Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 2023

Zasady wędkowania w Polsce -PZW

Zasady Amatorskiego Połowu Ryb


Zasady Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujące od 1 stycznia w 2023 r. na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Trybunalskim

1. ZASADY WĘDKOWANIA
1.1 Wędka – Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej
30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a) jednym haczykiem z przynętą albo
b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy
haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód
koła o średnicy 30 mm, albo
c) w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki;
haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód
koła o średnicy 30 mm.
d) przy połowie ryb spod lodu: – jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż
trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo –
sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej
niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
2. Przynęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane: – przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, – przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt): – zwierząt i roślin chronionych, – ikry.
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania
ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie
znajdujące się w okresie ochronnym.
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty).
Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty
te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty
sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim można wędkować przez całą
dobę, na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich
jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i
hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb – wędkowanie odbywać się musi
przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b) sprzedawać złowionych ryb,
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do
piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji
brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich
narzędzi połowu,
f) łowić metodą “szarpaka”
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich,
h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
i) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
k) wędkować z mostów,
l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie
w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach
karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów
dobowych.
a) ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością
wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski,
i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową
lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę
przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1
m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane
– z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można
przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.
4. DOZWOLONE METODY POŁOWU
4.1 Metoda gruntowo-spławikowa
4.2. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką
zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
4.3. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
4.4. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów
od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu – 10 m,
b) między łodziami lub brodząc – 25 m,
c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.
5. Metoda spinningowa
5.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną
jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno
stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 5.2. Wędkarz łowiący ryby tą
metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m
b) łowiąc z łodzi – 50 m
6. Metoda trolingowa
6.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną
sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub
siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.
6.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych
wędkujących.
6.3 Zabrania się łowienia ryb metodą trolingową:
– Członkom uczestnikom PZW.
– Niezrzeszonym w PZW w wieku poniżej 16 lat.
7. Metoda muchowa
7.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w
kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze
sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki
sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie
mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej
długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno
stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i
innych zastępujących ją przedmiotów.
7.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych
wędkujących:
a) z brzegu lub brodząc – 25 m
b) z łodzi – 50 m
8. Metoda podlodowa
8.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w
przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę,
w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym
lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
8.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość
nie mniejszą niż 1 m.
8.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy
przechowywać w pojemnikach.
8.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych
wędkujących.
8.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.
9. OCHRONA RYB
9.1 Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
– boleń do 40 cm,
– brzana do 40 cm,
– certa do 30 cm,
– jaź do 25 cm,
– jelec do 15 cm,
– karp do 35 cm i od 70 cm
– kleń do 25 cm,
– lin do 25 cm,
– lipień do 30 cm,
– miętus do 25 cm,
– okoń do 20 cm i od 35 cm,
– pstrąg potokowy do 30 cm i od 50 cm,
– sandacz do 50 cm i od 80 cm,
– sieja do 35 cm,
– sum do 70 cm,
– szczupak do 50 cm i od 90 cm,
– świnka do 25 cm,
– węgorz do 60 cm,
– wzdręga do 15 cm,
10. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
– boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
– certa od 1 stycznia do 30 czerwca;
– jelec od 1 stycznia do 31 maja,
– lipień od 1 marca do 31 maja,
– miętus od 1 grudnia do końca lutego,
– pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,
– sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
– sum od 1 stycznia do 31 maja,
– szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– świnka od 1 stycznia do 15 maja,
– węgorz od 1 grudnia do 31 marca.
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo
wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza.
11. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.
W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00)
– sandacz, szczupak, boleń, (łącznie) 2 szt.
– lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 2 szt.
– brzana 3 szt.
– karp 3 szt.
– lin 4 szt.
– certa, świnka, kleń, jaź (łącznie) 5 szt.
– węgorz 2 szt.
– okoń 5 szt.
11.1 Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt.
w ciągu doby.
11.2 Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach
nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
11.3 Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego,
pstrąga źródlanego i suma oraz gatunków trawianka, czebaczek amurski, babka bycza i sumik karłowaty.
11.4 Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w “Zasadach Organizacji
Sportu Wędkarskiego”.
12. Pozostałe przepisy dotyczące ochrony ryb gatunków niewymienionych w zezwoleniu, zgodne z przepisami
Ustawy dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym – (Dz. U. 2022 poz. 883) i przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.
13. Na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim obowiązuje:
– Prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb, zgodnie z instrukcją,
– Zakaz wywozu przynęt i zanęt,
– Zakaz połowu ryb metodą „na żywca i na martwą rybkę” od 1 stycznia do 31 maja każdego roku,
– Zakaz połowu ryb metodą spinningową na wszystkich zbiornikach zaporowych i innych wodach stojących
od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku,
– Zakaz stosowania przynęt większych niż 6 cm podczas stosowania metody spinningowej na rzekach od
1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.
14. Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych:
Zbiornik Sulejowski, Zbiornik Cieszanowice, Zbiornik Bugaj, Zbiornik Miedzna Murowana, Zbiornik Słok
w okresach:
a) od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., od świtu do zmierzchu;
b) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika „Słok”
(amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).
Na pozostałych zbiornikach wodnych oraz rzekach nie zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków
pływających.
15. Gatunki ryb, które objęte są dobowym limitem sztukowym, natychmiast po umieszczeniu w siatce do
przetrzymywania ryb należy wpisać w rejestr połowu, zgodnie z instrukcją.
16. Posiadaczy okresowych zezwoleń na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką zwalnia się z
obowiązku prowadzenia rejestru połowów.
17. Pozostałe dodatkowe ograniczenia obowiązujące na wyszczególnionych poniżej wodach:
Obwód rybacki Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica Nr 3
Zbiornik Sulejowski
1. Obowiązuje ograniczenie w stosowaniu do połowu zanęt do 1 kg na wędkarza na jeden dzień połowu
(nie dotyczy wypełniaczy mineralnych).
2. W okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb z wysp
znajdujących się na Zbiorniku Sulejowskim na odcinku od mostu drogowego w Sulejowie do przewężenia
w m. Barkowice Mokre (tzw. Góra Kazimierskiego).
3. W okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia 2023 roku na odcinku od zapory
czołowej w m. Smardzewice do końca betonowego brzegu w m. Stara Wieś obowiązuje całkowity zakaz
zabierania i przetrzymywania złowionych ryb. Zakaz dotyczy również połowów z łodzi oraz z pokrywy
lodowej w odległości mniejszej niż 50 m od brzegu na wskazanym odcinku linii brzegowej. Obowiązuje
zakaz posiadania ryb złowionych w innej części zbiornika oraz na innych łowiskach.
Starorzecze „Pociosek”
1. Łowisko „Złów i wypuść” – obowiązuje zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.
2. Obowiązuje ograniczenie w stosowaniu do połowu zanęt do 1 kg na wędkarza na jeden dzień połowu
(nie dotyczy wypełniaczy mineralnych).

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4
Rzeka Pilica
1. Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Mazowiecki obejmujący odcinek rzeki Pilicy na
długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na
odległość 50 m od zapory.
2. Obręb ochronny w Tomaszowie Mazowiecki obejmujący ujściowy odcinek cieku Józefówka,
lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki
zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy, obowiązuje w
okresie od 1.11 do 31.03 każdego roku.
3. Obręb ochronny w Tomaszowie Mazowiecki obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 50 m w górę
rzeki od jazu piętrzącego „Brzostówka” i odcinek od jazu piętrzącego „Brzostówka” w dół rzeki Pilicy do
ujścia kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.
4. Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony
wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.
5. Rezerwat „Gać Spalska” – całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na rzece Gać oraz na istniejących na
niej zbiornikach wodnych na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała – Rezerwat Przyrody.
Zbiornik Spała
1. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie z brzegów poniżej kładki spacerowej znajdującej się w górnej części
zbiornika, z wyłączeniem zapory czołowej.
2. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie od świtu do zmierzch na jedną wędkę:
– spławikową lub gruntową (obowiązuje zakaz stosowania różnych rodzajów „zanętników” -sprężyn,
koszyczków i tzw. „metody”)
– spinningową lub tzw. „metodą na żywca” dozwolony jest wyłącznie w okresie 1 września do 30 listopada.
3. Obowiązuje całkowity zakaz używania zanęt spożywczych. Dozwolone jest nęcenie wyłącznie przynętami
używanymi do połowu ryb w ilości do 1 kg na wędkarza na jeden dzień połowu.
4. Obowiązuje całkowity zakaz jakichkolwiek ingerencji w brzegi zbiornika w tym przekształcania,
podkopywania, usuwania trawy, krzewów, itp.
5. Obowiązuje zakaz nęcenia ryb podczas łowienia z lodu.
Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1
Zbiornik Miedzna Murowana
1. Zakaz połowu ryb z tzw. „Ptasich wysp”.
2. Zakaz połowu ryb z zapory czołowej i bocznych (zapory bocznej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
726 oraz zapory bocznej od strony m. Ossa.
Zbiornik Browary II (górny zbiornik)
1. Łowisko „Złów i wypuść” – obowiązuje zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.
Zbiornik Drzewica – rzeka Drzewiczka
1. Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego
ujścia do rzeki Drzewiczka.
Rzeka Brzuśnia
1. Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.
Obwód rybacki rzeki Luciąża Nr 1
Rzeka Luciąża
1. Obręb ochronny na rzece Luciąży w m. Szymanów, gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m
w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze CekanówBagno.
2. Obręb ochronny na rzece Luciąży w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w
górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.
3. Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z
wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i
roślinne.
4. W okresie od 15.03. do 30. 04 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na
odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice gm. Sulejów wraz z
kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w odcinku rzeki, z wyłączeniem rzeki Strawa
powyżej jazu w m. Kałek.
Obwody rybackie rzek: Widawka Nr 1 i Grabia Nr 1
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w obwodach rybackich rzek: Widawka Nr 1 i Grabia Nr 1 obowiązuje ograniczenie w stosowaniu
do połowu zanęt spożywczych do ilości 1kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15
września obowiązuje całkowity zakaz stosowania do połowu zanęt spożywczych.
Rzeka Widawka
1. Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do miejscowości Lubośnia i rzeki Struga Aleksandrowska
na odcinku od końca wybetonowanego odcinka koryta rzeki w pobliżu m. Osiny do jej ujścia do rzeki
Widawki obowiązuje:
a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;
b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;
2. Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej ujścia do
zbiornika Słok.
3. W okresie od 01.01. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej
wymienionych odcinkach rzeki Widawki:
a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok wraz z
dopływami na tym odcinku.
b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym
obszarze wynurzonej roślinności – tarlisko ryb.
Rzeka Struga Aleksandrowska i rzeka Struga Żłobnicka

1. Na odcinku rzeki Struga Aleksandrowska od jej źródeł do końca wybetonowanego odcinka koryta rzeki w
pobliżu m. Osiny oraz na całym odcinku rzeki Struga Żłobnicka łowisko „Złów i wypuść” – obowiązuje
zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.
2. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie od świtu do zmierzchu na jedną wędkę metodą spinningową lub
muchową z przynętą sztuczną wyposażoną w haki bezzadziorowe.
3. Podczas prowadzenia połowów na łowisku obowiązuje zakaz posiadania ryb złowionych na innych
łowiskach.
4. W okresie od 1 września do 31 grudnia obowiązuje całkowity zakaz połowu.
Rzeka Pilsia
1. Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:
a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych – dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty
sztuczne.
b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.
2. Na odcinku rzeki Pilsi od jazu piętrzącego zlokalizowanego w okolicach m. Lubiec w górę rzeki Pilsi do
mostu drogowego na drodze Łask-Szczerców obowiązuje całoroczny zakaz prowadzenia połowu ryb.
Zbiornik Patyki
1. Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.
2. Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb w obszarze dopływu rzeki Pilsi do zbiornika na długości 50 m
po obu stronach zbiornika.
3. Wymiary ochronne ryb:
– lin do 30 cm
– leszcz do 25 cm
– płoć do 15 cm
Obwód rybacki rzeki Wolbórka Nr 1
Zbiornik Kotliny
1. Zakaz połowu ryb z wyspy.
2. Polów ryb dozwolony wyłącznie z przeznaczonych do tego utwardzonych stanowisk wędkarskich oraz
pokrywy lodowej.
Rzeka Wolbórka
1. Na odcinku rzeki Wolbórki od jazu piętrzącego wodę w m. Zawada (pierwszy jaz powyżej mostu
drogowego na trasie S 8) do ujścia rzeki Wolbórki do rzeki Pilicy, wraz z dopływami do rzeki Wolbórki na
tym odcinku (z wyłączeniem tzw. zbiornika „Pedim”) – łowisko „Złów i wypuść” – obowiązuje zakaz
zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.
2. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie od świtu do zmierzchu na jedną wędkę metodą spinningową lub
muchową wyposażoną w haki bezzadziorowe.
Wody pozaobwodowe
Zbiornik Miejski w Opocznie
1. Obowiązuje odrębny regulamin połowu – regulamin zamieszczony w obrębie akwenu.
2. Połów ryb dozwolony wyłącznie z wybudowanych stanowisk wędkarskich.
Zbiornik Miejski w Przedborzu
1. Obowiązujące w ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00) limity połowu:
– karp – 2 szt.
– sandacz, szczupak – 1 szt. (łącznie)
– lin – 2 szt.
2. Łączna ilość zabranych ryb objętych limitem 5 szt. na dobę.
3. Obowiązuje zakaz zabierania amura.
Na pozostałych wodach stojących znajdujących się poza ustanowionymi obwodami rybackimi
obowiązuje wymiar ochronny amura do 60 cm.
Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez upoważnionych
pracowników uprawnionego do rybactwa. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać
dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
Na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim mogą zostać wprowadzone inne dodatkowe
ograniczenia w sytuacjach wymagających ochrony rybostanu lub w wyniku innych nie dających się
przewidzieć zdarzeń, do których wędkujący ma bezwzględny obowiązek się stosować. Ewentualne dodatkowe ograniczenia


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb – OPZW Szczecin od 2024 r kliknij!
Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW Koszalin
Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments