Zezwolenie Regalica – Rybacka Spółdzielnia Regalica w Gryfinie

Zezwolenie Regalica
Zezwolenie Regalica – Rybacka Spółdzielnia Regalica w Gryfinie

W dniu 18 lutego 2011 r. w wodach kanału ciepłego złowiony został rekordowy okaz okonia o wadze 2,69 kg i długości 50 cm. Tym samym jest to nowy rekord Polski, pobity po 25 latach!


Zezwolenie Regalica - Rybacka Spółdzielnia Regalica w Gryfinie

Zezwolenie wędkarskie z łodzi:

Osoba posiadająca odpowiednie zezwolenie ma prawo wędkować z łodzi oraz brzegu lub wyłącznie z brzegu w obwodach rybackich rzeki Odry nr 3 i nr 4 (od ujścia rzeki Myśli do autostrady A6 Szczecin – Berlin).

Należy posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie RS „Regalica” na amatorski połów ryb.

Uprawiając wędkarstwo należy przestrzegać:
1. Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 ze zm.).
3.Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.).
4. Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.1999 r. w sprawie ust. obrębów ochronnych
5. Inne przepisy obowiązujące na wodzie i nad wodą.

Zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w razie przekroczenia przepisów zawartych w zezwoleniu

Okresy ochronne niektórych gatunków ryb
Sandacz 1 marca – 31 maja
Szczupak 1 stycznia – 30 kwietnia
Sum 1 stycznia – 30 maja
Węgorz 1 grudnia – 31 marca

 

Wymiary ochronne niektórych gatunków ryb
Płoć, Wzdręga, Okoń do 15 cm
Jaź, Kleń, Leszcz, Lin, Rozpiór do 25 cm
Karp, Pstrąg do 30 cm
Boleń, Troć wędrowna do 40 cm
Sandacz, Szczupak do 45 cm
Sum do 70 cm
Węgorz do 50 cm

 

Limit ilościowy złowionych ryb
Troć wędrowna, Węgorz 2 szt.
Sum, Boleń, Sandacz, Szczupak 4 szt. łącznie
Karp, Lin 5 szt. łącznie
Jaź, Kleń, Leszcz 10 szt. łącznie

Limit ilościowy złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby a łączna ilość złowionych ryb innych nie wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby.


Zezwolenie 2023 ROKU 
(zezwolenia ważne na 12 miesięcy od daty ich wydania)

Z ŁODZI CAŁOROCZNE

Z łodzi całoroczne 280 zł
Z łodzi całoroczne ulgowe* 240 zł
Z łodzi 1 miesięczne 130 zł
Z łodzi 3 dniowe 100 zł
Z łodzi 2 dniowe 80 zł
Z łodzi 1 dniowe 45 zł
                                           Z BRZEGU CAŁOROCZNE
Z brzegu całoroczne 170 zł
Z brzegu całoroczne ulgowe* 130 zł
Z brzegu 1 miesięczne 90 zł
Z brzegu 3 dniowe 60 zł
Z brzegu 2 dniowe 50 zł
Z brzegu 1 dniowe 30 zł
                         DOPŁATY DO ZEZWOLENIA
Dopłata na łódź 110 zł
Dopłata na trolling 135 zł
Podatek  VAT zawarty w cenie zezwolenia

* – Zezwolenia ulgowe przysługują emerytom, rencistom oraz młodzieży uczącej się do ukończenia 24 lat.

W cenie opłaty za wędkowanie zawarty jest podatek VAT
Na wodach użytkowanych przez Rybacką Spółdzielnię „Regalica” w Gryfinie tj. w obwodach rybackich rzeki Odra nr 3 i 4 zezwala się na wędkowanie w nocy bez dodatkowych opłat, oraz  na  trolling za dodatkową opłatą.
Obwodami użytkowanymi przez Spółdzielnię są obwody rybackie rzeki Odra nr 3 i 4 tj. od ujścia rzeki Myśla (koło m. Kostrzyn n/Odrą) do mostu na Autostradzie A6 (Szczecin – Berlin, koło m. Radziszewo).

RYBACKA SPÓŁDZIELNIA „REGALICA”
W GRYFINIE
UL. FLISACZA 15A, 74-100 GRYFINO

Numer konta Spółdzielni:

35 1240 3855 1111 0000 4472 1011

Wraz ze stosowną opłatą przekaz/przelew należy posiadać zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb, które można do wydrukowania  pobrać tutaj – kliknij w druk poniżej.

Zezwolenie Regalica DRUK


MAPY OBWODÓW

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

         Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz określa się ich nazwy, numery i granice.
2.Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§2. Granice obwodów rybackich wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowią linie brzegowe wód wchodzących w skład obwodów, a w przypadku gdy granica przebiega przez te wody – o ile nie jest to w załączniku opisane inaczej – granicę stanowi:

1) w ujściu wchodzącego w skład obwodu cieku naturalnego albo kanału – linia prosta łącząca odpowiednio punkty styku brzegów cieku naturalnego albo kanału z brzegami wód stanowiących to ujście;
2) w miejscu przecięcia się wód wchodzących w skład obwodu z morskimi wodami wewnętrznymi albo wodami morza terytorialnego – granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

§3. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 35, poz. 600, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 68, poz. 1290, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 741).
§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

§5. Rozporządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do rozporządzenia Nr 7/2006
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

I.1.3.   Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3    

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym:
a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki Odra,
b) w dolnym biegu – osią jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra Zachodnia;

2) kanału pod Czelinem, kanału pod Starym Błeszynem, kanału na południe od miejscowości Siekierki, kanałów i starorzeczy na południe od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara Rudnica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału w miejscowości Piaski, kanału w miejscowości Krajnik Dolny, Kanału Rynica – Ognica (Dopływ z Rynicy), starorzeczy na północ od miejscowości Ognica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra;

3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego;

4) rzeki Słubia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w Starych Łysogórkach do jej ujścia do rzeki Odra;

5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej do brzegów w 2,4 km biegu rzeki do jej ujścia do rzeki Odra;

I.1.4.   Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4   

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 25,4 km rzeki Odra Zachodnia, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;

2) rzeki Odra Wschodnia od jej początku, w miejscu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki Odra Wschodnia i Odra Zachodnia do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 728 km rzeki Odra, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo;

3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z kanałem zimnym i ciepłym Elektrociepłowni „Dolna Odra”;

4) kanałów położonych między odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra Wschodnia, wyznaczonymi osią jazu w miejscowości Widuchowa i osią podłużną autostrady Szczecin – Kołbaskowo wraz z Jeziorem Rybackie.


ZEZWOLENIE MOŻNA KUPIĆ W SKLEPACH

 

Jeśli wędkarz z różnych przyczyn nie może dokonać przelewu bankowego na zakup zezwolenia na wędkowanie. Może je wykupić w niżej wymienionych sklepach:

 

Cedynia ] Sklep Wędkarski Plac Wolności[
Chojna ] Sklep Wędkarski „York” ul. Jagiełły 20 [ 

[ Chojna ] Sklep Wędkarski „SANDACZ” ul. Kościuszki 19 B (pasaż handlowy przy Netto)

 


Dębno Lubuskie ] Sklep Wędkarsko – sportowy „Taaka ryba” ul. Słowackiego 23


 

Gorzów Wielkopolski ] Sklep Wędkarski „Planeta Wędkarza” ul. Pomorska 13

Gorzów Wielkopolski ] Centrum Wędkarskie ul. Walczaka 25 ul. Myśliborska 19

Gorzów Wielkopolski ] „Supertank” Stacja Paliw ul. Walczaka 109

Gorzów Wielkopolski ] Sklep Wędkarski „Sazan” ul. Okólna 42

Gorzów Wielkopolski ] Sklep Wędkarski „BOLEŃ” ul. Niemcewicza 7

Gorzów Wielkopolski ] Sklep Wędkarski „OCHOTKA” ul. Powstańców Pokoju 76 C


 

Gryfino ] Biuro Spółdzielni ul. Flisacza 15 A

Gryfino ] Sklep Wędkarski ul. Energetyków 14 F

Gryfino ] Sklep Wędkarski „Markus” ul. 9 Maja 1

 


 

Mieszkowice ] Sklep „Moje Hobby” ul. Odrzańska 3

 


Myślibórz ] Centrum Wędkarskie „NEPTUN” ul. Powstańców Wielkopolskich 19


 

Police ] Centrum Wędkarskie „Stary Dworzec” ul. Batorego 1

 


Stargard] Sklep Wędkarski ul. Piłsudskiego 7

Stargard] Jolex Waldemar Demczuk ul. Mickiewicza 35 lok. 5


 

Szczecin ] Sklep Wędkarski „Wędkarz” ul. Krzywoustego 3

Szczecin ] Sklep Wędkarski Os. Słoneczne ul. Rydla 52/19

Szczecin ] Centrum Wędkarskie „NEMO” Aleja Wojska Polskiego 128

Szczecin ] Sklep Wędkarski „Kleń” ul. Partyzantów 1

Szczecin ] Sklep Wędkarski „Wobler” ( Niebuszewo ) ul. Rapackiego 21 a

[ Szczecin Dąbie ] Sklep Wędkarski „Leszczyk Bis” ul. E. Gierczak 24/25 (Dom Handlowy DOMUS)

 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
26 lipca 2019 14:07

DZiękuję za informacje