Karta Wędkarska – Jak zdobyć Kartę Wędkarską?

Przepisy Wędkarskie

Karta Wędkarska – Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski (Komisja Egzaminacyjna przy najbliższym Kole PZW lub komisja organizacji społecznej pow. 200 członków zarejestrowana  w powiecie na dzień 1 stycznia br. ).

Kto ma prawo egzaminowania na Kartę Wędkarską opisuje prawnie: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko w punkcie: 3.Postępowanie w sprawie wydania Karty Wędkarskiej w Zasadach Wydawania Karty Wędkarskiej – kliknij i czytaj!

Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

(Opłaty za egzamin w/g stawki Okręgu Wędkarskiego PZW na obszarze, którego  dokonujecie wyrobienia Karty Wędkarskiej )
Karta Wędkarska
Przykładowo stawki mogą wynosić:

(źródło Okręg PZW w Olsztynie)

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską:
30 zł – osoby dorosłe
10 zł – studenci (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) do ukończenia 24. roku życia
Bezpłatnie – młodzież szkolna (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz osoby, które ukończyły technikum rybackie lub szkołę wyższą na kierunku rybactwo (na podstawie świadectwa ukończenia technikum lub dyplomu szkoły wyższej)
15 zł – ponowne wydanie zaświadczenia, w przypadku zagubienia karty wędkarskiej.

Karta Wędkarska
Po dokonaniu opłat

Z wiedzą zdobytą po zapoznaniu się z Rozporządzeniem i potwierdzeniem dokonania opłaty, należy przyjść na egzamin do siedziby Okręgu PZW w Olsztynie, ul. Bałtycka 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00). Egzamin jest ustny – zadanych zostanie kilka pytań, sprawdzających znajomość Rozporządzenia. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi otrzymasz „Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską”.

Karta Wędkarska
Zdany egzamin – otrzymanie zaświadczenia

Z otrzymanym zaświadczeniem należy udać się do Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30 (tam zgłaszają się osoby zamieszkałe w Olsztynie) lub do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5 (dla osób zamieszkałych w powiecie olsztyńskim). W urzędzie wypełnia się wniosek o wydanie karty wędkarskiej i dokonuje się opłaty w wysokości 10 zł. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie (identyczne jak do dowodu osobistego: 3×4 cm) i zaświadczenie o zdanym egzaminie. Karta wędkarska zostanie wyrobiona „od ręki”. W urzędzie zostaniesz poproszony o okazanie swojej tożsamości, dlatego koniecznie należy posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem.

Karta Wędkarska

UWAGA! Samo posiadanie karty wędkarskiej nie uprawnia nas do wędkowania ani na wodach należących do Polskiego Związku Wędkarskiego, ani na wodach innych użytkowników rybackich! Karta wędkarska stanowi jedynie dokument potwierdzający, że znamy przepisy zawarte w Ustawie o rybactwie śródlądowym. Aby legalnie wędkować, konieczne jest dodatkowo wykupienie zezwolenia od dzierżawcy wody na wędkowanie na danym akwenie.


Karta Wędkarska

Sprawdziłem osobiście, że egzamin na kartę należy zdać według miejsca zamieszkania a nie zameldowania.

Ponadto, karta wędkarska zostaje wydana przez Starostwo również ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania. Miejsce zamieszkania jest deklarowane, nie jest wymagany dokument z adresem miejsca zamieszkania.

Karta Wędkarska
Jakie to ma znaczenie?

Otóż  będąc zameldowanym (wg. Dowodu Osobistego) np. na południu Polski a głównie przebywając na północy kraju mogę zdać egzamin i wyrobić kartę wędkarską na podstawie deklaracji miejsca zamieszkania.

Nikt na drodze administracyjnej nie będzie prosił mnie o przedstawienie miejsca zameldowania w Polsce północnej, wcale nie muszę być tu zameldowany.

Karta Wędkarska
Dlaczego o tym piszę?

Sytuacja dotyczy wielu ludzi, którzy z uwagi na różne okoliczności żyją w innych częściach kraju niż mają to wpisane w Dowodzie Osobistym. Informatory o jakich wspominam dają przekaz jakoby możliwe było wyrobienie karty wędkarskiej jedynie w miejscu zameldowania (z Dowodu Osobistego), co w przypadku tych ludzi równa się z koniecznością powrotu, czasem odległego i “nie zawsze po drodze”.

 Z poważaniem: Marcel Kansy Okręg PZW Szczecin

Karta Wędkarska

Od 27 lipca 2023 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące amatorskiego połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2023 roku określa szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb oraz organizację społecznego egzaminowania w zakresie ochrony i połowu ryb. Wprowadza także nowe wzory Karty Wędkarskiej i Karty Łowiectwa Podwodnego, a także ustala opłaty za ich wydanie. Ponadto, rozporządzenie to reguluje wymiary i okresy ochronne ryb, narzędzia połowowe, zasady ustanawiania obszarów rybackich i oznakowania tych obszarów. W porównaniu do poprzednich przepisów, główne zmiany dotyczą wprowadzenia nowych wzorów kart wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.


Wzór Karty Wędkarskiej 2023 r.

Karta Wędkarska

W przepisach  ustawy o rybactwie śródlądowym najistotniejszy dla osób chcących uzyskać Kartę Wędkarską jest artykuł 7, który mówi co następuje:

  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały
pozyskane.

  1. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „karta wędkarską” lub „karta łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
  2. Karta Wędkarska

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania
amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej
w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb.
Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb,
a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru.

  1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
Karta Wędkarska
  1. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
  2. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
  3. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której
statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb,
określona w przepisach wydanych na podstawie art. Za przeprowadzenie egzaminu
organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzania.

Karta Wędkarska

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne
wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie,
przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

  1. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.


Przykładowe pytania egzaminacyjne na Kartę Wędkarską

1. Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej?
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust.2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenia na połów w tych wodach.

2. Jakie dokumenty musi posiadać osoba uprawiająca amatorski połów ryb w obwodach
rybackich?

Kartę wędkarską, zezwolenie na amatorski połów ryb oraz rejestr połowu wydany do tego zezwolenia.

3. Czy posiadanie karty wędkarskiej wystarczy do dokonywania amatorskiego połowu ryb
wędką w wodach uprawnionego do rybactwa?

Nie wystarczy – niezbędne jest także zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez uprawnionego do rybactwa (użytkownika danego obwodu rybackiego) oraz rejestr – jeśli zezwolenie tego wymaga.

4. Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?
Osoba posiadająca średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

5. Kto jest upoważniony do wydania zezwolenia na amatorski połów ryb?
Zezwolenia wydaje użytkownik obwodu rybackiego.

6. Jakie warunki należy spełnić, aby uprawiać amatorski połów ryb ze środków
pływających?

Posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb ze środków pływających.
Ponadto środek pływający musi być oznakowany i zarejestrowany oraz wyposażony w środki ochrony osobistej (kapok, koło lub rzutka rękawkowa 1 szt. na 1 osobę), zgodnie z wymogami stosownych ustaw i rozporządzeń, a w przypadku napędu spalinowego – również w gaśnicę i apteczkę.

7. Czy wolno wprowadzić do obrotu ryby pochodzące z amatorskiego połowu ryb?
Nie wolno. Ryby złowione na wędkę nie mogą być sprzedawane.

8. Czy indywidualny rejestr połowów jest obowiązkowy?
Tak, jeśli użytkownik rybacki tak postanowił, wydając warunki zezwolenia na amatorski połów ryb.

9. Czy wolno bez uzyskania stosownego pozwolenia budować pomosty wędkarskie?
Nie wolno. Konieczna jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ (obecnie
urząd marszałkowski).

10. Czy wolno organizować stanowiska wędkarskie poprzez usuwanie i niszczenie
roślinności wodnej oraz wycinanie drzew i krzewów?
Nie wolno.

11. Czy potrafisz wymienić, kto jest uprawniony do prowadzenia kontroli?
Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja a także inne służby w zależności od miejsca połowu – m. in. Straż Leśna, Straż Parkowa (w parku narodowym).

12. Czy wolno łowić nocą (po zachodzie i przed wschodem słońca)?
Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają. Na wodach PZW nie wolno łowić nocą tylko w krainie pstrąga i lipienia.

13. Czy wolno pozyskiwać żywe ryby na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej?
Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają.

14. Jakie warunki musi spełniać podrywka wędkarska?
Wymiar siatki 1m x 1m, bok oczka 5 mm.

15. Czy wolno jako przynęty używać żywej ryby?
Tak, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają.

16. Jakie ryby można stosować jako przynętę?
Wszystkie, za wyjątkiem: ryb łososiowatych, ryb objętych ochroną gatunkową, ryb poniżej wymiaru ochronnego lub będących w okresie ochronnym.

17. Czy jako przynęty można używać żywej ryby pozyskanej z innego zbiornika wodnego
niż ten, w którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb?
Nie wolno używać jako przynęty ryb pozyskanych z innego miejsca (innego zbiornika, innej rzeki).

18. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizacji i wabienia ryb podczas
amatorskiego połowu ryb?
Nie wolno.

19. Czy wolno wytwarzać w wodzie pole elektromagnetyczne przy amatorskim połowie ryb?
Nie wolno.

20. Jakich środków i metod nie można używać przy połowie ryb?
Nie wolno używać: trucizn, ładunków wybuchowych, narzędzi kaleczących (za wyjątkiem haczyków służących do uzbrojenia przynęty) oraz stosować metod: głuszenia, wytwarzania w wodzie pola elektrycznego, łowić więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w przypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedna wędką.

21. W jakim celu ustanawia się obręby ochronne?
Obręby ochronne mają za zadnie chronić ryby w miejscach ich gromadnego przebywania i przepływu. Ustanawia je w drodze uchwały zarząd województwa.

22. Czy wolno łowić ryby poprzez ich głuszenie?
Nie wolno.

23. Co należy zrobić po złowieniu ryby niewymiarowej lub będącej w okresie ochronnym?
Niezwłocznie ją wypuścić do tego samego łowiska.

24. Ile wędek można używać jednocześnie podczas amatorskiego połowu ryb?
Dwóch wędek, a w przypadku metody spinningowej, muchowej i trollingowej – jednej wędki.

25. Ile wynosi minimalna długość wędki przeznaczona do połowu ryb?
Minimalna długość wędki to 30 cm.

26. Podaj iloma i jakimi haczykami może być uzbrojona wędka przy połowach na przynęty
naturalne i na przynęty sztuczne?
Przy połowie na przynęty naturalne jeden haczyk (lub kotwiczka), na przynęty sztuczne dwa haczyki lub dwie kotwiczki.

27. Jakich gatunków ryb nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska ani do innych wód?
Gatunków obcych.

28. Podaj sposób ustalenia wymiaru ryby?
Wymiar ryby to jej długość całkowita, mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej w jej naturalnym ułożeniu.

29. Jaką należy zachować odległość od budowli i urządzeń hydrotechnicznych podczas
amatorskiego połowu ryb?
Należy zachować odległość nie mniejszą niż 50 m.

30. Jaka jest odległość minimalna podczas połowu ryb wędką od rozstawionych w wodzie
narzędzi uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego krześlisk?
Należy zachować odległość nie mniejszą niż 50 m.

31. Jaką odległość minimalną powinien zachować wędkarz od znaku wskazującego
dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą?
Należy zachować odległość nie mniejszą niż 75 m.

32. Przy połowie jakich ryb można używać tylko jednej wędki?
Ryb łososiowatych i lipieni.

33. Czy wolno łowić ryby poprzez ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty?
Nie wolno, za wyjątkiem łowienia ryb z lodu.

34. Kiedy wolno łowić ryby poprzez ciągłe opuszczanie i podnoszenie przynęty?
Podczas połowów z lodu, za pomocą błystki lub mormyszki.

35. Jakich ryb nie wolno poławiać kuszą?
Ryb łososiowatych i węgorzy.

36. Czy wolno używać aparatów do oddychania przy połowie ryb kuszą?
Nie wolno.

37. Czy dzień ustawowo wolny od pracy przypadający na początek okresu ochronnego lub
na jego koniec skraca okres ochronny?
Tak, z wyjątkiem węgorza.

38. W przypadku jakiego gatunku ustawowo dzień wolny od pracy nie skraca okresu
ochronnego?
W przypadku węgorza.

39. Czy uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może zaostrzyć lub złagodzić
przepisy dotyczące ochrony ryb, a szczególnie: wymiary, okresy i limity połowowe?
Uprawniony do rybactwa może zaostrzyć przepisy, nie ma prawa ich łagodzić.

40. Wymień gatunki ryb podlegające całkowitej ochronie?
Całkowitą ochroną objęte są: alosa, babka czarna, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, igliczniowate (wszystkie gatunki), jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy (wszystkie gatunki), kur rogacz, minogi (wszystkie gatunki), parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna i śliz.

41. Co to jest wymiar ochronny? Szczegółowe pytania dotyczące wymiarów ochronnych
poszczególnych ryb.
Jest to długość całkowita ryby mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej w jej naturalnym ułożeniu, którą ryba musi przekroczyć przynajmniej o centymetr, aby wolno ją było zabrać.

42. Wymień gatunki ryb, dla których ustanowiono zróżnicowane okresy ochronne
w zależności od rodzaju wód lub regionu Polski? Podaj przykłady tych różnic.
Do gatunków tych należą: certa, łosoś, pstrąg potokowy, sum, troć wędrowna, troć jeziorowa, szczupak (w rzekach i zbiornikach zaporowych – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, w pozostałych wodach – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia).

43. Co to jest okres ochronny ustanowiony dla niektórych gatunków ryb? Szczegółowe
pytania dotyczące okresów ochronnych ryb.
Okres ochronny to czasowy zakaz połowu ryb, związany najczęściej z sezonem rozrodu
danego gatunku.

44. Dla jakich gatunków ryb ustalono limity połowów? Szczegółowe pytania dotyczące
limitów połowów.
Ustawa i rozporządzenia nie limitują wielkości amatorskiego połowu ryb. Użytkownik rybacki ma prawo wprowadzić limity wynikające z zasad racjonalnej gospodarki rybackiej.

45. Co to jest dzienny limit wagowy łowionych ryb?
Maksymalny ciężar ryb objętych wagowym limitowaniem dobowym.

46. Czy w naszych wodach występują gatunki ryb uznawane w przepisach prawa jako
gatunki obce? Wymień jakie?
Tak. Gatunki obce to przede wszystkim: amur biały, babka bycza, babka łysa, babka
rurkonosa, babka szczupła, bas słoneczny, bas wielkogębowy, czebaczek amurski, karaś srebrzysty, pstrąg tęczowy, sumik karłowaty, tołpyga biała, tołpyga pstra i trawianka.

47. Co to jest ochrona gatunkowa ryb i jakich gatunków dotyczy?
Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody. Ochrona gatunkowa polega na
całkowitym zakazie połowu chronionego gatunku (zabijania, okaleczania, chwytania,
transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania) i niszczenia jego siedlisk.

48. Czy potrafisz rozpoznać gatunki ryb poławianych na wędkę, podaj cechy różniące
wskazane gatunki ryb? Drapieżne, ryby spokojnego żeru (wszystkożerne), ryby spokojnego żeru (roślinożerne)

49. Jaki gatunek z rodziny ryb dorszowatych występuje w naszych wodach słodkowodnych
i jest poławiany na wędkę?
Miętus.

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments