REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Zasady wędkowania w Polsce -PZW
REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

(tekst jednolity)

Wszystkie zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand – Prix Polski muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.

1. TEREN ZAWODÓW

1.1. Zawody mogą się odbywać na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb. Mogą być rozgrywane z brzegu lub jednostek pływających (łódka, ponton), udostępnionych przez organizatora lub zawodnika.

1.2. Przy łowieniu z brzegu długość sektora powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie krótszy niż 150 metrów linii brzegowej.

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

2.2. Zaleca się aby przynęta sztuczna uzbrojona w haczyk (kotwiczkę) bezzadziorowy(ą) lub pozbawiony zadzioru. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązkowo. Każdy zawodnik ma obowiązek przetrzymywać ryby w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego.

2.3. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska oraz stosowania pływających sygnalizatorów brań.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1. Zawody mogą być rozgrywane: – w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie, – w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

3.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozgrywane w minimum dwóch turach. Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu zawodów

3.3. Zaleca się aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w drużynie. Zawody ogólnopolskie i mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za odbyte, powinny być rozegrane przynajmniej w dwóch turach.

3.4. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe. W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad jednostek pływających w sektorach.

3.5. Miejsce wyjścia lub wypłynięcia w sektor określa organizator. Organizator w zawodach rozgrywanych z brzegu ma obowiązek wyznaczenia minimum dwóch miejsc startu w jednym sektorze.

3.6. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 2 godziny.

3.7. Obowiązują następujące sygnały: -pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów, -drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15 minut) na zdanie kart startowych sędziemu kontrolnemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

3.8. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia oraz pomiędzy jednostkami podczas łowienia z środków pływających. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

3.9. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do końca ustalonego czasu powrotu zawodników, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

3.10. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

3.11. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. Zabrania się łowienia w trolingu. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60m, dla zapewnienia swobodnego wędkowania zawodnikom, oraz wyposażone w kapoki i kotwicę z liną o długości dostosowanej do maksymalnej głębokości łowiska. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje Komisja kontroli powołana przez organizatora. Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi ratunkowych, patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej pomocy zawodnikom na jednostkach pływających. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond.

3.12. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: W danej turze: – wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu, – przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu, – nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie, – łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling” – udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, – nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej. – łowienie w innym niŜ wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora. W całych zawodach: – stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, – za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), – przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów, – używanie osęki do „lądowania” ryb, – używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

3.13. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe /oznaczone przez organizatora/ przymiary.

3.14. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podchodzeniu i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikowi.

4. ZAWODY ROZGRYWANE Z BRZEGU

4.1. Organizator zawodów określa granice sektorów dzieląc je na podsektory (oznakowanie sektorów i podsektorów powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny) o długości max 500m linii brzegu. Na każdy podsektor wyznacza sędziego kontrolnego. Zawodnicy poruszają się w granicach własnego sektora. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryby w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego. Sędzia mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby ( z dokładnością do 1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.

5. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

5.1. Wariant 1 Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego. Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. Zabrania się pomocy: – w podbieraniu złowionej ryby, – w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika.

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Wariant 2 Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymywania złowionej ryby w siatce w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryby zaliczonej do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie jednostki pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu w karcie startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego ilość złowionych ryb oraz w określonym czasie (minimum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie informuje sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. Organizator zobowiązany jest do: – zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów (wyposażonych w silniki spalinowe) na każdy sektor, gwarantując obsłużenie każdego zawodnika w przeciągu kilku minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby, – zaopatrzenie każdej jednostki pływającej w dwie chorągiewki w kolorze żółtym, – dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęto do obserwacji i łączności. Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowej. Zabrania się pomocy: – w podbieraniu złowionej ryby, – w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury zawodów. Dysponowanie jednostką pływającą rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego o mocy max 13KM (10kW) (o ile tego typu silników nie zapewni organizator). Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących się w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania silników spalinowych w zawodach jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. O zakazie używania silników spalinowych musi poinformować w komunikacie nr 1. 6.

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć jeziorowa i wędrowna, wzdręga. Ryba zahaczona poza otworem gębowym nie jest zaliczana do punktacji.

6.2. Obowiązuje następująca punktacja:

a. głowacica i sum:

– za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:

– za wymiar określony przez regulamin 500 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

c. boleń i brzana:

– za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany

– za wymiar określony przez regulamin 300 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 30 pkt.

e. jaź i kleń:

– za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.

f. okoń:

– za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

  Obowiązują okresy i wymiary ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji:

– głowacica, sum – 70 cm

– łosoś, troć, troć jeziorowa – 50 cm

– szczupak, sandacz – 45 cm

– boleń, brzana – 40 cm

– lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany – 30 cm

– jaź, kleń – 25 cm

– okoń – 18 cm

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

6.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby).

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach. 

Udostępnij artykuł ZPW:

ZPW - Zachodniopomorski Portal Wędkarski

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments