunikacie.
Zaleca się, aby w zawodach GPP oraz MP godzina rozpoczęcia treningu oraz
poszczególnych tur zawodów była taka sama.
Trening dla kategorii wiekowej U-15 i U-20 w ciągu roku szkolnego nie jest obowiązkowy.
Drużyny i zawodnicy indywidualni zajmują stanowiska wyznaczone im przez Organizatora
w drodze losowania. Informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w Biurze
Zawodów w środę poprzedzającą zawody, na stronach internetowych PZW, a także w dniu
treningu we wszystkich sektorach od godziny 800
.
Podczas treningu obowiązują dwa sygnały: „wolno nęcić” – na 10 minut przed
rozpoczęciem łowienia i „koniec treningu”. Łowienie ryb i nęcenie po sygnale „koniec
treningu” jest zabronione na całym trenie zawodów. Drużyny oraz zawodnicy
indywidualni, nie uczestniczący w treningu obowiązkowym nie będą dopuszczeni do startu
w zawodach.
W przypadku losowo uzasadnionej nieobecności na treningu decyzję o dopuszczeniu
do startu zawodnika podejmuje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z członkami
Głównej Komisji Sędziowskiej.
6.21. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla seniorów, młodzieży U-25 i kobiet
4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania
tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla
kadetów U-15 i juniorów U-20 nie mniej niż 1 godzinę a dla pozostałych kategorii nie
mniej niż 2 godziny. O czasie trwania tury i ich ilości w zawodach na poziomie kół
i okręgów decydują właściwe OKS-y.
6.22. Organizator zawodów od szczebla międzyokręgowego wzwyż jest zobowiązany udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska zawodów. Jeżeli jest mto niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się podobnymi warunkami naturalnymi i podobnym rybostanem. Trening powinien trwać tyle czasu, co właściwe zawody i odbywać się w tych samych godzinach, co planowana impreza.
6.23. Organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłącza łowisko zawodów spod wędkowania amatorskiego na czas zawodów.
6.24. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które
uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym,
zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze, decyzje podejmuje Sędzia Główny
w porozumieniu z Komisją Sędziowską i organizatorem.
W razie przeprowadzenia oficjalnego treningu i braku możliwości rozegrania dalszej części
zawodów na łowisku głównym, w dniu następnym przeprowadza się na łowisku
rezerwowym ponowny oficjalny trening oraz jedną turę zawodów.
6.25. Sekretariat zawodów – punkt organizacyjny zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.

7. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

7.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia
nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie
zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie
10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej
prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno
być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało
naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka.
W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora, obowiązują
limity maksymalnej długości wędziska:
 kadeci U-15 – 10,0 m;
 kobiety, juniorzy U-20 – 11,5 m;
 seniorzy, młodzież U-25 – 13,0 m.
W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże,
ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie
czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany
uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki
obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie
zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.
7.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na
stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.
7.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką,
niezależnie od stosowanej metody łowienia.
7.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy
obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum
3,50 metra. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli
technicznej zanęt i przynęt. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do
przetrzymywania ryb.
7.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1 m x 1 m, na której zawodnik może stać (siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.
7.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, peletu (także,
jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów, młodzieży
U25 i kobiet – do 20 litrów, a dla pozostałych kategorii – do 17 litrów na jedną turę dla
jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana,
gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp. i innymi dodatkami,
które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie
suchym dopuszcza się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku.
Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi
2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l grubej
ochotki) i 0,5 litra czerwonych robaków.
Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty
w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami
FIPSed tj.1 l, 0,75 l, 0,5 l, 0,25 l i 0,125 l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni
we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.
Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do
kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l
pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów
podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona
wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza
wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l.
Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”. Inna
forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem
karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanym do karty startowej zawodnika (np. zawodnik,
który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty
zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona
komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką
(trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz dokonuje kontroli długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio
wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli, po drugim
sygnale).
Dopuszcza się pomoc trenera w przygotowaniu zanęt i przynęt w celu przedstawienia ich
komisji technicznej, za zgodą sędziego głównego, do 40 minut od sygnału wejścia na
stanowisko.
Skład Komisji Technicznej:
 sędzia sektorowy;
 sędzia wagowy;
 sędzia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast
dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być
łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest
dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał).
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję
Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema
punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.
7.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
 zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej
kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno
łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć.
 zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo
z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi
nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika
jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.
Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty
sygnał).
Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko zanęcanie
ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy (dopuszcza się stosowanie proc z systemem
formowania kul) oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) umieszczonym na szczytówce
wędziska. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika (kubka) na końcówce wędziska
lub topu wędziska.
W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz
do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędziska określonej w
pkt. 7.1. W czasie nęcenia pojemnikiem, zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody
(z wyjątkiem zestawu, na którym jest na stałe zamocowany pojemnik).

8. PRZEBIEG ZAWODÓW.

8.1. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał
upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu
wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym).
Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa
może być przygotowywana przez zawodnika lub osobę trzecią poza stanowiskiem.
Obowiązują następujące sygnały:
 pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik
wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.
Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na
stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi
wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci
sygnał);
 drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;
 trzeci sygnał – na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może
rozpocząć nęcenie zanętą ciężką;
 czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik
rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej;
 piąty sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;
 szósty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej
ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje
w wodzie.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, podawane
hukowo ale słyszalne na całym terenie zawodów.
8.2. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić
w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko
i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona,
jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być
bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę
do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy
musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie
startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć
wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana,
zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub
sektorowej.
8.3. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania,
pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach
w łowieniu – rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał
linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie
i z rozwagą.
Zabrania się:
 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;
 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;
 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;
 używanie echosond, także podczas treningu;
 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału
(np. telefonów, krótkofalówek, itp.)
Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet, kadetów
i osób niepełnosprawnych (kontuzjowanych) w nieprzekraczalnym czasie 30 minut
po 1 sygnale.
8.4. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za
pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone
elementy wędki i podać napoje chłodzące.
Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby
upoważnione przez Sędziego Głównego.
Klub może oficjalnie zgłosić dwóch trenerów (kierownika i trenera). W wypadku, gdy
sektor lub grupy sektorów oddzielają przerwy większe niż 100 m, albo sektory są
rozmieszczone na różnych brzegach łowiska, klub może zgłosić taką liczbę trenerów aby
na jeden oddzielony sektor /grupę sektorów/ przypadał jeden trener, (liczbę tę określa
organizator zawodów w komunikacie nr 1), mogą oni wchodzić na stanowiska zajmowane
przez członków swojego klubu; trenerzy muszą nosić identyfikatory (otrzymane od
organizatora) wskazujące ich status. Tylko jeden trener może jednocześnie przebywać na
stanowisku.
8.5. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – kierownik, trener drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel
podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.
8.6. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY:
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może
odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub
uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.
I. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
 żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał – koniec fazy
przygotowania).
II. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego
opuszczenia stanowiska.
Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
 drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na
kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej
przez Główną Komisję Sędziowską).

9. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

9.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
9.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili
zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast
wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby
należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
9.3. Jeżeli organizator zapewnia wszystkie wagi legalizowane przez Urząd Miar lub przez
upoważnione do tego podmioty w zakresie udzielonych uprawnień, w takim wypadku ryba
po zważeniu może od razu zostać wpuszczona do wody.
9.4. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów;
 odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego
i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. W przypadku
niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak w pkt. 8.2.
w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem.
9.5. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.

10.ZASADY USTALANIA WYNIKÓW.

10.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
10.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty
te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.
W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów
uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.
10.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych.

11.PUNKTACJA.

11.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb,
zwanych dalej punktami, wraz z ewentualnymi punktami karnymi.
11.2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny
ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii)
plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe
punkty sektorowe (np. zawodnik „X” sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został
zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt.
sektorowe).
Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika
dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 3 punktów sektorowych /podsektorowych/.
11.3. Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie
liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy
otrzymują liczbę punktów podsektorowych lub sektorowych równą średniemu miejscu,
które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5
punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 –
sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili
ryby w otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc
nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z
nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy
otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników,
sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników,
którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy;
przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej.
Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest tylko jeden
zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych
równą ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę,
jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe).
Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer
kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej
kategorii) plus 1.
11.4. Zawodnik wyrównawczy.
Przy podziale sektora na dwa podsektory: w przypadku, kiedy liczba startujących
w sektorze jest nieparzysta (np. 33 zawodników w sektorze), zawodnik na stanowisku nr
17 będzie uwzględniony w klasyfikacji obu podsektorów. Miejsce zajęte w pierwszym
podsektorze (stanowiska od 1 do 17), będzie brane pod uwagę w klasyfikacji
indywidualnej, natomiast miejsce zajęte przez niego w drugim podsektorze (stanowiska od
17 do 33), będzie brane pod uwagę tylko przy klasyfikacji innych zawodników w tym
podsektorze. W przypadku kiedy zawodnik zajmie 3 miejsce w podsektorze (stanowiska od
17 do 33), inni zawodnicy zajmą odpowiednio miejsca: 1,2, , 4, 5, 6,….., 16 i 17.
11.5. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych
uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez zawodników drużyny. Za brak zawodnika
w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie
startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej
kategorii plus 1.
11.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.
11.6.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe
uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza
suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który
w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest
klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych,
o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach,
a następnie większa waga złowionych ryb w jednej z dwóch tur zawodów.
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we
wszystkich turach nie jest klasyfikowany.
11.6.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe
zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach
w kolejnych turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma
punktów zawodników drużyny, a następnie najwyższa waga złowionych ryb uzyskana
przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur. Przy dalszej równości
przyznaje się miejsca ex aequo.
11.7. Miejsce “ex aequo”, to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika.
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje
się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy
także numerowania miejsca drużyny
11.8. Zawodnicy rezerwowi uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają sklasyfikowani
na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.

12.ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA.

W turze zawodów:
 wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania;
 przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej
kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”;
 zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia
gruntu;
 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia;
 używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu;
 nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;
 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego
zwrócenia uwagi przez sędziego;
 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny;
 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów;
 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze
zawodów;
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym;
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy
technicznej.
W całych zawodach:
 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego);
 za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty
lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną;
 łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.

13. REGULAMIN OGÓLNEJ KRAJOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

I DRUŻYNOWEJ GRAND PRIX POLSKI.
13.1. Klasyfikacje indywidualne seniorów, kobiet, młodzieży U-25, juniorów U-20 i kadetów U-15
obliczane są w cyklu rocznym. Obejmują sumę punktów sektorowych określonej przez GKS
liczby najlepszych wyników zawodnika uzyskanych w turach ogólnopolskich zawodów z
cyklu GPP i Mistrzostw Polski, uwzględnianych przy obliczaniu rocznej klasyfikacji ogólnej.
Mniejsza suma punktów sektorowych daje wyższe miejsce w klasyfikacji.
13.2. Podstawą klasyfikacji indywidualnej jest suma punktów sektorowych zawodników
w podsektorze lub sektorze określonej przez GKS liczby tur zawodów danej kategorii.
W przypadku uzyskania równej liczby sumy punktów sektorowych, wyższe miejsce zajmuje
zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów za złowione ryby. Jeśli to porównanie
nie daje rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo. Zawodnikowi
niestartującemu w danych zawodach, przypisuje się liczbę punktów sektorowych równą
liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii
plus 1.
13.3. Drużynowa klasyfikacja GPP stanowi podsumowanie startów reprezentacji klubów (łącznie)
w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów GPP.
13.4. Drużyny, które nie złowiły żadnej ryby otrzymują do klasyfikacji GPP liczbę punktów równą
średniej wartości miejsc nie przydzielonych w klasyfikacji końcowej danych zawodów,
nawet przy różnej sumie miejsc sektorowych: (np. na 25 drużyn startujących, 10 drużyn
złowiło ryby i są sklasyfikowani od 1 do 10 miejsca, a drużyny bez ryb są sklasyfikowane
ex aequo na 11 miejscu i otrzymują do klasyfikacji drużynowej GPP(11+25):2= 18
punktów każda. Za niewzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, drużynie przyznaje
się liczbę punktów równą liczbie drużyn startujących plus 1 oraz sumę punktów
sektorowych odpowiadającą zerowym wynikom zawodników drużyny plus 1.
13.5. Klasyfikację drużynową ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji końcowej w zawodach z cyklu GPP. Mniejsza suma daje wyższe miejsce w klasyfikacji. W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych. Jeśli i to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo.

KARTA STARTOWA WZÓR

PZW karta startowa w zawodach

14. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY PZW.

14.1. Kadrę PZW na dany rok GKS może powołać w kategoriach: seniorów, kobiet, młodzieży,
juniorów i kadetów;
W kategorii seniorów warunkiem powołania kadry PZW jest udział co najmniej
30 zawodników w całym rocznym cyklu rozgrywek GPP.
14.2. Kadra PZW w kategoriach jest powoływana przez Główny Kapitanat Sportowy na okres od
dnia powołania do chwili powołania kolejnej kadry PZW z klasyfikacji dwuletniej
(U-15, U-20 i U-25 z klasyfikacji rocznej) jako suma wyników uzyskanych przez zawodnika
w ostatnich dwóch latach (w U-15, U-20 i U-25 z roku) startów w GPP.
14.3. Imienne składy kadry proponują trenerzy kadry odpowiednich kategorii, na podstawie
sparametryzowanych wyników indywidualnych osiągniętych przez zawodników
w imprezach sportowych, wg kryteriów określonych w niniejszych „Zasadach”.
14.4. Ustala się następujące liczby członków spławikowej kadry PZW :
Seniorzy do 12 osób;
kobiety do 12 osób;
młodzież do 25 lat do 12 osób;
juniorzy do 20 lat do 12 osób;
kadeci do 15 lat do 12 osób;
14.5. Członek kadry PZW może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własną prośbę.
14.6. Skład kadry PZW może być uzupełniony lub rozszerzony w trakcie sezonu startów,
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek trenera, za akceptacją GKS.
14.7. GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy sportowe
typowane do cyklu zawodów GPP, zgodnie z Terminarzem Imprez Sportowych
Międzynarodowych i Krajowych, oraz liczbę wyników branych pod uwagę w rocznej
klasyfikacji ogólnej.
14.8. GKS podaje do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych klasyfikacji.
14.9. W Mistrzostwach Świata i Europy oraz innych zawodach międzynarodowych bierze udział
reprezentacja Polski PZW typowana z zawodników kadry PZW – decyduje GKS
na wniosek trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW.
14.10. Programem przygotowań do Mistrzostw świata i Europy oraz udziału w innych zawodach międzynarodowych objęta jest wyłącznie reprezentacja PZW.

15. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY PZW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM.

15.1. KADRA PZW SENIORÓW.
Do kadry zostają powołani zgodnie z określonym limitem liczbowym:
 aktualny Indywidualny Mistrz Polski;
 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za ostatnie dwa
lata;
 2 zawodników typowanych przez trenera kadry .
Poza limitem liczbowym, do kadry mężczyzn mogą zostać powołani wyróżniający się
członkowie kadry PZW młodzieży, którzy w roku poprzedzającym powołanie ukończyli
25 lat. Okres powołania i zasady ustala GKS.

15.2. KADRA PZW KOBIET.
Do kadry zostają powołane zgodnie z określonym limitem ilościowym:
 aktualna Indywidualna Mistrzyni Polski;
 do 9 kolejnych zawodniczek z klasyfikacji ogólnej krajowej, obliczonej za ostatnie dwa
lata;
 dwie zawodniczki typowane przez trenera kadry.

15.3. KADRA PZW MŁODZIEŻY U-25.
W skład kadry młodzieży mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku
poprzedzającym powołanie nie ukończyli 25 lat, zgodnie z określonym limitem ilościowym:
 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku;
 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni rok;
 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry.

15.4. KADRA PZW JUNIORÓW U-20.
W skład kadry juniorów mogą zostać powołani zawodnicy (dziewczęta i chłopcy), którzy w
roku poprzedzającym powołanie nie ukończyli 20 lat, zgodnie z określonym limitem
ilościowym:
 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku;
 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni
rok;
 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry.

15.5. KADRA PZW KADETÓW U-15.
W skład kadry kadetów mogą zostać powołani zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym
powołanie nie ukończyli 15 lat, zgodnie z określonym limitem ilościowym:
 aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczył limitu wieku;
 do 9 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej krajowej obliczonej za poprzedni rok;
 dwóch zawodników typowanych przez trenera kadry.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments